Štítky: příběhy

0

SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li. Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“.  VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi...

Autor:
0

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

V kni­ze „Jitřenka“ obje­ví­te krás­né a dojem­né pří­běhy napsa­né s vel­kou lás­kou a něhou o jed­né drob­né díven­ce v gumo­vých holín­kách, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le prv­ní ran­ní a posled­ní noč­ní hvězdy jmé­nem Jitřenka. Jitřenka je vše­chen svůj čas na zahra­dě, kte­rou má ze vše­ho nej­ra­dě­ji, a pro ní je prá­vě ta jejich zahrád­ka tou nej­krás­něj­ší na svě­tě. A čím­pak si to vyslou­ži­la? Protože v té svo­jí může zví­da­vě nahlí­žet do kaž­dé­ho zákou­tí a pukli­ny, kde je vše, co Jitřenku nej­ví­ce zají­má tj. brou­ci, kvě­ti­ny i žíža­ly. Toto...

Autor:
1

Filípek od Zuzany Štelbaské

Filípek je stej­ný jako spous­ta jiných klu­ků, je zvě­da­vý, rád se učí nové věci a vel­mi vší­ma­vý ke své­mu oko­lí. Je to malý roz­pus­ti­lý klu­či­na se střa­pa­tou hla­vou a s vla­sy bar­vy pše­ni­ce, kte­rá prá­vě dozrá­vá na poli. Pod vla­sy vyku­ku­jí dvě chyt­ré oči, nos jako knof­lí­ček a doši­ro­ka se usmí­va­jí­cí ústa. Táta s Filípkem jez­di­li na kole k jeze­ru sko­ro kaž­dý den, a to po celý rok. A prá­vě u jeze­ra Filípek nej­ra­dě­ji trá­vil s tatín­kem vše­chen vol­ný čas. Táta, jež doká­zal celé hodi­ny sedět...

Autor:
0

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

Oblíbení hrdi­no­vé tele­viz­ní­ho seri­á­lu, tj. neo­hro­že­ná štěňa­ta Tlapkové pat­ro­ly ve slo­že­ní: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kte­rý­mi zaži­je­te opět napros­to úžas­ná dob­ro­druž­ství a nikdy nekon­čí­cí zába­vu a legra­ci. Právě tito čtyř­no­zí kama­rá­di jsou vždy při­pra­ve­ni pomo­ci a zachrá­nit poma­lu celý svět, ane­bo ale­spoň jeho část. A v této úžas­né kolek­ci pěti­mi­nu­to­vých pohá­dek může­te pro­žít devět úžas­ných dob­ro­druž­ství v deví­ti krás­ných pří­bě­zích. Marshall spě­chá na pomoc Do měs­ta při­le­tě­ly husy a jed­no malé hou­sát­ko Fuzzy se zatou­la­lo. Dokáží čtyř­no­zí kama­rá­di najít hou­sát­ko...

Autor:
0

Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík. Holčička je piho­va­tá zrz­ka se stá­le roz­zá­ře­ný­ma oči­ma, jež zbož­ňu­je jaho­dy, pořád­ně napě­ně­né kakao, sbí­rá barev­né lis­ty, malu­je a čte pří­běhy své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny dok­to­ra Dolittla, kte­rý si doká­že poví­dat se vše­mi zví­řa­ty. Doma na zahra­dě ve vět­vích sta­ré lípy má Míša posta­ve­ný malý dome­ček na hra­ní, ale není to jen...

Autor:
0

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI

V kni­ze „Kámoši hafí­ci“ se může­te těšit na vyprá­vě­ní o jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích dvou neo­hro­že­ných psích par­ťá­ků, jež milu­jí výzvy a třemhlav se vrha­jí do nových a lec­kdy nebez­peč­ných akcí. V nej­krás­něj­ší kolek­ci na vás čeká šest úžas­ných pří­bě­hů plných těch­to akcí, a to pod názvem: R.A.F, Hafící v Paříži, Hissy má per­ný den, Halloweenská mise, Vánoční pát­rá­ní a Havajské dob­ro­druž­ství. Hlavními hrdi­ny jsou dva ště­ně­čí brat­ři jmé­nem Bingo a Rolly, kte­ří mají k ruce své­ho skvě­lé­ho páníč­ka a vyná­lez­ce v jed­né oso­bě jmé­nem bob, jež...

