Štítky: Námořní vyšetřovací služba

NOVA - 20.09.20180

NOVA - 20.09.2018

Televizni pro­gram na 20.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za kro­kem II (16, 17)Cody dochá­zí vypo­má­hat do domo­va důchod­ců a mezi jeho oby­va­te­li zís­ká mno­ho přá­tel. Jeden z nich ...

Autor:
NOVA - 15.09.20180

NOVA - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk se těší na pří­jezd slav­né hereč­ky Christine Rappové, kte­rou obdi­vo­val už jako kluk v seri­á­lu Cooper...

Autor:
NOVA - 14.09.20180

NOVA - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol je zkla­ma­ná Daniným roz­hod­nu­tím mít naro­ze­ni­no­vou osla­vu v podo­bě par­ty s kama­rá­dy a ne babi­nec dle náv...

Autor:
NOVA - 13.09.20180

NOVA - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol utra­ti­la znač­nou část­ku za půj­če­né video­ka­ze­ty a roz­hod­ne se, že rodi­na musí šet­řit. Děti ale odmí­ta­jí ...

Autor:
NOVA - 08.09.20180

NOVA - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Než si pro nás přijde(The Bucket List) Nikdy není poz­dě spl­nit si sny, zamys­let se nad živo­tem a napra­vit dáv­né chy­by. USA ...

Autor:
NOVA - 07.09.20180

NOVA - 07.09.2018

Televizni pro­gram na 07.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV Las Vegas pro­bí­ha­jí poli­cej­ní závo­dy. Do měs­ta se sje­lo ohrom­né množ­ství poli­cis­tů. Právě při večer­ní...

Autor:
NOVA - 06.09.20180

NOVA - 06.09.2018

Televizni pro­gram na 06.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPolicie vyšet­řu­je smrt muže nale­ze­né­ho na záchod­ku. Jednalo se o hrá­če scra­bble, kte­rý se udu­sil hra­cím...

Autor:
NOVA - 01.09.20180

NOVA - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemAl si našla novou kama­rád­ku Laureen, se kte­rou trá­ví vět­ši­nu vol­né­ho času. Frankovi se to pří­liš nelí­bí, což ...

Autor:
NOVA - 31.08.20180

NOVA - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasCelý tým vyšet­řu­je vraž­du dvou man­že­lů. Ona byla zná­mou por­nohvězdou a on její díl­ka pro­du­ko­val. Pro Ca...

Autor:
NOVA - 30.08.20180

NOVA - 30.08.2018

Televizni pro­gram na 30.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJT se musí nau­čit na test ze Shakespeara a Frank mu s tím pomá­há. Nic plat­né, opět čtyř­ka. Rodiče se roz­hod­no...

Autor:
NOVA - 25.08.20180

NOVA - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasStavební děl­ní­ci ráno nalez­nou mrt­vo­lu mla­dí­ka zjev­ně ubi­té­ho kla­di­vem. První ohle­dá­ní nazna­ču­je, že př...

Autor:
NOVA - 18.08.20180

NOVA - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Autor:
NOVA - 17.08.20180

NOVA - 17.08.2018

Televizni pro­gram na 17.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV Las Vegas je ten den 42 stup­ňů a Grissom je povo­lán k pří­pa­du, kte­rý pat­ří mezi kri­mi­na­lis­ty k nej­smu...

Autor:
NOVA - 16.08.20180

NOVA - 16.08.2018

Televizni pro­gram na 16.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasGrissom a Warrick vyšet­řu­jí úmr­tí sta­ré boha­té ženy, kte­rá ješ­tě žila, když ji vrah zavřel v šat­ní­ku. S...

Autor:
NOVA - 11.08.20180

NOVA - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTýmy Námořní vyšet­řo­va­cí služ­by, FBI a MI6 pokra­ču­jí v mezi­ná­rod­ním honu na býva­lé­ho čle­na CIA Tr...

Autor:
NOVA - 10.08.20180

NOVA - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk vyšet­řu­je sebe­vraž­du ženy, se kte­rou se před lety přá­te­lil slav­ný ast­ro­naut Wagner. Monkovi a kapit...

Autor:
NOVA - 09.08.20180

NOVA - 09.08.2018

Televizni pro­gram na 09.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkBezdomovec je na sklád­ce svěd­kem vraž­dy bez­vý­znam­né­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra. Na mís­to při­je­dou poli­cis­té, včet­ně...

Autor:
NOVA - 08.08.20180

NOVA - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTony jde s Vancem na bene­fič­ní večí­rek, kde ho slov­ně napad­ne sená­tor Bransfield a poté mu pře­dá ...

Autor:
NOVA - 07.08.20180

NOVA - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 07.08. 05:55 07.08. 08:40Přestávka ve vysí­lá­ní 07.08. 02:00 07.08. 05:55Novashopping 07.08. 08:40 07.08. 08...

Autor:
NOVA - 06.08.20180

NOVA - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zlaté rybkyKriminální film o vraž­dě, zachrá­ně­ných rybič­kách, nar­ko­ma­nech a kšef­to­vá­ní s práš­ky. ČR 1977, kri­mi­nál­ní. Hrají ...

Autor:
NOVA - 04.08.20180

NOVA - 04.08.2018

Televizni pro­gram na 04.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVražda novi­ná­ře, kte­rý pra­co­val pro námoř­nic­tvo, je dal­ším pří­pa­dem, kte­rým se Gibbsův tým zabý­vá...

Autor:
NOVA - 03.08.20180

NOVA - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV Iráku je zavraž­děn man­žel­ský pár. Během vyšet­řo­vá­ní vyjde naje­vo, že smr­tí­cí zbra­ní byl pro­to­ty...

Autor:
NOVA - 02.08.20180

NOVA - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNámořní rot­mis­tr Muldoon zavo­lá na tís­ňo­vou lin­ku, že prá­vě zabil muže, kte­rý nožem ohro­žo­val něj...

Autor:
NOVA - 01.08.20180

NOVA - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbsův tým řeší krá­dež něko­li­ka beden zbra­ní a vraž­du mla­dé­ho námoř­ní­ho rot­mis­t­ra. Během vyšet­řo...

Autor:
NOVA - 31.07.20180

NOVA - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbsův tým je odvo­lán ze ško­le­ní kvů­li úno­su dce­ry minis­try­ně námoř­nic­tva Porterové. Únosci žáda...

Autor:
NOVA - 30.07.20180

NOVA - 30.07.2018

Televizni pro­gram na 30.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiTřiapadesátiletá Alena by ješ­tě chtě­la žít, cho­dit se bavit a sexu­ál­ně žít. Dcera je dospě­lá a už je to dáv­no...

Autor: