Štítky: nakladatelství

big_rude-paprsky-severniho-slunce-dXz-2202800

Rudé paprsky severního slunce - kniha

Michal je úpl­ně oby­čej­ný nor­mál­ní muž ve stá­le ješ­tě mla­dém věku, kte­rý žije na prv­ní pohled ve spo­řá­da­ném man­žel­ství a Monikou, kde je i jed­no dospí­va­jí­cí dítě – pat­nác­ti­le­tá dce­ra Petra, při­čemž má i dobrou prá­ci ve vědec­kém sek­to­ru. Měl by cel­kem nor­mál­ní život, kdy­by se čas od času neschá­zel se svo­jí dej­me...

Autor:
6912869_rozumbradkove-a-zlaty-pohar_4000

Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze

Rozumbrádkové nás při­šly obla­žit dru­hý dílem, ve kte­rém se ten­to­krát budou sna­žit zís­kat zla­tý pohár. Ještě než začnou s jeho hle­dá­ním, tak tro­chu napá­lí Mudru s čiš­tě­ním bot. Tři rozum­brád­ko­vé – Vtipálek, Chytrolín a Hlavěnka – dosta­nou pozvá­ní od strýč­ka BuBly do jeho pří­byt­ku. Bubla jim totiž chce vypra­vo­vat sta­ro­dáv­ný pří­běh v sou­vis­los­ti se...

Autor:
big_mezi-indiany-dcera-nacelnikova-slX-3384210

Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %

Dvanáctiletá hol­ka Bára je poměr­ně oby­čej­ný výros­tek své­ho věku. Ovšem má dost pod­stat­nou vlast­nost – doká­že se pře­nést díky spe­ci­ál­ní­mu atla­su tam, kam chce, vět­ši­nou do minu­los­ti. Jednou se takhle dosta­la i do doby, kdy ješ­tě indi­á­ni vál­či­li s bělo­chy. Při své ces­tě nara­zi­la hned zpo­čát­ku na indi­á­na jmé­nem Otetiani. Bála se, že...

Autor:
52ce9bd70

Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

Rozumbrádkové byd­lí v maleb­ném údo­lí vyso­ko v horách. Jsou to tako­ví drob­ní člo­víč­ko­vé s hus­tý­mi vla­sy. Celým pří­bě­hem pro­chá­zí tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim domů při­jde pous­tev­ník Nespleta. S ním budou člo­víč­ci řešit, jak vynést kocou­ra, myš a zrní po jed­nom na půdě. Rozumbrádkové se potka­li tře­ba i s Chytrolínem, což je tako­vý jako­by obchod­ník...

Autor:
stažený soubor (1)0

Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %

Paleček zažil mno­ho pří­bě­hů a moc­krát pomohl nevin­ným a dá se říci obě­tem. Například, když pomá­hal sed­lá­ko­vi Kolínovi, kte­ré­mu se ztra­ti­lo jeho krás­né telát­ko z chlív­ku a Kolín neměl ani potu­chy kam. Ovšem dru­hý den ráno viděl sou­se­da sed­lá­ka, kte­rý vedl jeho telát­ko na jat­ka. Pokoušel se mu ho vytrh­nout, ale neby­lo to nic...

Autor:
stažený soubor0

Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %

Auto je dnes vel­ká nezbyt­nost. Bez něj je člo­věk jako kdy­by neměl ruce. Pro ty, kdo ješ­tě nevlast­ní řidič­ské opráv­ně­ní a chys­ta­jí se udě­lat ten­to vel­ký krok, je tu letoš­ní pub­li­ka­ce učeb­ni­ce Autoškola 2017. Jako prv­ní se učeb­ni­ce věnu­je Zákonu o sil­nič­ním pro­vo­zu. Někdo si mys­lí, že dělat řidi­čák je jenom o pra­vi­dlech...

Autor:
6928784_terezka-a-majda-na-horach_4000

Terezka a Majda na horách - kniha - recenze

Terezka je malá hol­čič­ka a prá­vě se chys­tá na hory se svý­mi rodi­či a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začá­tek není zrov­na neji­de­ál­něj­ší. Na mís­to urče­ní, čili tam, kde budou byd­let, se musí dostat na rol­bě. Ta jede doslo­va hroz­ně, mamin­ka holek buší na řidi­če, aby zasta­vil, ale ten nere­a­gu­je. Nakonec...

Autor:
na-mou-dusi-do-psich-usi-97880858768950

Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %

Vlastimil Brodský byl hvězda jed­nak fil­mo­vé­ho plát­na, ale tak­též i roz­hla­so­vé­ho éte­ru, kde vyprá­věl pohád­ky. Posléze si je začal vymýš­let a vyprá­vět své­mu jezev­čí­ko­vi Hugovi. Všechny byly zpra­co­vá­ny do této pohád­ko­vé kni­hy – 20 kusů. Hned ta prv­ní se jme­nu­je Jak šla Horečka do svě­ta a mlu­ví se zde o tom, jak se z nor­mál­ní...

Autor:
img_307868_orig0

Robin - kniha - recenze - 100 %

Robin je krás­ný pes, rasou fox­te­ri­ér, ale cho­vá­ním nepřed­ví­da­tel­né indi­vi­du­um. Pořídili ho dvě dospě­lé děti – Alena a Honza – svým rodi­čům, aby se jim po nich nestýska­lo, když už opus­ti­li rod­né hnízdo. Ovšem samot­ní rodi­če jsou rados­tí bez sebe, že se jim je poda­ři­lo dostat koneč­ně z domu. Nejdříve jsou kate­go­ric­ky pro­ti...

Autor:
pruvodce-ceskou-spolecnosti-aneb-hvezdy-trochu-jinak-97880728107030

Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %

Tahle kni­ha je tako­vý prů­řez zážit­ků a výro­ků slav­ných nebo zná­mých lidí. Kniha je roz­dě­le­ná na spe­ci­fic­ké kapi­to­ly. Žertíky a vtíp­ky začí­na­jí hned zost­ra – herec­kou legen­dou Jiřinou Jiráskovou. To ješ­tě teh­dy spo­lu s jejím man­že­lem Zdeňkem Podskalským, dosta­li kap­ra od jejich zná­mé­ho rybá­ře s tím, že ho má paní Jiřina zabít a sníst. Kapra...

Autor:
Certice_Andelka_obalka0

Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom prv­ním si to pomy­sl­ně roz­li­je s paní ředi­tel­kou ško­ly, kam cho­dí, pro­to­že ji obvi­ní, že nosí paru­ku. Dostane se z toho jen tak...

Autor:
_vyr_95Lumpik3_10

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem. Hela se trá­pí, že je straš­ně spor­tov­ně neši­kov­ná. Nejlepší kama­rád­ka Kristýna ji těší, že to není tak hroz­né, ale Hela si...

Autor:
85950061900120

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak pro pokro­či­lé a už zku­še­né kucha­ře. Najdete tu vlast­ně sko­ro všech­ny kate­go­rie – maso, zele­ni­na, luš­tě­ni­ny, mouč­ní­ky, dezer­ty a mno­ho dal­ší­ho. Maso...

Autor: