Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

CD Projekt Red po třech letech spolupráce na Cyberpunk 2077...

CD Projekt Red po třech letech spo­lu­prá­ce na Cyberpunk 2077 zís­ká­vá kanad­ské stu­dio Digital Scapes. Obratem na to ho pře­jme­no­vá­vá na CD Projekt Red Vancouver. Studio Digital Scapes tvo­ří vete­rá­ni,...Read more »

Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v...

Soubory Epic Games Store odha­li­ly, že CD Projekt Red v násle­du­jí­cích letech vydá 10 bez­plat­ných DLC, z toho 3 pla­ce­ná.Read more »

Ve snímku Havoc si kromě Toma Hardyho zahraje také Forest...

Ve sním­ku Havoc si kro­mě Toma Hardyho zahra­je také Forest Whitaker. Blíže nespe­ci­fi­ko­va­ný pro­jekt exklu­ziv­ně pro Netflix reží­ru­je Gareth Evans (Zátah 2).Read more »

Mark Wahlberg byl obsazen do dramatu Stu. Režírovat bude...

Mark Wahlberg byl obsa­zen do dra­ma­tu Stu. Režírovat bude Rosalind Ross, pro kte­rou půjde o režij­ní debut. Ross (Matador) také napí­še scé­nář. Snímek by měl být bio­pi­cem kně­ze Stuarta Longa....Read more »

EA zrušilo projekt s názvem Gaia od studia Motive. Bloomberg...

EA zru­ši­lo pro­jekt s názvem Gaia od stu­dia Motive. Bloomberg uvá­dí, že EA se roz­hod­lo pro­jekt zru­šit ze stej­né­ho důvo­du jako Anthem Next. Hra byla ve vývo­ji dlou­hých šest let.Read more »

Bezplatné DLC pro Cyberpunk 2077 nedorazí ze začátku...

Bezplatné DLC pro Cyberpunk 2077 nedo­ra­zí ze začát­ku letoš­ní­ho roku ale až v násle­du­jí­cích měsí­cích. CD Projekt Red pře­psal pro­mu­jí­cí ban­ner na svém webu pro chys­ta­ný doda­teč­ný obsah.Read more »

CD Projekt Red zveřenil harmonogram oprav, vydání...

CD Projekt Red zve­ře­nil har­mo­no­gram oprav, vydá­ní bez­plat­né­ho DLC a next-gen upda­tu pro Cyberpunk 2077.Read more »

Seriál WandaVision obdržel rating TV-PG (mládeži...

Seriál WandaVision obdr­žel rating TV-PG (mlá­de­ži nepří­stup­no do 10 let). Jedná se tak o pro­jekt s nej­niž­ším ratingem v his­to­rii Marvel Cinematic Universe.Read more »

Ambiciózní Minecraft Earth končí. Můžou za to omezení...

Ambiciózní Minecraft Earth kon­čí. Můžou za to ome­ze­ní spo­je­ná s pan­de­mií. Servery budou vypnu­ty na kon­ci červ­na. Projekt měl kon­ku­ro­vat Pokémon GO.Read more »

Netflix prý připravuje seriál na motivy úspěšné herní...

Netflix prý při­pra­vu­je seri­ál na moti­vy úspěš­né her­ní série The Elder Scrolls. Insider Daniel Richtman jenž se zprá­vou při­šel na svém Patreonu při­rov­ná­vá pro­jekt k veli­kos­ti Zaklínače.Read more »

Netflix prý připravuje seriál na motivy úspěšné herní...

Netflix prý při­pra­vu­je seri­ál na moti­vy úspěš­né her­ní série The Elder Scrolls. Insider Daniel Richtman jenž se zprá­vou při­šel na svém Patreonu při­rov­ná­vá pro­jekt k veli­kos­ti Zaklínače.Read more »

Cyberpunk 2077 má za sebou další milník. Prodal přes 13...

Cyberpunk 2077 má za sebou dal­ší mil­ník. Prodal přes 13 mili­o­nů kopií. V pro­de­jích jsou zahr­nu­ty i vrá­ce­né kopie. CD Projekt Red chce zprá­vou uklid­nit inves­to­ry.Read more »

Zorro se v podobě seriálu v ženské verzi dočká rebootu....

Zorro se v podo­bě seri­á­lu v žen­ské ver­zi dočká rebo­o­tu. Scénář k ní napí­ší Robert Rodriguez (Alita: Bojový Anděl, Sin City - měs­to hří­chu) a Rebecca Rodriguez, kte­rá bude pro­jekt i reží­ro­vat.Read more »

CD Projekt Red potvrzuje, že na next-gen aktualizaci pro...

CD Projekt Red potvr­zu­je, že na next-gen aktu­a­li­za­ci pro Cyberpunk 2077 nebu­de­me čekat dlou­ho.Read more »

Polský horor The Medium se odkládá z 10. prosince na 28....

Polský horor The Medium se odklá­dá z 10. pro­sin­ce na 28. led­na 2021. Polský Bloober Team tak uči­nil v návaz­nos­ti na to, že CD Projekt pře­su­nul svůj Cyberpunk 2077 z 28. lis­to­pa­du na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho...Read more »

V Kojima Productions v těchto dnech komponují hudbu pro svůj...

V Kojima Productions v těch­to dnech kom­po­nu­jí hud­bu pro svůj zce­la nový nepřed­sta­ve­ný pro­jekt, pochlu­bil se na soci­ál­ní síti Ludvig Forssell (Death Stranding), skla­da­tel a zvu­ko­vý reži­sér stu­dia.Read more »

V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku z roku...

V Cyberpunk 2077 se obje­ví sto­le­té Porsche 911 z roku z roku 1977, kte­ré bude řídit Johnny Silverhand aka Keanu Reeves. Dle posled­ní Night City Wire pre­zen­ta­ce jsme se také dozvě­dě­li,...Read more »

V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku 1977,...

V Cyberpunk 2077 se obje­ví sto­le­té Porsche 911 z roku 1977, kte­ré bude řídit Johnny Silverhand aka Keanu Reeves. Dle posled­ní Night City Wire pre­zen­ta­ce jsme se také dozvě­dě­li, že...Read more »

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen strategie ve stylu...

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen stra­te­gie ve sty­lu X-COM. Vývíjí ji maďar­ské stu­dio NeocoreGames, kte­ré na ní v těch­to dnech na Kickstarter vybí­rá $150.000 (3 481 292 Kč). Pokud by se vám...Read more »

V dramatu Every Note Played, který režíruje Michael Sucsy...

V dra­ma­tu Every Note Played, kte­rý reží­ru­je Michael Sucsy (Navždy spo­lu) si zahra­jí Angelina Jolie a Christoph Waltz. Projekt finanč­ně zajis­tí STX Entertainment.Read more »

Stále více populárnější GOG klient od CD Projekt slaví...

Stále více popu­lár­něj­ší GOG kli­ent od CD Projekt sla­ví své 12. naro­ze­ni­ny a nabí­zí až 90% sle­vy na hryRead more »

Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks...

Starfield na kte­rém usi­lov­ně pra­cu­jí v Bethesda Softworks (Doom, Fallout, The Elder Scrolls) oprav­du exis­tu­je a na inter­ne­tu se obje­vi­ly prv­ní obráz­ky. Očekávaný pro­jekt má dora­zit ješ­tě před The Elder Scrolls...Read more »

Hidetaka Miyazaki uklidňuje, Elden Ring je stále ve vývoji a...

Hidetaka Miyazaki uklid­ňu­je, Elden Ring je stá­le ve vývo­ji a s vývo­jem stu­diu FromSoftware (Bloodborne, Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice) pomá­ha­jí tvůr­ci seri­á­lu Hra o trů­ny. Jde zda­le­ka o nej­vět­ší pro­jekt, se...Read more »

CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve...

