Kritiky.cz >

The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%

Je čas na pořád­nou akci také z díl­ny DC Univerza. Tahle komik­sov­ka hned po ozná­me­ní upou­ta­la pozor­nost svý­mi sli­by o nej­lep­ší akci roku. Tenhle sebe­vra­žed­ný tým je o pozná­ní roz­díl­ný od toho, kte­rý... Read more »

Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony.

V Londýně žije něko­lik mili­o­nů růz­ných lidí, a s nimi žije i jeden nový oby­va­tel. Je to peru­án­ský med­ví­dek Paddington, kte­rý byd­lí u rodi­ny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi sta­ra­jí i o své dvě... Read more »

Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí... Read more »

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)

Na svě­tě je mno­ho chlap­ců a dívek, kte­ří mají kama­rá­dy. Ale ne všich­ni mají tako­vé kama­rá­dy, jako má malý chla­pec Kryštůfek Robin. Ten se kaž­dou vol­nou chví­li vydá­vá za svý­mi... Read more »

Dr. Who (Pán času)

Novým 13. Dr. Who je: Read more »

Pán času (Doctor Who) - The Doctor Falls (S10E12) - 70 %

Čím zavr­šit 10. sezo­nu novo­do­bé­ho Pána času? Asi tím, že zase zachrá­ní svět a ztra­tí svo­ji poboč­ni­ci. S novou poboč­ni­cí Bill zažil pou­ze 12 dílů, než se z ní sta­la zno­vu, jako z před­cho­zí... Read more »

Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 %

Tak máme novou sezó­nu Pána času. Poslední Petera Capaldiho. Má novou spo­leč­ni­ci, zase mla­dou a nezku­še­nou ces­to­va­ní svě­tem a časem. První díl nové sezó­ny se věnu­je sezna­mo­va­ní s novou dok­to­ro­vou spo­leč­ni­cí. Seznamuje... Read more »

Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %

Pán času už je kla­si­ka. Má svo­jí 50. letou his­to­rii, během vysí­lá­ní se v roli Doktora (Pána času) pro­stří­da­lo více než desít­ka her­ců. Jednou z pra­vi­del­ných akcí pro fanouš­ky je vysí­lá­ní Vánočního... Read more »
Stránka načtena za 1,74840 s | počet dotazů: 196 | paměť: 41342 KB. | 22.09.2023 - 00:05:21