Kritiky.cz >

Sex se přesouvá stále více i na internet

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny. Sex je při­ro­ze­nou sou­čás­tí našich živo­tů. V dobách, kdy jsme...Read more »

Potřebujete nové boty, ve kterých můžete vyrazit na trek do hor nebo na procházku do přírody?

Nešlápnete ved­le, když si vybe­re­te tre­ko­vé boty od znač­ky I-CAX. Při chůzi v teré­nu a v horách oce­ní­te zpev­ně­nou podráž­ku, kte­rá chrá­ní vaše cho­di­dla, ať je terén sebe­ná­roč­něj­ší. Navíc je podráž­ka o něco...Read more »

7 kvalitních knížek, které letos nadělit manželovi k Vánocům

Rok 2020 bude za chví­li minu­los­tí a je poma­lu na čase začít pře­mýš­let o tom, čím potě­šit svůj milo­va­ný pro­těj­šek na Vánoce. V sou­čas­nos­ti jsou mož­nos­ti pří­pad­né­ho kul­tur­ní­ho vyži­tí znač­ně ome­ze­ny a lze...Read more »

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne...Read more »

Rozvoz květin kurýrem v Ostravě

Využijte slu­žeb kurý­ra v Ostravě pro dováž­ku kvě­tin Možná se vám již někdy sta­lo, že jste se zni­če­ho­nic ocit­li v nou­zo­vé situ­a­ci, kdy jste nut­ně potře­bo­va­li zajis­tit kvě­ti­no­vou dováž­ku, ale všech­ny...Read more »

Výlety s dětmi

Léto je v plném prou­du a mno­ho rodin vyrá­ží pozná­vat krá­sy čes­ké kra­ji­ny. S malý­mi dět­mi to ale může být kom­pli­ko­va­né – moc toho neu­jdou a s kočár­kem to pros­tě všu­de nejde,. Co s tím?...Read more »

Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní

Narážíte neu­stá­le na pro­blém, že nemů­že­te najít pořád­nou prá­ci? Dostali jste výpo­věď v obo­ru, kte­rý už není per­spek­tiv­ní? Nabízejí vám fir­my málo peněz za nároč­nou pra­cov­ní dobu od rána do...Read more »

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů...Read more »

Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV

Na TV kaná­lu Discovery chan­nel bude uve­den doku­ment o Bitcoinu a kryp­to­mě­nách s názvem Open Source Money. Je to doku­ment o vze­stu­pu kryp­to­měn a o blockcha­i­no­vé spo­leč­nos­ti DragonChain, kte­rou mimo jiné finan­cu­je spo­leč­nost Disney. Premiéra...Read more »

Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?

Mobilní tele­fon je sou­čás­tí lid­ské­ho já. Psychologové dokon­ce tvr­dí, že psy­chic­ké man­ti­ne­ly mezi lid­mi a jejich tele­fo­ny pře­stá­va­jí exis­to­vat. A že vzdát se mobil­ní­ho tele­fo­nu a dát ho napří­klad něko­mu jiné­mu do...Read more »

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat...Read more »

Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

Když se řek­ne satén, vět­ši­ně z nás se vyba­ví lesk­lé poly­este­ro­vé povle­če­ní, kte­ré neu­stá­le klou­že a je nepří­jem­né na kůži. Takže radě­ji sáh­ne­me po povle­če­ní z bavl­ny. Je to pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Jenže, moder­ní...Read more »

Sauna jako součást domova

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré...Read more »

Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA

Automobilová dopra­va před­sta­vu­je pev­ný člá­nek doprav­ní infrastruk­tu­ry a tak si jen málo­kdo v sou­čas­né době umí bez auta před­sta­vit život nebo prá­ci. V minu­los­ti jsme se setka­li s dodáv­ka­mi nebo s jejich zapůj­če­ním v auto­půj­čov­nách...Read more »

Antibiotika a alkohol

Antibiotika vyna­le­zl v roce 1922 Alexander Fleming. Prvním zná­mým anti­bi­o­ti­kem se sta­la plí­seň, z rodu ště­tič­ko­vec, kte­rá ničí bak­te­rie. Během 100 let vnik­lo více 6000 látek, kte­ré zná­me jako anti­bi­o­ti­ka. Z toho...Read more »

Marihuana ve filmech

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my. Americká krá­sa Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší...Read more »

Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,...Read more »

Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?

Mít oba­vy z řady věcí, není zase až tak nic neob­vyk­lé­ho. Pokud se dotkne­me oblas­ti finan­cí, je zde stra­šák cel­kem jas­ný. Jsou to exe­ku­ce, kte­ré už mno­ha lidem od zákla­du...Read more »

Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení

Jaro je tady. Konečně máme mož­nost vyra­zit ven bez zim­ních bund a jiné­ho tep­lé­ho oble­če­ní. A pod­le infor­ma­cí mete­o­ro­lo­gů by už tep­lo­ty nijak výraz­ně kle­sat nemě­ly. Co to pro nás zna­me­ná?...Read more »

Krycí plachty na bazén a jejich využití

Bazén v let­ním obdo­bí před­sta­vu­je let­ní rado­ván­ky dětí a osvě­že­ní pro dospě­lé. Je to také doce­la vel­ká inves­ti­ce a navíc bychom si chtě­li bazén užít čas­to a bez nečis­tot. Zabránit tomu může­me tak,...Read more »

Hodinky, které vás nikdy nezklamou

Casio G-shock Hodinky Casio G-shock jsou těmi nej­o­dol­něj­ší­mi digi­tál­ní­mi a ana­lo­go­vý­mi hodin­ka­mi, pro­vě­ře­né vojen­ským per­so­ná­lem, donu­co­va­cí­mi orgá­ny, sur­fa­ři i out­do­o­ro­vý­mi nad­šen­ci po celém svě­tě. „G-SHOCK je znač­ka hodi­nek, kte­rá repre­zen­tu­je naši spo­leč­nost....Read more »

Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se...Read more »

Kam na eurovíkendy

Jste ško­lou povin­ní či nemá­te k dis­po­zi­ci mno­ho vol­ných dní, přes­to však tou­ží­te obje­vo­vat nová mís­ta? Nebo jste zkrát­ka a jed­no­du­še milov­ní­ci vel­ko­měst a jejich atmo­sfé­ra vám vlé­vá novou ener­gii do žil? Tak...Read more »

Průvodce nákupem garážových vrat

Jako vla­sy jsou koru­nou krá­sy, tak u domu si kaž­dý všim­ne vrat, dve­ří a oken. V úva­hu musí­me brát také zvý­še­ní tepel­né poho­dy a sní­že­ní nákla­dů na vytá­pě­ní. Pokud uva­žu­je­te sta­vět dům, zce­la...Read more »

Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku...Read more »