Kritiky.cz >

Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky

Podzim je barev­ně nej­krás­něj­ší roč­ní obdo­bí. Stromy se bar­ví růz­ný­mi barva­mi, postup­ně ztrá­cí své lis­ty. Příroda se chys­tá k zim­ní­mu spán­ku. Farmáři sklí­zí to, co na jaře zase­li a zasa­di­li. Ptáci...Read more »

Saláty ze Svatojánu

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že...Read more »

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí...Read more »