Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?

Jak prv­ní, co si urči­tě dámy kou­pí, je dám­ská zim­ní par­ka s kožíš­kem, kte­rá je oprav­du moc hezká. Má odní­ma­tel­nou kože­ši­nu s kapu­cí, je ze sto­pro­cent­ní bavl­ny a samo­zřej­mě ji lze prát...Read more »

5 tipů: Jak získat vysněnou práci?

Změna prá­ce občas potká kaž­dé­ho z nás. V letoš­ním roce se navíc dá oče­ká­vat vel­ký nárůst neza­měst­na­nos­ti vzhle­dem k vývo­ji situ­a­ce oko­lo covi­du. Na jed­no pra­cov­ní mís­to se tedy bude hlá­sit více...Read more »

Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?

Máte pocit, že vás stá­le čas­tě­ji škrá­be v krku? Do toho máte suchou pokož­ku, pálí vás oči a nemů­že­te se zba­vit chro­nic­ké rýmy, opa­ku­jí­cí se laryn­gi­ti­dy či častých záně­tů prů­du­šek? Své pro­blémy...Read more »

Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!

Nudíte se? Tak to tedy váž­ně nemu­sí­te. Vyrobte báječ­ný vánoč­ní dárek, kte­rým potě­ší­te kaž­dé­ho ve svém oko­lí. Máte-li chyt­rý tele­fon nebo počí­tač plný pěk­ných fotek, je to jas­né: může­te...Read more »

Kam uložit fotografie?

Pro tuto dobu nej­op­ti­mál­něj­ší vari­an­tou, jak ulo­žit své foto­gra­fie, je zálo­ho­vá­ní do tzv. „clou­du“, na inter­net, kde si foto­gra­fo­vé můžou své foto­gra­fie bez pro­blé­mů pro­hlí­žet a nesdí­let svým fanouškům. Nejznámější vari­an­tou...Read more »

Rozhovory se známými osobnostmi

Každý z nás během své­ho živo­ta obje­ví záli­bu nebo koní­ček, kte­rý ho bude napl­ňo­vat. Ať už to jsou auto­mo­bi­ly, psa­ní blo­gu nebo šití. Rozhodně se nemá­te za co sty­dět. Někoho...Read more »

Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání

V dneš­ní době se pouš­tí do něja­ké for­my pod­ni­ká­ní stá­le vět­ší množ­ství lidí. Spousta z nich bohu­žel vel­mi brzy neú­spěš­ně skon­čí. Přitom mož­ná sta­či­lo málo a moh­li se i oni zařa­dit mezi...Read more »

Sex se přesouvá stále více i na internet

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny. Sex je při­ro­ze­nou sou­čás­tí našich živo­tů. V dobách, kdy jsme...Read more »

Potřebujete nové boty, ve kterých můžete vyrazit na trek do hor nebo na procházku do přírody?

Nešlápnete ved­le, když si vybe­re­te tre­ko­vé boty od znač­ky I-CAX. Při chůzi v teré­nu a v horách oce­ní­te zpev­ně­nou podráž­ku, kte­rá chrá­ní vaše cho­di­dla, ať je terén sebe­ná­roč­něj­ší. Navíc je podráž­ka o něco...Read more »

7 kvalitních knížek, které letos nadělit manželovi k Vánocům

Rok 2020 bude za chví­li minu­los­tí a je poma­lu na čase začít pře­mýš­let o tom, čím potě­šit svůj milo­va­ný pro­těj­šek na Vánoce. V sou­čas­nos­ti jsou mož­nos­ti pří­pad­né­ho kul­tur­ní­ho vyži­tí znač­ně ome­ze­ny a lze...Read more »

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne...Read more »

Rozvoz květin kurýrem v Ostravě

Využijte slu­žeb kurý­ra v Ostravě pro dováž­ku kvě­tin Možná se vám již někdy sta­lo, že jste se zni­če­ho­nic ocit­li v nou­zo­vé situ­a­ci, kdy jste nut­ně potře­bo­va­li zajis­tit kvě­ti­no­vou dováž­ku, ale všech­ny...Read more »

Výlety s dětmi

Léto je v plném prou­du a mno­ho rodin vyrá­ží pozná­vat krá­sy čes­ké kra­ji­ny. S malý­mi dět­mi to ale může být kom­pli­ko­va­né – moc toho neu­jdou a s kočár­kem to pros­tě všu­de nejde,. Co s tím?...Read more »

Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní

Narážíte neu­stá­le na pro­blém, že nemů­že­te najít pořád­nou prá­ci? Dostali jste výpo­věď v obo­ru, kte­rý už není per­spek­tiv­ní? Nabízejí vám fir­my málo peněz za nároč­nou pra­cov­ní dobu od rána do...Read more »

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů...Read more »

Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV

Na TV kaná­lu Discovery chan­nel bude uve­den doku­ment o Bitcoinu a kryp­to­mě­nách s názvem Open Source Money. Je to doku­ment o vze­stu­pu kryp­to­měn a o blockcha­i­no­vé spo­leč­nos­ti DragonChain, kte­rou mimo jiné finan­cu­je spo­leč­nost Disney. Premiéra...Read more »

Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?

Mobilní tele­fon je sou­čás­tí lid­ské­ho já. Psychologové dokon­ce tvr­dí, že psy­chic­ké man­ti­ne­ly mezi lid­mi a jejich tele­fo­ny pře­stá­va­jí exis­to­vat. A že vzdát se mobil­ní­ho tele­fo­nu a dát ho napří­klad něko­mu jiné­mu do...Read more »

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat...Read more »

Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

Když se řek­ne satén, vět­ši­ně z nás se vyba­ví lesk­lé poly­este­ro­vé povle­če­ní, kte­ré neu­stá­le klou­že a je nepří­jem­né na kůži. Takže radě­ji sáh­ne­me po povle­če­ní z bavl­ny. Je to pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Jenže, moder­ní...Read more »

Sauna jako součást domova

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré...Read more »

Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA

Automobilová dopra­va před­sta­vu­je pev­ný člá­nek doprav­ní infrastruk­tu­ry a tak si jen málo­kdo v sou­čas­né době umí bez auta před­sta­vit život nebo prá­ci. V minu­los­ti jsme se setka­li s dodáv­ka­mi nebo s jejich zapůj­če­ním v auto­půj­čov­nách...Read more »

Antibiotika a alkohol

Antibiotika vyna­le­zl v roce 1922 Alexander Fleming. Prvním zná­mým anti­bi­o­ti­kem se sta­la plí­seň, z rodu ště­tič­ko­vec, kte­rá ničí bak­te­rie. Během 100 let vnik­lo více 6000 látek, kte­ré zná­me jako anti­bi­o­ti­ka. Z toho...Read more »

Marihuana ve filmech

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my. Americká krá­sa Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší...Read more »

Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,...Read more »

Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?

Mít oba­vy z řady věcí, není zase až tak nic neob­vyk­lé­ho. Pokud se dotkne­me oblas­ti finan­cí, je zde stra­šák cel­kem jas­ný. Jsou to exe­ku­ce, kte­ré už mno­ha lidem od zákla­du...Read more »
Stránka načtena za 1,60077 s | počet dotazů: 208 | paměť: 28585 KB. | 18.01.2021 - 08:05:20