Štítky: Nava

0

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu uved­la prv­ní­ho kli­en­ta. Vilda jenom dou­fal, že bude mít pořád­ný pří­pad a ne jen, aby hle­dal vever­či­ny ztra­ce­né oříš­ky. Jak tak...

Autor:
0

O bílém kocourkovi - kniha

Mia je men­ší hol­ka, kte­rá cho­dí do ško­ly a momen­tál­ně se vel­mi trá­pí, pro­to­že jí zemřel její milo­va­ný kocour Sandy. Její nej­lep­ší kama­rád­ka Emilka má koč­ku Hedvábku, kte­rou její panič­ka bez­mezně milu­je a Mia ji má ráda taky, ale nyní se tak moc trá­pí, že Hedvábku Emilce dokon­ce i závi­dí. Mia šla jed­nou...

Autor:
0

Zakázané ovoce - kniha

Věra Nekonečná je úpl­ně nor­mál­ní oby­čej­ná žena, kte­rá má dvě dospě­lé děti, man­že­la Bedřicha, cho­dí do prá­ce a má rela­tiv­ně spo­ko­je­ný život, pro­to­že i po celo­ži­vot­ním sou­ži­tí mají s Bedřichem lás­ky­pl­ný vztah. Jenže bývá­va­lo. Dlouhé roky spo­lu byd­le­li v domě, avšak Bedřich se roz­ho­dl, daro­vat ho dětem a šel s Věrou do pane­lo­vé­ho bytu. Věra to vel­mi...

Autor:
0

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě nased­ly do auto­bu­su a zača­ly se těšit na dovo­le­nou v Londýně. Drncání auto­bus Peggy pozvol­na uspá­va­lo, až se zača­la pro­pa­dat do vzpo­mí­nek, jak to...

Autor:
_vyr_22Jinny_2_web0

Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

Jinny se pře­stě­ho­va­la z Finmory na Skotskou vyso­či­nu a pozná arab­skou hor­ko­krev­nou klis­nu Šantu. Pokouší se jí cvi­čit míru­mi­lov­ně, tudíž žád­ný křik ani bití, to vše je Jinny jako milov­ni­ci koní jed­nak cizí a také odpor­né. Šanta je vel­mi divo­ká, Jinny mno­ho­krát sho­dí a ta už začí­ná být zou­fa­lá. Navíc musí dávat pozor, aby...

Autor:
828_bg0

Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když byla na pra­cov­ním ško­le­ní – tak jí to tedy dekla­mo­val mla­dý sou­sed Petr. Po něko­li­ka dnech Lenka píše Danče, že se jí...

Autor:
1400481000-195x2900

Peter Lundberg - kniha - recenze

Celým pří­bě­hem pro­sví­tá jed­na hlav­ní posta­va – Peter Lundberg - osa­mě­lý tři­cát­ník. Děj je zasa­zen do sever­ské země - Švédsko. Od začát­ku vyprá­vě­ní se spi­so­va­tel­ka věnu­je roz­cho­du Petera a jeho pří­tel­ky­ně Marie, a to dob­rých sedm­náct strá­nek. Klasický zaple­te­nec – Marie se sblí­ží s kama­rá­dem Petera Josefem, no, a je to. Pak chví­li blou­dí uli­ce­mi, až...

Autor:
l2079830

Padesát odstínů dominance - kniha - recenze

Mladé dív­ce Mirandě se v deví­ti letech zhrou­til svět, když zjis­ti­la, že její­mi rodi­či jsou děde­ček s babič­kou, u kte­rých žila, když se jí mat­ka vzda­la. Přitom si celou dobu mys­le­la, že bio­lo­gic­ká mat­ka je její sest­ra. Od té doby se její život začal ubí­rat ne zrov­na dět­ským smě­rem. Ještě jí neby­lo ani...

Autor:
img_363508_orig0

Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %

Hrdinkou pří­bě­hu je tepr­ve sedm­nác­ti­le­tá dív­ka Liliana. Tu jed­no­ho krás­né­ho dne odchyt­ne mla­dík jmé­nem Nevvran a pře­ne­sou se spo­lu do jeho kou­zel­né říše, kde žije. Tu napadly Kruté bytos­ti z Temnot, při­čemž prav­dě­po­dob­ně zavraž­di­li i mla­dí­ko­vi rodi­če a uja­li se ho král s krá­lov­nou, kte­ří říši vlád­nou. Liliana má totiž čarov­nou moc a je před­ur­če­na zachrá­nit...

Autor:
_vyr_111Bertik_Tesaky20

Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %

Alan MacDonald napsal sérii o jed­nom zvlášt­ník klu­ko­vi – Bertík. V této kni­ze najde­me tři pří­běhy. Hned ten prv­ní se jme­nu­je stej­ně jako podti­tul v názvu. Bertík začne pode­zí­rat škol­ní­ka z jeho ško­ly – pana Bručouna – že je upír. V pod­sta­tě k tomu dojde něko­li­ka úva­ha­mi. Na Týden kni­hy při­jde pře­vle­če­ný za upí­ra a pije něco...

Autor:
ustrasene_kote_OBALKA0

Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %

Pohádková kni­ha Ustrašené kotě je dal­ší z titu­lů od zná­mé ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky Holly Webb, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na ten­to žánr a vždy vyprá­ví pří­běh, kde je hlav­ním hrdi­nou zví­řát­ko. Hlavní lid­skou hrdin­kou je dív­ka Magda, kte­ré se odstě­hu­je nej­lep­ší kama­rád­ka. V závis­los­ti na tom se rodi­če roz­hod­nou, poří­dit Magdě kotě. A tak se jed­no­ho...

Autor:
webb-holly-harry-stene-bez-domova-00

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná, ale neda­lo se rodi­čům vze­přít. Harry to zpo­čát­ku také nechá­pal. Nechtěl jíst ani s nikým komu­ni­ko­vat, až jed­nou při­šla Grácie, což byla dív­ka...

Autor:
Certice_Andelka_obalka0

Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom prv­ním si to pomy­sl­ně roz­li­je s paní ředi­tel­kou ško­ly, kam cho­dí, pro­to­že ji obvi­ní, že nosí paru­ku. Dostane se z toho jen tak...

Autor:
_vyr_95Lumpik3_10

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem. Hela se trá­pí, že je straš­ně spor­tov­ně neši­kov­ná. Nejlepší kama­rád­ka Kristýna ji těší, že to není tak hroz­né, ale Hela si...

Autor: