Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro pohy­bo­vé akti­vi­ty? Máte rádi jógu a chce­te se dozvě­dět, jak ji s dět­mi cvi­čit? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Moniky Nikodemové s názvem Jóga ve...Read more »

Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

Toužíte-li ve svém živo­tě doo­prav­dy něco změ­nit a začít koneč­ně žít zdra­vě­ji, je „Diář pro radi­kál­ní změ­nu život­ní­ho sty­lu“ s pro­pra­co­va­ným 52 týden­ním pro­gra­mem tím nej­lep­ším mož­ným řeše­ním. Ostatně feno­mé­nem dneš­ní doby...Read more »

Nejlepší hry z lesních školek

Knihu „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ uví­ta­jí nejen uči­tel­ky a uči­te­lé, ale pře­váž­ně rodi­če s malý­mi dět­mi. Všechny hry v ní uve­de­né jsou urče­ny pro ty, co rádi navště­vu­jí pří­ro­du a milu­jí atmo­sfé­ru a pro­stře­dí...Read more »

Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch. Opravdu zná­mé rče­ní, kte­ré má pořád své opod­stat­ně­ní. Dnešní děti se méně hýbou. Venku trá­ví také mno­hem méně času, než tomu bylo dří­ve. Hrubá...Read more »
Stránka načtena za 1,58106 s | počet dotazů: 179 | paměť: 34461 KB. | 08.08.2022 - 14:36:57