Štítky: Praha

0

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy. Olivier je nejen dabér, ale pře­de­vším francouzsko-španělský zpě­vák, hudeb­ní skla­da­tel, spi­so­va­tel a herec. Stojí za hudeb­ním pro­jek­tem OLI ALCHEMY. Projektem, kte­rý vez­me své poslu­cha­če do...

Autor:
0

Nenechte si ujít !

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech Tančícího domu bude na půl roku vysta­ve­no přes 200 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů dopl­ně­ných mno­ha fil­mo­vý­mi rekvi­zi­ta­mi a foto­gra­fie­mi z cel­kem 70 slav­ných sním­ků, kte­ré všich­ni...

Autor:
1

Filmová cena Český lev má novou podobu

Slavnostní odha­le­ní nové podo­by fil­mo­vé ceny Český lev, se kona­lo v pro­dej­ně sklár­ny Rückl v cen­t­ru Prahy, kte­ré­ho se ved­le čes­ké­ho desig­né­ra Rona Plesla, účast­nil i maji­tel sklár­ny Martin Wichterle, čle­no­vé pre­zi­dia ČFTA David Ondříček a Jan Mattlach a také hereč­ka a drži­tel­ka pěti Českých lvů Aňa Geislerová. „Mám všech­ny podo­by soš­ky Českého lva, jen ne...

Autor:
0

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

Pětadvacátý roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha - Febiofest bude slav­nost­ně zahá­jen 15. břez­na 2018 v praž­ském Obecním domě a v Praze bude pro­bí­hat až do 23. břez­na. Následně na něj navá­ží fes­ti­va­lo­vé ozvě­ny v dal­ších regi­o­nech. V rám­ci výro­čí fes­ti­val nabíd­ne nejen kva­lit­ní fil­my a hos­ty, ale také spous­tu novi­nek a spe­ci­ál­ních akcí. Letos 17 měst, 15 sek­cí, 160...

Autor:
0

77 pražských legend

Praha je měs­to s boha­tou his­to­rií – a v té mají mís­to i legen­dy, kte­ré sesbí­ra­la Alena Ježková. Praha je měs­to s tisí­ci­le­tou tra­di­cí. Město, v jehož uli­cích se dotkne­te his­to­rie. Dlažba, po kte­ré krá­čí­te, zdi domů, kos­te­lů a palá­ců, kolem kte­rých pro­chá­zí­te, náměs­tí i zapad­lé kou­ty – to všech­no v sobě nese sto­py minu­los­ti. Minulosti, o kte­ré mno­ho­krát ani...

Autor:
letni_kino_cernosice_lowres30

Kino v Praze zadarmo? Ano!

Letní kino Černošice již popáté oži­ví závěr let­ních prázd­nin od 24. do 27. srp­na v Parku Berounka. Letošní pro­gram uve­de rodin­ný pohád­ko­vý pří­běh Kuky se vra­cí, šoku­jí­cí živo­to­pis­ný thriller Snowden, sní­mek Quentina Tarantina Osm hroz­ných či věč­nou čes­kou kome­dii Marečku, podej­te mi pero! Každý večer bude zahá­jen krát­ký­mi stu­dent­ský­mi před­fil­my. Vstup na pro­mí­tá­ní je...

Autor:
_DSC10830

Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

V pátek 28. dub­na skon­čí ve Zlíně Regionální ozvě­ny Febiofestu. Letošní ozvě­ny 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se kona­ly postup­ně ve tři­nác­ti měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou. Festival ve Zlíně uza­vře pro­jek­ce fil­mu Ženy 20. sto­le­tí reži­sé­ra Mika Millse, kte­rý obsa­dil do hlav­ních rolí prv­ní ligu všech gene­ra­cí včet­ně Annette...

Autor:
kuby_clemens_slider0

Vzácná návštěva - Clemens Kuby

Hlavní měs­to naší repub­li­ky se má na co těšit – do Prahy totiž při­je­de svě­tozná­mý spi­so­va­tel Clemens Kuby. Kdo by ho pře­ce jen neznal, tak věz­te, že se věnu­je hlav­ně lid­ské­mu tělu a mys­li. Abyste přes­ně rozu­mě­li – píše kni­hy, kte­ré se zabý­va­jí léče­ním nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké strán­ky člo­vě­ka. Dostal...

Autor:
Maličkost_malá0

Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...

Nechtěla bych se dožít těch­to časů gene­ti­ky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Praze pře­mno­ží potka­ni s DNA jis­té­ho stu­dent­ka gene­ti­ky Tomáš, kte­rý o sobě smýš­lí, nebo vlast­ně je – tako­vý beta sam­cem lid­ské spo­leč­nos­ti. Z hle­dis­ka evo­luč­ní­ho. Svérázný stu­dent, své­ráz­ný pří­běh, u kte­ré­ho bude­te zaží­vat jis­tě roz­po­ru­pl­né poci­ty. Na jed­nu stra­nu jsem...

Autor:
Bolly0

Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni

Přehlídka indic­ké kine­ma­to­gra­fie je opět tady - Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu! Ve svém 13. roč­ní­ku ten­to­krát expan­du­je v rám­ci České repub­li­ky také mimo Prahu, na fil­my z Indie se totiž mohou těšit ješ­tě v Brně a v Plzni! V těch­to měs­tech se postup­ně před­sta­ví fil­mo­vé novin­ky, osvěd­če­né fil­my nebo zají­ma­vé doku­men­ty. Také se uká­že, že neje­nom Hollywood u nás...

Autor: