Kritiky.cz >

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby...Read more »

O bílém kocourkovi - kniha

Mia je men­ší hol­ka, kte­rá cho­dí do ško­ly a momen­tál­ně se vel­mi trá­pí, pro­to­že jí zemřel její milo­va­ný kocour Sandy. Její nej­lep­ší kama­rád­ka Emilka má koč­ku Hedvábku, kte­rou její panič­ka...Read more »

Zakázané ovoce - kniha

Věra Nekonečná je úpl­ně nor­mál­ní oby­čej­ná žena, kte­rá má dvě dospě­lé děti, man­že­la Bedřicha, cho­dí do prá­ce a má rela­tiv­ně spo­ko­je­ný život, pro­to­že i po celo­ži­vot­ním sou­ži­tí mají s Bedřichem lás­ky­pl­ný vztah. Jenže...Read more »

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě nased­ly...Read more »

Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %

Jinny se pře­stě­ho­va­la z Finmory na Skotskou vyso­či­nu a pozná arab­skou hor­ko­krev­nou klis­nu Šantu. Pokouší se jí cvi­čit míru­mi­lov­ně, tudíž žád­ný křik ani bití, to vše je Jinny jako milov­ni­ci koní...Read more »

Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když...Read more »

Peter Lundberg - kniha - recenze

Celým pří­bě­hem pro­sví­tá jed­na hlav­ní posta­va – Peter Lundberg - osa­mě­lý tři­cát­ník. Děj je zasa­zen do sever­ské země - Švédsko. Od začát­ku vyprá­vě­ní se spi­so­va­tel­ka věnu­je roz­cho­du Petera a jeho pří­tel­ky­ně Marie,...Read more »

Padesát odstínů dominance - kniha - recenze

Mladé dív­ce Mirandě se v deví­ti letech zhrou­til svět, když zjis­ti­la, že její­mi rodi­či jsou děde­ček s babič­kou, u kte­rých žila, když se jí mat­ka vzda­la. Přitom si celou dobu mys­le­la, že...Read more »

Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %

Hrdinkou pří­bě­hu je tepr­ve sedm­nác­ti­le­tá dív­ka Liliana. Tu jed­no­ho krás­né­ho dne odchyt­ne mla­dík jmé­nem Nevvran a pře­ne­sou se spo­lu do jeho kou­zel­né říše, kde žije. Tu napadly Kruté bytos­ti z Temnot,...Read more »

Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %

Alan MacDonald napsal sérii o jed­nom zvlášt­ník klu­ko­vi – Bertík. V této kni­ze najde­me tři pří­běhy. Hned ten prv­ní se jme­nu­je stej­ně jako podti­tul v názvu. Bertík začne pode­zí­rat škol­ní­ka z jeho ško­ly...Read more »

Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %

Pohádková kni­ha Ustrašené kotě je dal­ší z titu­lů od zná­mé ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky Holly Webb, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na ten­to žánr a vždy vyprá­ví pří­běh, kde je hlav­ním hrdi­nou zví­řát­ko. Hlavní lid­skou...Read more »

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná, ale...Read more »

Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom...Read more »

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem....Read more »