Štítky: Pavla Hanáčková

0

Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co tře­ba jako dárek k nástu­pu do škol­ky věno­vat novou kni­hu? Pro naše nejmen­ší je urče­na kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka,...

Autor:
0

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě. Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu...

Autor:
0

Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem a Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem, ve srov­ná­ní s těmi­to dvě­ma kni­ha­mi vychá­zí nej­lé­pe. Hlavně díky vese­lým...

Autor:
0

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Vychovávat a učit dítě novým věcem je neleh­ká věc. Kdyby tak měl rodič občas kou­zel­né koleč­ko. Zatočil by a svě­te div se, dítě by umě­lo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako hou­by, nasá­va­jí vědo­mos­ti a čas­to doká­ží pře­kva­pit. Stejně jako může­te být pře­kva­pe­ni vy, jak vaší rato­les­ti půjdou bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem z kníž­ky...

Autor:
0

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Hezký záměr nau­čit děti pro­ti­kla­dy si kla­de za cíl kni­ha Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem.  Děti se za pomo­ci kou­zel­né­ho koleč­ka a dopro­vod­ných obráz­ků nau­čí roz­li­šo­vat, co je vel­ké a co malé, co špi­na­vé a co čis­té, kdo je hod­ný a kdo zlý, kdo je vese­lý a kdo smut­ný, co je hor­ké a co stu­de­né a co...

Autor: