Kritiky.cz >

Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 %

Co dát mla­dé­mu čte­ná­ři jako dárek k pozd­ním Vánocům nebo do nové­ho roku? Nejspíš dru­hou povíd­ko­vou kni­hu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně pro­vá­za­ný cyk­lus dva­nác­ti poví­dek se věnu­je téma­tům...Read more »

Upřímnou soustrast

Kniha „Upřímnou sou­strast“ mě upou­ta­la pře­de­vším pro svůj vel­mi nevšed­ní název a zvo­le­né téma, neboť co si bude­me nalhá­vat, o řemeslu „fune­b­rá­ka“ a smr­ti může psát buď jen oprav­do­vý blá­zen, ane­bo autor...Read more »

Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Nabitá Mary - žili byli dva brat­ři, jeden byl boha­tý a ten dru­hý byl chudý a navíc se sta­ral o dce­ru Marušku. K tomu byl vdo­vec. Staršího bra­t­ra nikdo kvů­li jeho lako­mos­ti nechtěl....Read more »

Žena se lvem aneb Slušný výsledek s lehce otravnou kampaní

Když jsem popr­vé zasle­chl krát­ce před něja­kým dáv­něj­ším Conem název Lehké fan­ta­zij­no a viděl pla­kát, blesklo mi hla­vou „ha, něja­ký nová­tor­ský projekt“…pak jsem se dově­děl, že má jít o anto­lo­gii a můj...Read more »

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech...Read more »

Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání

V živo­tě jsou sil­né oka­mži­ky. Veskrze jsme u nich směš­ní sami sobě nebo dru­hým. Například, když napo­sle­dy zírá­te na stro­meč­ko­vý vzor na par­ke­tách v domě, ze kte­ré­ho se prá­vě stě­hu­je­te. A už nikdy...Read more »

Malostranské humoresky - kniha

Malostranské humo­res­ky jsou sou­bor poví­dek od spi­so­va­te­le Karla Pecky, roz­dě­le­ných do tří čás­tí, při­čemž dohro­ma­dy jich je v této kni­ze osm­náct a všech­ny jsou dob­ré, aspoň teda pod­le mého názo­ru. Hned...Read more »

Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %

Divné dny – prv­ní a nejdel­ší povíd­ka z kni­hy. Mladá dív­ka jmé­nem Alžběta má poměr­ně bez­sta­rost­ný život. Škola je v pořád­ku, bez­pro­blé­mo­ví rodi­če a cho­dí s Kamilem, i když ne nijak naváž­no. První trh­li­na se...Read more »

Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %

William Saroyan stvo­řil dal­ší kni­hu poví­dek, kde se ten­to­krát zao­bí­rá setká­ní­mi se slav­ný­mi lid­mi své doby. Některá jmé­na bude znát kaž­dý pro jejich pro­slu­lost, o jiných pro změ­nu čte­nář nikdy...Read more »

Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

Audioknihy sice nema­jí ješ­tě tako­vou pozi­ci jako nor­mál­ní kni­hy, ale i tak se dostá­va­jí do popře­dí. I Jazz Music pat­ří do vyda­va­te­lů, jenž mají na svém kon­tě krás­né titu­ly. Jedním z nich...Read more »
Stránka načtena za 2,14742 s | počet dotazů: 187 | paměť: 27975 KB. | 28.02.2021 - 02:42:12