Will Bowen: Dopisy od Boha

Chtěla bych si začít psát své vlast­ní dopi­sy od Boha… „V prů­bě­hu let mi tyto vzka­zy radi­kál­ně změ­ni­ly život. Vzhledem k tomu, že je tech­nic­ky píšu já sám, to může...Read more »

Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason...

Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason Killingsworth. Ten funkci zastával šest let a nyní se chce soustředit na své nezávislé nakladatelství knih.Read more »

Rudé paprsky severního slunce - kniha

Michal je úpl­ně oby­čej­ný nor­mál­ní muž ve stá­le ješ­tě mla­dém věku, kte­rý žije na prv­ní pohled ve spo­řá­da­ném man­žel­ství a Monikou, kde je i jed­no dospí­va­jí­cí dítě – pat­nác­ti­le­tá dce­ra Petra,...Read more »

Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze

Rozumbrádkové nás při­šly obla­žit dru­hý dílem, ve kte­rém se ten­to­krát budou sna­žit zís­kat zla­tý pohár. Ještě než začnou s jeho hle­dá­ním, tak tro­chu napá­lí Mudru s čiš­tě­ním bot. Tři rozum­brád­ko­vé –...Read more »

Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %

Dvanáctiletá hol­ka Bára je poměr­ně oby­čej­ný výros­tek své­ho věku. Ovšem má dost pod­stat­nou vlast­nost – doká­že se pře­nést díky spe­ci­ál­ní­mu atla­su tam, kam chce, vět­ši­nou do minu­los­ti. Jednou se...Read more »

Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

Rozumbrádkové byd­lí v maleb­ném údo­lí vyso­ko v horách. Jsou to tako­ví drob­ní člo­víč­ko­vé s hus­tý­mi vla­sy. Celým pří­bě­hem pro­chá­zí tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim domů při­jde pous­tev­ník Nespleta. S ním...Read more »

Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %

Paleček zažil mno­ho pří­bě­hů a moc­krát pomohl nevin­ným a dá se říci obě­tem. Například, když pomá­hal sed­lá­ko­vi Kolínovi, kte­ré­mu se ztra­ti­lo jeho krás­né telát­ko z chlív­ku a Kolín neměl ani potu­chy kam. Ovšem...Read more »

Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %

Auto je dnes vel­ká nezbyt­nost. Bez něj je člo­věk jako kdy­by neměl ruce. Pro ty, kdo ješ­tě nevlast­ní řidič­ské opráv­ně­ní a chys­ta­jí se udě­lat ten­to vel­ký krok, je tu letoš­ní...Read more »

Terezka a Majda na horách - kniha - recenze

Terezka je malá hol­čič­ka a prá­vě se chys­tá na hory se svý­mi rodi­či a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začá­tek není zrov­na neji­de­ál­něj­ší. Na mís­to urče­ní, čili tam, kde budou...Read more »

Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %

Vlastimil Brodský byl hvězda jed­nak fil­mo­vé­ho plát­na, ale tak­též i roz­hla­so­vé­ho éte­ru, kde vyprá­věl pohád­ky. Posléze si je začal vymýš­let a vyprá­vět své­mu jezev­čí­ko­vi Hugovi. Všechny byly zpra­co­vá­ny do této pohád­ko­vé...Read more »

Robin - kniha - recenze - 100 %

Robin je krás­ný pes, rasou fox­te­ri­ér, ale cho­vá­ním nepřed­ví­da­tel­né indi­vi­du­um. Pořídili ho dvě dospě­lé děti – Alena a Honza – svým rodi­čům, aby se jim po nich nestýska­lo, když už opus­ti­li...Read more »

Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %

Tahle kni­ha je tako­vý prů­řez zážit­ků a výro­ků slav­ných nebo zná­mých lidí. Kniha je roz­dě­le­ná na spe­ci­fic­ké kapi­to­ly. Žertíky a vtíp­ky začí­na­jí hned zost­ra – herec­kou legen­dou Jiřinou Jiráskovou. To ješ­tě...Read more »

Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom...Read more »

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem....Read more »

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům,...Read more »
Stránka načtena za 1,11840 s | počet dotazů: 186 | paměť: 28378 KB. | 22.01.2021 - 16:25:39