Autor:
0

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

Pokud se chce­te sezná­mit s nevšed­ní­mi pří­běhy dva­ce­ti výji­meč­ných a moc­ných žen, kte­ré si vyslou­ži­ly obdiv a uzná­ní celé­ho svě­ta, a při­tom se pro­cvi­čit v čte­ní a pře­kla­du ang­lic­ké­ho tex­tu, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se začíst do kni­hy „Slavné ženy - Famous Women“ od Sabriny D. Harris. Kniha „Slavné ženy“ obsa­hu­je 20 růz­ných osu­dů, pří­bě­hů vel­mi výji­meč­ných a slav­ných žen, jejichž slo­že­ní a výběr do jed­not­li­vých a samo­stat­ných medai­lon­ků o nich, je vel­mi roz­ma­ni­té a čle­ni­té. Nudit se roz­hod­ně nebu­de­te, neboť tyto slav­né ženy pochá­ze­jí nejen z nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta, ale...

Autor:
škrpal20

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dob­ro­druž­ství jed­né malé hol­čič­ky a kou­zel­ných boti­ček vás pří­mo pohl­tí v kníž­ce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Ráchel je šes­ti­le­tá hol­čič­ka, co žije v Praze, a dokon­ce už cho­dí i do ško­ly. Je jedi­ná­ček, a pro­to jí nemů­že­me mít ani za zlé, že stá­le zlo­bí, ostat­ně stej­ně jako všech­ny jiné děti. Ze vše­ho nej­ví­ce tuto zví­da­vou a nepo­sed­nou hol­čič­ku odjak­ži­va láka­la a láká babič­či­na půda, kam však...

Autor:
banány10

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvě­da­vé děti Čas od času nás pře­kva­pí někte­ré z otá­zek našich dětí na věci, na kte­ré sami nezná­me odpo­věď. A ať se sna­ží­me sebe­víc, odpo­vě­dět nedo­ká­že­me a bere­me si na pomoc „goo­gle“ ane­bo sáh­ne­me po někte­ré chyt­ré ency­klo­pe­dii, ale ne vždy se nám poda­ří dohle­dat něja­kou tu „správ­nou“ a hlav­ně uspo­ko­ju­jí­cí odpo­věď. Pokud máte doma také tak zví­da­vé a chyt­ré malé hla­vič­ky, urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kníž­ku „Proč jsou baná­ny zahnu­té? Pohádky pro...

Autor:
zoo0

Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

Ema a její kou­zel­ná ZOO - Osamělé lví­če Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ od Amelie Cobb, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.. „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ je kni­ha, jež malé čte­ná­ře upou­tá hned svo­jí krás­ně barev­nou a hře­ji­vou obál­kou, malým for­má­tem ako­rát tak do ruky, a hlav­ně vel­ký­mi pís­men­ky a krát­ký­mi kapi­to­la­mi, což oce­ní zejmé­na ti čte­ná­ři, kte­ří...

Autor:
IMG_20171004_0801390

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

Jan van Helsing umí upou­tat pozor­nost. Nejen šoku­jí­cí­mi názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za mili­on…), teď nám tře­ba radí si tu kul­ku hla­vou nepro­há­nět, ale také se vším kli­dem pro­hlá­sí, že o sobě ví, že je čas­to nazý­ván auto­rem, pod­vod­ní­kem. Ale to Erich von Daniken také. A kam to dotá­hl! A jeho poznatky zůstá­va­jí stá­le živé a s jis­to­tou nikdo nemů­že říct, že nejsou prav­di­vé. Možná oba tito auto­ři vidí jen dál a vidí hlou­bě­ji než vět­ši­na lid­stva.

Autor:
21078597_10209352424519700_6864906589787849018_n0

Tajemství kouzelného keře od Karin Černé

Tajemství kou­zel­né­ho keře od Karin Černé Pro všech­ny malé čte­ná­ře ve věku od sed­mi let a výše, kte­ří by se rádi vyda­li na úžas­nou ces­tu plnou dob­ro­druž­ství, si můžou ten­to sen spl­nit s pomo­cí krás­né kni­hy „Tajemství kou­zel­né­ho keře“ od Karin Černé, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Na této úžas­né ces­tě za dob­ro­druž­stvím vás krok za kro­kem pro­ve­dou dva malí sou­ro­zen­ci Vítek a Adélka. Začínají let­ní prázd­ni­ny a obě děti odjíž­dí k babič­ce a dědo­vi; bojí se, že...

Autor: