Kritiky.cz >

Amundsen –  výpravný celovečerní film o slavném objeviteli vznikal i v Praze

Norský polár­ní obje­vi­tel Roald Amundsen vyrá­žel opa­ko­va­ně do nepro­zkou­ma­né ledo­vé pus­ti­ny už před více než sto lety. Nad jeho výpra­va­mi žasl celý svět, a byl tak už za své­ho živo­ta...Read more »

Jan Hus (TV film)

Matěj Hádek v roli výji­meč­né osob­nos­ti Mistra Jana Husa a syno­vé Karla IV., brat­ři Václav a Zikmund, ve stře­do­vě­kém dra­ma­tu o smys­lu prav­dy a obě­ti nej­vyš­šíRead more »

PAVEL GAJDOŠ

Pavel Gajdoš (nar. 1980) – stu­do­val čino­her­ní herec­tví na JAMU v Brně. Po skon­če­ní stu­dia zís­kal angaž­má v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V roce 2007 začal půso­bit v diva­dle 7 a půl. Filmografie (výběr): Laputa...Read more »

Laputa - O příběhu/O tvůrcích

Laputa je název kavár­ny, hlav­ní­ho dějiš­tě komor­ní­ho fil­mu, ve kte­rém se všech­no točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitř­ní roz­po­lo­že­ní, emo­ce a myš­len­ky se odrá­že­jí na pro­mě­nách pro­sto­ru kavár­ny a na...Read more »

Andělé všedního dne - O FILMU

Film Alice Nellis pod­le scé­ná­ře a stej­no­jmen­né před­lo­hy Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne. Sledujeme ori­gi­nál­ní pří­běh, v němž pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle...Read more »

První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře

V sobo­tu 14.6.2014 začal reži­sér Jiří Svoboda(Sametoví vra­zi, Skalpel,prosím, Zánik samo­ty Berhof) natá­čet v pro­sto­rách kláš­te­ra prv­ní scé­ny tele­viz­ní­ho fil­mu, kte­rý by se měl obje­vit na obra­zov­kách v čer­ven­ci 2015. Režisér obsa­dil...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com