Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %

Příběh sta­rý více jak 170 let a stá­le aktu­ál­ní. Tak by se dala zhod­no­tit dra­ma­tic­ká pohád­ka Vánoční kole­da čili Vánoční poví­dá­ní s duchy od svě­tozná­mé­ho spi­so­va­te­le Charlese Dickense. V tom­to novém vydá­ní...Read more »

O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %

Mnozí jis­tě zna­jí pohád­ky, v nichž je hlav­ním hrdi­nou malé pra­sát­ko Lojzík. Další z dílů má podti­tul Pozdrav slun­ci. Děj začí­ná tím, že Lojzíkovi a jeho spo­lu­žá­kům ve ško­le ozná­mí paní uči­tel­ka...Read more »

O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %

Tahle pohád­ka je věno­vá­na syno­vi auto­ra, Pavla Čecha – Jiří. Tahle kní­žeč­ka je boha­tě ilu­stro­va­ná a dá se říct, že na kaž­dou strán­ku ilu­stra­cí při­pa­dá jed­na věta pří­bě­hu, až na...Read more »

Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %

Dnešní kni­ha je román, kte­rý ovšem není vůbec vese­lý. Spíše se jed­ná o sku­teč­né udá­los­ti a při­tom tak straš­né, že kdo to neza­žil, nemů­že si to roz­hod­ně před­sta­vit. Příběh Eriky je...Read more »

Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %

Druhý díl pohád­ky o malém pavou­ko­vi jmé­nem Čenda má podti­tul V lese a ten­to­krát spi­so­va­tel a ilu­strá­tor Pavel Čech kro­mě kres­by sáhl i k pís­mu – rozu­měj­me – je to napros­to plno­hod­not­ný pří­běh. Čenda je...Read more »

Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %

Pavel Čech stvo­řil vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vou kni­hu s neotře­lým nápa­dem. Velká kniž­ní záha­da opět mimo jiné vyni­ká krás­ný­mi obráz­ky, jejichž auto­rem je též sám spi­so­va­tel. Děj je dost zají­ma­vý. Postavy z jed­né...Read more »

A - kniha - recenze - 100 %

Pavel Čech pat­ří mezi spi­so­va­te­le a také ilu­strá­to­ry, jenž si vytvá­ře­jí vlast­ní svět. Magickou atmo­sfé­ru dodá­vá svým kni­hám jak psa­ným, tak i čis­tě jen s ilu­stra­ce­mi. Jednou tako­vou je A. Neobvyklý nápad,...Read more »

Dědečkové - kniha - recenze - 100 %

Tenhle počin je doce­la uni­kát­ní. Tak za prvé – kni­hu autor Pavel Čech věno­val těm­to rodin­ným pří­sluš­ní­kům. Je zde devět pohá­dek – Hvězdář, Hruška, Knoflík, Biograf, Moře, Naposled Psím...Read more »

Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %

Tento kou­sek se řadí k vel­mi zají­ma­vým poči­nům auto­ra pohád­ko­vých knih Pavla Čecha. Najdeme v ní sko­ro dva­náct pří­bě­hů. Asi tomu čte­ná­ři nero­zu­mí, ale k tomu se hned dosta­nu. Vzhledem k tomu, že...Read more »

O čertovi - recenze - 100 %

Velmi půvab­ná a krás­ně ilu­stro­va­ná kníž­ka – tak by zně­lo moje začá­teč­ní hod­no­ce­ní. Tenhle pří­běh, vlast­ně pohád­ku stvo­řil spi­so­va­tel a ilu­strá­tor Pavel Čech. Celá kni­ha i s kresba­mi je vylo­že­ně jeho prá­ce a oprav­du...Read more »
Stránka načtena za 1,26752 s | počet dotazů: 190 | paměť: 30439 KB. | 25.10.2021 - 05:51:11