CD Projekt Red ozná­mí poža­dav­ky pro hra­ní Cyberpunk 2077 ve 4K pár dní před vydá­nímRead more »

Fiskální výsledky společnosti CD Projekt přinesly nové...

Fiskální výsled­ky spo­leč­nos­ti CD Projekt při­nes­ly nové infor­ma­ce. Jednak, spo­leč­nos­ti se v minu­lém čtvrt­le­tí veli­ce daři­lo, mezi­roč­ně si polep­ši­la o 70%. Hojně se pro­dá­val Zaklínač 3, hlav­ně port na Nintendo Switch...Read more »

V Hello Games (No Man’s Sky) po dokončení hříčky The...

V Hello Games (No Man’s Sky) po dokon­če­ní hříč­ky The Last Campfire pra­cu­jí na nové vel­ké hře. Sean Murray dou­fá, že se jejich budou­cí pro­jekt nese­tká se stej­ným pro­ble­ma­tic­kým vývo­jem...Read more »

Cyberpunk 2077 nebude mít 200 GB, dementuje studio CD Projekt...

Cyberpunk 2077 nebu­de mít 200 GB, demen­tu­je stu­dio CD Projekt RedRead more »

Polské studio Flying Wild Hog (Shadow Warrior 1-3) chystá...

Polské stu­dio Flying Wild Hog (Shadow Warrior 1-3) chys­tá mul­tipla­ye­ro­vé akč­ní sci-fi RPG, kte­ré má být zamýš­le­no jako her­ní služ­ba. Vyjít má v roce 2021 a běžet má na Unreal Engine...Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021. 343 Industries ho plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj nejam­bi­ci­óz­něj­ší pro­jekt v his­to­rii odklá­da­jí na příští rok.Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v lis­to­pa­du. 343 Industries svůj titul plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj...Read more »

Vývoj dalšího Star Trek filmu pozastaven. Rozhodnutí z...

Vývoj dal­ší­ho Star Trek fil­mu poza­sta­ven. Rozhodnutí z Paramount Pictures při­chá­zí pět týd­nů poté, co se Emmy Watts sta­la před­sed­ky­ní sku­pi­ny Paramount Motion Picture Group., kte­rá měla pro­jekt poza­sta­vit kvů­li...Read more »

CD Projekt Red pogratulovalo Hideu Kojimovi k vydání Death...

CD Projekt Red pogra­tu­lo­va­lo Hideu Kojimovi k vydá­ní Death Strandingu na PCRead more »

Nový kooperativní survival horror Deathground právě začal...

Nový koo­pe­ra­tiv­ní sur­vi­val horror Deathground prá­vě začal svo­ji kam­paň na Kickstarteru. Sám, nebo s maxi­mál­ně 3 dal­ší­mi přá­te­li vyzkou­ší­te unik­nout ze spá­rů děsi­vých dino­sau­rů. Projekt vypa­dá roz­hod­ně zají­ma­vě a zazna­me­nal solid­ní...Read more »

Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left...

Valve potvr­di­lo, že v minu­los­ti pra­co­va­lo na Half-Life 3, Left 4 Dead 3 a mini­mál­ně dal­ších třech pro­jek­tech. Na povrch to vyplý­vá z doku­men­tu Half-Life: Alyx - Final Hours na Steamu, kte­rý...Read more »

Na Willow 2 se stále pracuje a to i přesto, že projekt nemá...

Na Willow 2 se stá­le pra­cu­je a to i přes­to, že pro­jekt nemá ofi­ci­ál­ně zele­nou, říká Ron Howard.Read more »
Stránka načtena za 2,48045 s | počet dotazů: 231 | paměť: 33574 KB. | 17.05.2022 - 09:29:52