Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu

John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i jeho „exšéf“ Steve Carell. I přes to, že si režírování osahal už při vystupování v populárním...Read more »

Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu

John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i jeho „exšéf“ Steve Carell. I přes to, že si režírování osahal už při vystupování v populárním...Read more »

Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky

Ve svém posledním rozhovoru známý komik potvrdil, že by se rád vrátil jako přitroublý policista Paul Blart. První snímek s obtloustlým strážníkem pořádku vyšel už v roce 2009 a...Read more »

Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky

Ve svém posledním rozhovoru známý komik potvrdil, že by se rád vrátil jako přitroublý policista Paul Blart. První snímek s obtloustlým strážníkem pořádku vyšel už v roce 2009 a...Read more »

Black Space (2020)

Zálibu v izraelské kinematografii mám už delší dobu, takže když se objevil na českém Netflixu počin jménem Black Space, tak jsem moc neváhal. Už začátek osmidílného seriálu dost navnadí....Read more »

Animák Rodina na baterky z dílny Sony Pictures Animation na...

Animák Rodina na bater­ky z díl­ny Sony Pictures Animation na Netflix dora­zí 30. 4. 2021.Read more »

Ve snímku Havoc si kromě Toma Hardyho zahraje také Forest...

Ve sním­ku Havoc si kro­mě Toma Hardyho zahra­je také Forest Whitaker. Blíže nespe­ci­fi­ko­va­ný pro­jekt exklu­ziv­ně pro Netflix reží­ru­je Gareth Evans (Zátah 2).Read more »

The Woman in the Window na Netflix dorazí 14. 5. 2021.

The Woman in the Window na Netflix dora­zí 14. 5. 2021.Read more »

Netflix zakoupil vysílací práva na drama Fatherhood. Snímek...

Netflix zakou­pil vysí­la­cí prá­va na dra­ma Fatherhood. Snímek na Netflix dora­zí 16. 4. 2021.Read more »

Terminátor dostane anime seriál. Pro Netflix ho vytvoří...

Terminátor dosta­ne ani­me seri­ál. Pro Netflix ho vytvo­ří Mattson Tomin (The Batman).Read more »

Charlize Theron a Kerry Washington si zahrají v chystaném...

Charlize Theron a Kerry Washington si zahra­jí v chys­ta­ném sním­ku The School for Good and Evil. Novinku pro Netflix zre­ží­ru­je Paul Feig (Kancl, Last Christmas).Read more »

Armáda mrtvých od Zacka Snydera na Netflix dorazí 21. 5....

Armáda mrtvých od Zacka Snydera na Netflix dora­zí 21. 5. 2021.Read more »

Tom Hardy byl obsazen do drogového thrilleru Havoc. Pro Netflix...

Tom Hardy byl obsa­zen do dro­go­vé­ho thrille­ru Havoc. Pro Netflix ho exklu­ziv­ně zre­ží­ru­je a napí­še Gareth Evans (Zátah 2).Read more »

V roce 2026 má mít Disney+ 294 milionů předplatitelů,...

V roce 2026 má mít Disney+ 294 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů, zatím­co Netflix bude mít 286 mili­o­nů. S odváž­nou před­po­vě­dí při­chá­zí ana­ly­ti­ci z Digital TV Research.Read more »

Režisér Tim Burton (Karlík a továrna na čokoládu,...

Režisér Tim Burton (Karlík a továr­na na čoko­lá­du, Střihoruký Edward, Ospalá díra) pro Netflix nato­čí seri­ál o posta­vě Wednesday z Addamsovy rodi­ny.Read more »

Horor Army of the Dead v režii Zacka Snydera na Netflix dorazí...

Horor Army of the Dead v režii Zacka Snydera na Netflix dora­zí v květ­nu 2021.Read more »

Sony přejmenovalo svůj animák Connected na The Mitchells vs....

Sony pře­jme­no­va­lo svůj ani­mák Connected na The Mitchells vs. The Machines. Ten mís­to do kin zamí­ří na stre­a­mo­va­cí služ­bu Netflix, jímž byl sní­mek odkou­pen.Read more »

Práva na adaptaci románu White Noise s Adamen Driverem a...

Práva na adap­ta­ci romá­nu White Noise s Adamen Driverem a Gretou Gerwig v hlav­ních rolích zís­kal Netflix. Režíruje Noah Baumbach (Manželská his­to­rie, Madagaskar 3).Read more »

The Woman in the Window dorazí na Netflix v první polovině...

The Woman in the Window dora­zí na Netflix v prv­ní polo­vi­ně letoš­ní­ho roku.Read more »

Netflix ve spolupráci se Segou chystá animovaný 3D seriál na...

Netflix ve spo­lu­prá­ci se Segou chys­tá ani­mo­va­ný 3D seri­ál na moti­vy Ježka Sonica, kte­rý dora­zí v roce 2022. Netflix to nejdří­ve ozná­mil skr­ze svůj účet NX na Twitteru, poté ale...Read more »

Superhrdinský snímek We Can Be Heroes od režiséra Roberta...

Superhrdinský sní­mek We Can Be Heroes od reži­sé­ra Roberta Rodrigueze (Sin City - měs­to hří­chu, Alita: Bojový Anděl) dora­zí na Netflix mís­to 1. 1. 2021 už 25. 12. 2020.Read more »

První fotka z nadcházejícího Netflix snímku Adam Project o...

První fot­ka z nad­chá­ze­jí­cí­ho Netflix sním­ku Adam Project o ces­to­vá­ní v čase.Read more »

The Circle – reality show made by Netflix

Máte rádi soci­ál­ní sítě? Cítíte se v nich jako ryba ve vodě? Nebo vám nao­pak Instagram, Face­book a dal­ší, nic neří­ká? Ať už jste z jed­no­ho, nebo dru­hé­ho tábo­ra, v rea­li­ty show The...Read more »

Dámský gambit - Je to dobré, když žena natře „prdel“ zkušeným šachistům.

Seriál Dámský gambit je hitem posledních týdnů, sledovali jej snad i ti, kteří by si o šachovnici jinak neopřeli ani staré ukrajinské kolo. Já jsem šachy dříve hrával a...Read more »

Hodný holky (Good Girls) - Netflixovka ne(jenom) pro holky

Hodný hol­ky (Good Girls) je ame­ric­ký seri­ál o třech kama­rád­kách, kte­ré už mají dost toho, že mají nedo­sta­tek peněz a spous­tu dlu­hů. Vše začne zce­la nevin­ně: lou­pe­ží v míst­ním obcho­dě. Jenomže co...Read more »

Disney+ raketově roste. Se 73 miliony předplatiteli dohání...

Disney+ rake­to­vě ros­te. Se 73 mili­o­ny před­pla­ti­te­li dohá­ní Netflix. 195 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů dle posled­ních dat ode­bí­rá Netflix ale už teď je jas­né, že až se Disney+ roz­ší­ří do dal­ších...Read more »

Režisér David Fincher bude následující čtyři roky...

Režisér David Fincher bude násle­du­jí­cí čty­ři roky vyví­jet obsah pro Netflix, se stre­a­mo­va­cí služ­bou pode­psal exklu­ziv­ní smlou­vu.Read more »

Láska je slepá - reality show z dílny Netflix

Znáte rče­ní o tom, že lás­ka je sle­pá? Tvůrci rea­li­ty show Láska je sle­pá (Love is blind) se roz­hod­li toto rče­ní ově­řit v pra­xi. Pomocí soci­ál­ní­ho expe­ri­men­tu chtě­li zjis­tit, zda je...Read more »

NETFLIX – LISTOPAD 2020 - Nové série populárních seriálů + nový seriál

Pokud sle­du­je­te seri­á­ly Suburra, Young Sheldon (Malý Sheldon) a The Crown (Koruna), lis­to­pad bude váš oblí­be­ný měsíc. Všechny tři totiž prá­vě v lis­to­pa­du budou pokra­čo­vat s dal­ší sérií. Suburra: Krvavé před­měs­tí První...Read more »

Assassin’s Creed se dočká hraného seriálu, ten po zisku...

Assassin’s Creed se dočká hra­né­ho seri­á­lu, ten po zis­ku práv chys­tá Netflix. Na pozi­ce pro­du­cen­tů used­li Jason Altman a Danielle Kreinik ze spo­leč­nos­ti Ubisoft.Read more »

Adam Sandler se objeví v hlavní roli v adaptaci české knihy...

Adam Sandler se obje­ví v hlav­ní roli v adap­ta­ci čes­ké kni­hy Kosmonaut z Čech. Známé sci-fi dílo od čes­ké­ho spi­so­va­te­le Jakuba Procházky pro Netflix zre­ží­ru­je Johan Renck (Perníkový táta, Černobyl, Živí mrt­ví).Read more »

Velký úklid s Marií Kondo

Uklízíte rádi? A Marie Kondo zná­te? Marie je japon­ská orga­ni­zá­tor­ka úkli­du, kte­rá se pro­sla­vi­la svou uklí­ze­cí meto­dou KonMari. Od roku 2019 vysí­lá Netflix rea­li­ty show, ve kte­ré Marie Kondo osob­ně...Read more »

Drama Mank na Netflix dorazí 4. 12.2020. Jedná se o 11. film,...

Drama Mank na Netflix dora­zí 4. 12.2020. Jedná se o 11. film, kte­rý zre­ží­ro­val David Fincher (Sedm, Zodiac, Sociální síť, Zmizelá).Read more »

Barbar Conan se dočká seriálové adaptace. Pro Netflix jí...

Barbar Conan se dočká seri­á­lo­vé adap­ta­ce. Pro Netflix jí vytvo­ří Fredrik Malmberg (Barbar Conan (2011), Ať vejde ten pra­vý) a Mark Wheeler (Apollo 13). Mj. Netflix na tuto slav­nou znač­ku zís­kal...Read more »

Netflix po první sérii zrušil loutkový seriál Temný...

Netflix po prv­ní sérii zru­šil lout­ko­vý seri­ál Temný krys­tal: Věk vzdo­ru. Důvodem je níz­ká sle­do­va­nost. Netflix v Temném krys­ta­lu viděl nové Stranger Things či Korunu.Read more »

První fotky z Netflix sci-fi The Midnight Sky, který...

První fot­ky z Netflix sci-fi The Midnight Sky, kte­rý reží­ru­je George ClooneyRead more »

Adaptace Problému tří těles je na cestě, pro Netflix se jí...

Adaptace Problému tří těles je na ces­tě, pro Netflix se jí ujme dvo­ji­ce David Benioff a D.B. Weiss (Hra o trů­ny)Read more »

Herních adaptací není nikdy dost

Herních adap­ta­cí není nikdy dost Mahriz Gaming Seriál Resident Evil bude zasa­ze­ný do doby 26 let po T-viru, kdy na Zemi žije 15 mili­o­nů lidí a 6 mili­ard mon­ster. Netflix si...Read more »

Seriál Resident Evil bude zasazený do doby 26 let po T-viru,...

Seriál Resident Evil bude zasa­ze­ný do doby 26 let po T-viru, kdy na Zemi žije 15 mili­o­nů lidí a 6 mili­ard mon­ster. Netflix si objed­nal cel­kem osm hodi­no­vých epi­zod. Když se...Read more »

Vodafone jako první operátor u nás začne nabízet Netflix. V...

Vodafone jako prv­ní ope­rá­tor u nás začne nabí­zet Netflix. V pra­xi to bude fun­go­vat tak, že v tom­to pří­pa­dě pení­ze neu­šet­ří­te, ale plat­ba za Netflix bude v měsíč­ním vyúčto­vá­ní, a tím bude­te mít dvě...Read more »

Po animovaném Splinter Cell seriál Netflix doručí film...

Po ani­mo­va­ném Splinter Cell seri­ál Netflix doru­čí film Beyond Good & Evil Mahriz Movies Videoherní série Beyond Good & Evil se dočká fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Pro Netflix jí zre­ží­ru­je reži­sér...Read more »

Krimi drama Trial of the Chicago 7 na Netflix dorazí 16. 10....

Krimi dra­ma Trial of the Chicago 7 na Netflix dora­zí 16. 10. 2020Read more »

Denzel Washington a Julia Roberts si zahrají v novém filmu...

Denzel Washington a Julia Roberts si zahra­jí v novém fil­mu pod­le romá­nu Leave the World Behind. Snímek pro Netflix nato­čí reži­sér Sam Esmail (Mr. Robot. Comet).Read more »

Ryan Gosling a Chris Evans si zahrají hlavní role ve...

Ryan Gosling a Chris Evans si zahra­jí hlav­ní role ve špi­o­náž­ním thrille­ru The Gray Man. Snímek pro Netflix zre­ží­ru­jí brat­ři Anthony a Joe Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame), kte­ří na...Read more »

The Devil All the Time na Netflix dorazí 16. 9. 2020

The Devil All the Time na Netflix dora­zí 16. 9. 2020Read more »

Konečně o Zaklínači z Netflixu

Poslední věcí co jsme rozebrali na našem živém podcastu byl také netflixový Witcher (Zaklínač)… KONEČNĚ! Bavili jsme se o něm už dávno a teď jsme se dostali k tomu,...Read more »

RECENZE: Druhá řada Marvel’s The Punisher

Frank Castle je zpět. Samozvaný msti­tel s bílou leb­kou na hru­di se vrá­til se svou dru­hou sólo­vou sezó­nou a po vel­mi pove­de­né prv­ní řadě byla oče­ká­vá­ní pro pokra­čo­vá­ní nad­mí­ru vyso­ká. Jestli se...Read more »

Video: Polar - Jak se nám líbilo

Podívali jsme se na zou­bek Madsu Mikkelsenovi a v jed­nom z našich videí si řek­li, co se nám na novin­ce Polar od Netflixu líbi­lo a nelí­bi­lo a zda bys­te jí měli dát šan­ci. TTRead more »

RECENZE: Bodyguard

 BBC nám minu­lý rok naser­ví­ro­va­la jeden nená­pad­ný hit. Minisérie Bodyguard, ve kte­ré se v hlav­ní roli obje­vil Richard Madden, kte­ré­ho vět­ši­na z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trů­ny. Já...Read more »

RECENZE: A Series Of Unfortunate Events

   Řadu nešťast­ných pří­hod si mož­ná pama­tu­je­te jako film v titul­ní roli s Jimem Carrym. Letos při­šel se svou seri­á­lo­vou ver­zí Netflix a titul­ní role hra­bě­te Olafa se namís­to Carryho ujal Neil...Read more »
Stránka načtena za 1,90405 s | počet dotazů: 274 | paměť: 34478 KB. | 22.05.2022 - 02:21:49