Štítky: OneHotBook

Audiokniha-Doktor-Proktor-a-velka-loupez-zlata-Jo-Nesbo0

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno,...

Autor:
doktor-proktor-2-MAX0

Doktor Proktor a vana času - audiokniha

Doktor Proktor pod­ni­kl výpra­vu na svém zvlášt­ním moto­cy­klu, se kte­rým se vydal do Paříže, aby našel svo­ji lás­ku, ženu své­ho živo­ta, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím cho­dí do ško­la, když jed­no­ho dne při­jde Líze pohled­ni­ce od dok­to­ra Proktora, ale je celá jako­by tako­vá div­ná, sko­ro by se řeklo, až roz­má­če­ná....

Autor:
sedmikraska-MAX0

Sedmikráska - audiokniha

Sedmikráska pat­ří mezi audi­ok­ni­hy němec­kých pohá­dek, u kte­rých budou děti s vel­kým zau­je­tím poslou­chat. Obsahuje dva­náct pohá­dek. Některé jsou zná­mé více, jiné zase méně, ale to nic neu­bí­rá na kva­li­tě této audi­ok­ni­hy. Například Brémští muzi­kan­ti. Vypráví o zví­řát­kách, kte­rá se vyda­jí do svě­ta, aby se sta­li muzi­kan­ty, a oprav­du se jim to poda­ří. Kohoutek...

Autor:
klubicko-veselych-MAX0

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

Klubíčko vese­lých pohá­dek pat­ří mezi audi­ok­ni­hy, na kte­rých se podí­le­lo více her­ců. Celkem je zde sedm pohá­dek, při­čemž kaž­dou čte jiný inter­pret. V prv­ní – O Lucince a vět­ru Matyášovi Veronika Khek Kubařová jem­ně vyprá­ví o samo­li­bém a doce­la zlém vět­ru, kte­ré­ho však Lucinka obelstí. Druhý v pořa­dí byl Matouš Ruml – O Etelce a stra­ši­dlu Meižanovi. Etelka...

Autor:
stažený soubor0

Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %

Kdo někdy četl pohád­ky od nor­ské spi­so­va­tel­ské hvězdy Jo Nesbø, tak zce­la jis­tě ví, že série o dok­to­ru Proktorovi je skvě­lá kniž­ně, tudíž se dalo před­po­klá­dat, že i prv­ní díl, načte­ný do podo­by audi­ok­ni­hy bude to samé – a tak se také sta­lo. Příběh začí­ná v momen­tě, kdy se do uli­ce jmé­nem Dělová při­stě­hu­je...

Autor: