Štítky: pohádka

0

Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.

Audioknihu Jógátky si děti zami­lu­jí hned od prv­ní­ho posle­chu, neboť obsa­hu­jí nejen spous­tu pří­bě­hů obec­ně plat­ných etic­kých zásad, ale i nená­sil­nou for­mou učí děti, jak pořád­ně pro­táh­nout své tělo, uvol­nit se, nau­čí je, jak správ­ně rela­xo­vat. Autorka jógu sice nabí­zí, ale nevnu­cu­je a své poslu­cha­če do niče­ho nenu­tí. Jógátky obsa­hu­jí cel­kem deset eticko-morálních zásad, kte­ré...

Autor:
0

Nenechte si ujít !

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech Tančícího domu bude na půl roku vysta­ve­no přes 200 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů dopl­ně­ných mno­ha fil­mo­vý­mi rekvi­zi­ta­mi a foto­gra­fie­mi z cel­kem 70 slav­ných sním­ků, kte­ré všich­ni...

Autor:
0

Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové

Nejlepší kama­rád­ky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrád­ce momen­tál­ně bavi­ly tím, že sbí­ra­ly kašta­ny. Ne jen tak jako, ale pro vever­ku, o kte­rou se nyní rodi­na Lilky sta­ra­la. Dotyčná vever­ka byla totiž jed­ním z momen­tál­ních paci­en­tů záchran­né sta­ni­ce s názvem Pomocná tlap­ka, kde byli vedou­cí­mi prá­vě rodi­če Lilky. Najednou se na...

Autor:
Pavlicek-Tri orisky pro Popelku0

Tři oříšky pro Popelku - kniha

Tahle kni­ha není sou­bor pohá­dek jako tako­vých ani není o jed­né, kte­rá je v názvu. Jedná se o tři vel­mi zná­mé pohád­ky, ale jako scé­ná­ře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, v hlav­ních rolích s Magdou Vášáryovou a Ivanem Palúchem. Můžeme vidět ces­tu prin­ce, kte­rý je vlast­ně Bajajou, jak se vydá přes...

Autor:
16121

Zdeněk Troška natáčí novou pohádku

Režisér Zdeněk Troška začí­ná už 23. květ­na točit dal­ší pohád­ku. Ta v pořa­dí čís­lo devět se bude jme­no­vat Čertoviny a v  hlav­ní roli se vůbec popr­vé v pohád­ce Zdeňka Trošky před­sta­ví herec Jakub Prachař, kte­rý spo­lu s her­cem Dominickem Benediktem, pro kte­ré­ho to bude nao­pak fil­mo­vá pre­mi­é­ra, ztvár­ní čer­ty, jenž se za trest vyda­jí v pře­vle­ku do svě­ta...

Autor:
105373_250_0_fit0

Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %

Všechno začne v oka­mži­ku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zje­ví kou­zel­ný papír, na kte­rém je napsán záhad­ný vzkaz s prosbou o záchra­nu M. E. Zatímco si všich­ni lámou hla­vu, co by to moh­lo zna­me­nat, tak papír v uvo­zov­kách spolk­ne Mikyho a poslé­ze po něm i Lucku. Jediný, kdo jim...

Autor: