Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Moje ptačí knížka - ptáci kolem nás od jara do zimy

Chcete se dozvě­dět, co děla­jí ptáč­ci, když je v létě vel­ké hor­ko, či když je v zimě vel­ký mráz? Víte, kde všu­de ptáč­ci žijí? Hledáte pro své zví­da­vé děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci s mno­ha...Read more »

Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce

Pokud rádi malu­je­te a chce­te se nau­čit či zdo­ko­na­lit v kres­le­ní, pak si urči­tě nenech­te ujít krás­nou kni­hu „Malujeme akva­re­lem: 30 lek­cí nejen pro malé uměl­ce od Terezy Cimbůrkové, kte­rou vyda­la Grada...Read more »

Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo!

Víte, jak trá­ví rodi­na Kaňourova Vánoce? Chcete se dozvě­dět, jaká povo­lá­ní mohou být ve zví­ře­cím svě­tě? Chcete se poba­vit a zažít mno­ho komic­kých situ­a­cí, kte­ré zná­te ze svě­ta lidí? Tak...Read more »

Hrajeme si s pohádkou - poslouchej, vyprávěj, nakresli

Pohádky nás pro­vá­ze­jí od dět­ství, až do dospě­los­ti. V dět­ství je poslou­chá­me od svých rodi­čů nebo pra­ro­di­čů, v dospě­los­ti je čte­me svým dětem i vnou­ča­tům. Myslím si, že by se nemě­lo zapo­mí­nat...Read more »

Povíš mi to? Hravé rozšiřování slovní zásoby

Nesmírně důle­ži­tá je schop­nost sou­vis­lé­ho vyja­d­řo­vá­ní. Děti v dneš­ní době mlu­ví v holých větách, s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi nebo nemlu­ví vůbec. Hravou for­mou, pomo­cí obráz­ků, nená­sil­ně je tře­ba s nimi pra­co­vat, včas odha­lit pro­ble­ma­tic­ké...Read more »

První obrázky z remaku Gothicu.

První obráz­ky z rema­ku Gothicu. +2Read more »

Domácí zvířátka - čtení s babičkou

Hledáte pro své děti pří­jem­né čte­ní o zví­řát­kách? Chcete zažít báječ­nou poho­du na ven­ko­vě a ješ­tě se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o zví­řát­kách žijí­cích na far­mě? Tak je prá­vě vám urče­na novin­ka, kte­rou...Read more »

Historie v kostce - minulost, jak jste ji ještě neviděli

Zajímáte se o his­to­rii? Máte rádi kni­hy z edi­ce Universum? Tak je ency­klo­pe­die Historie v kost­ce urče­na prá­vě vám. Přeložil ji pro vás Jan Kafa a napsal kolek­tiv auto­rů.  Read more »

Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin

Příroda je tak fas­ci­nu­jí­cí, krás­ná, pros­tě úžas­ná. Kdykoli se v pří­ro­dě zasta­ví­te a začne­te pozo­ro­vat, věř­te, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíč­ka v dospě­lé­ho jedin­ce, ze semín­ka nád­her­ná rost­li­na,...Read more »

Starfield na kterém usilovně pracují v Bethesda Softworks...

Starfield na kte­rém usi­lov­ně pra­cu­jí v Bethesda Softworks (Doom, Fallout, The Elder Scrolls) oprav­du exis­tu­je a na inter­ne­tu se obje­vi­ly prv­ní obráz­ky. Očekávaný pro­jekt má dora­zit ješ­tě před The Elder Scrolls...Read more »

Nové obrázky z Demon’s Souls

Nové obráz­ky z Demon’s SoulsRead more »

Dinosaurům v patách - pohádkové příběhy pro všechny milovníky pravěku

Máte rádi dino­sau­ry? Chcete s nimi zažít báječ­né dob­ro­druž­ství? Markéta Vítková je autor­kou kni­hy Dinosaurům v patách, kte­rá se inspi­ro­va­la při tvor­bě této kni­hy zná­mým fil­mem Cesta do pra­vě­ku od Karla Zemana....Read more »

První obrázky z Prince of Persia: The Dagger of Time pro VR

První obráz­ky z Prince of Persia: The Dagger of Time pro VR +2Read more »

Nové obrázky z Assassin’s Creed Valhalla

Nové obráz­ky z Assassin’s Creed Valhalla +5Read more »

Nové obrázky z Watch Dogs Legion

Nové obráz­ky z Watch Dogs Legion +6Read more »

Nové obrázky z Far Cry 6

Nové obráz­ky z Far Cry 6 +6Read more »

Nové obrázky z Marvel’s Avengers ukazují Thora a...

Nové obráz­ky z Marvel’s Avengers uka­zu­jí Thora a krás­ný poko­jí­ček Kamaly KhanRead more »

Unikly obrázky z připravované hry Crash Bandicoot 4:...

Unikly obráz­ky z při­pra­vo­va­né hry Crash Bandicoot 4: It’s About Time +10Read more »

Nové obrázky z Horizon Forbidden West. Studio Guerrilla Games...

Nové obráz­ky z Horizon Forbidden West. Studio Guerrilla Games říká, že se jed­ná o scre­en­sho­ty, niko­liv artwor­ky.Read more »

Poslední obrázky z The Last of Us Part II

Poslední obráz­ky z The Last of Us Part II +16Read more »

První obrázky ze Star Wars: Squadrons

První obráz­ky ze Star Wars: Squadrons +3Read more »

Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí

Proč fou­ká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jino­vat­ka? Proč sníh křu­pe pod noha­ma? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více...Read more »

Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu

Víte, kdo všech­no se nastě­ho­val do hmy­zí­ho hote­lu? Potkali jste se někdy s paní recepč­ní, kte­rou děla­lo slunéč­ko sed­mi­teč­né? Chcete se do tako­vé­ho hmy­zí­ho hote­lu podí­vat? Tak nevá­hej­te a rač­te vstou­pit....Read more »

Co má štěně nejradši?

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů,...Read more »
Stránka načtena za 2,49738 s | počet dotazů: 197 | paměť: 33858 KB. | 19.05.2022 - 21:28:35