Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Spisovatel George R. R. Martin podepsal s HBO pětiletou smlouvu...

Spisovatel George R. R. Martin pode­psal s HBO pěti­le­tou smlou­vu v řádech něko­li­ka desí­tek mili­o­nů dola­rů. Dohoda HBO zaru­čí, že Martin bude mít tvůr­čí slo­vo u pěti ozná­me­ných a dal­ších chys­ta­ných pro­jek­tů ze...Read more »

Na nové hře Knights of the Old Republic může pracovat studio...

Na nové hře Knights of the Old Republic může pra­co­vat stu­dio Aspyr, kte­ré je čer­s­tvě sou­čás­tí Embracer Group. Americký vývo­jář sto­jí­cí za původ­ní­mi Star Wars: Knights of the Old...Read more »

Tvůrci ambiciózního fantasy Poslední z Aporveru byli...

Tvůrci ambi­ci­óz­ní­ho fan­ta­sy Poslední z Aporveru byli odsou­ze­ni k tří­le­té­mu pod­mí­ně­né­mu tres­tu a náhra­dě ško­dy ve výši 13 mili­o­nů korun. Spekuluje se, že do pro­jek­tu bylo nali­to až 240 mili­o­nů korun.Read more »

Produkční společnost MARV, pod kterou je podepsaný producent...

Produkční spo­leč­nost MARV, pod kte­rou je pode­psa­ný pro­du­cent Matthew Vaughn (Podfu(c)k, Kick-Ass) momen­tál­ně chys­tá sedm Kingsman pro­jek­tů včet­ně seri­á­lů.Read more »

Vzniká sci-fi střílečka z třetí osoby od bývalého šéfa...

Vzniká sci-fi stří­leč­ka z tře­tí oso­by od býva­lé­ho šéfa Battlefieldu Patricka Söderlunda. Hra má dis­po­no­vat dyna­mic­kým poča­sím a vir­tu­ál­ním svě­tem o roz­lo­ze 256 čtve­reč­ních kilo­me­t­rů. Titul pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine. Na nepo­jme­no­va­ném...Read more »

V Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause) pracují dosud na...

V Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause) pra­cu­jí dosud na svém nej­vět­ším AAA pro­jek­tu vůbec. Vypovídá to z nabí­dek pra­cov­ních pozic na ofi­ci­ál­ních strán­kách.Read more »

Vývojáři z Hangar 13 by byli nadšení udělat Mafii 4,...

Vývojáři z Hangar 13 by byli nad­še­ní udě­lat Mafii 4, zále­ží ale na úspě­chu rema­ku Mafie. V sou­čas­né době také pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu, o kte­rém zatím nemo­hou mlu­vit.Read more »

Junji Ito se omluvil za spekulace vzniklé jeho vyjádřením....

Junji Ito se omlu­vil za spe­ku­la­ce vznik­lé jeho vyjá­d­ře­ním. Od Hidea Kojimy pou­ze dostal nefor­mál­ní nabíd­ku spo­lu­pra­co­vat s ním na něja­ké horo­ro­vé hře ale v sou­čas­né době s ním na žád­ném pro­jek­tu...Read more »

Scénárista Horizon: Forbidden West John Gonzalez po šesti...

Scénárista Horizon: Forbidden West John Gonzalez po šes­ti letech a dese­ti měsí­cích opouš­tí stu­dio Guerrilla Games. Důvodem je, že Gonzalez se chce plně věno­vat své­mu vel­ké­mu pro­jek­tu, kte­rý má vyjít v příš­tím...Read more »

Pár screenshotů ze zrušeného projektu Prophecy, na které...

Pár scre­en­sho­tů ze zru­še­né­ho pro­jek­tu Prophecy, na kte­ré děla­lo stu­dio Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, Infamous)Read more »
Stránka načtena za 1,93718 s | počet dotazů: 183 | paměť: 33009 KB. | 17.05.2022 - 09:40:02