Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Režisér Rian Johnson potvrdil, že i nadále chystá vlastní...

Režisér Rian Johnson potvr­dil, že i nadá­le chys­tá vlast­ní tri­lo­gii Star Wars, kte­rá je ale stá­le dale­ko.Read more »

Čínský Tencent koupil menšinový podíl českého studia...

Čínský Tencent kou­pil men­ši­no­vý podíl čes­ké­ho stu­dia Bohemia Interactive. Investice zařa­di­la čes­ké vývo­já­ře po bok svě­to­vých her­ních stu­dií, ve kte­rých jako stra­te­gic­ký inves­tor půso­bí Tencent. Kreativní vize ale i nadá­le zůstá­vá...Read more »

Na scénáři pro Dvojčata 2 se nadále pracuje, prozradil...

Na scé­ná­ři pro Dvojčata 2 se nadá­le pra­cu­je, pro­zra­dil Danny DeVito.Read more »

UEFA prodloužila víceletou exkluzivní spolupráci s...

UEFA pro­dlou­ži­la více­le­tou exklu­ziv­ní spo­lu­prá­ci s Electronic Arts, díky kte­ré se bude i nadá­le v sérii FIFA obje­vo­vat Liga Mistrů, Evropská liga a Superpohár.Read more »

Seriál na motivy hry Alan Wake je i nadále v developmentu,...

Seriál na moti­vy hry Alan Wake je i nadá­le v deve­lo­p­men­tu, potvr­dil Sam Lake, kre­a­tiv­ní ředi­tel Remedy Entertainment.Read more »

Friday The 13th Game se chystá na vypnutí serverů....

Friday The 13th Game se chys­tá na vypnu­tí ser­ve­rů. Vývojáři brzy vypnou dedi­ko­va­né ser­ve­ry a uza­vřou dis­kuz­ní fóra. Hra bude i nadá­le hra­tel­ná ve for­mě rych­lých P2P zápa­sů.Read more »

Dle slov Jima Ryana je budoucnost VR ještě roky vzdálená,...

Dle slov Jima Ryana je budouc­nost VR ješ­tě roky vzdá­le­ná, nicmé­ně tech­no­lo­gii věří. Prezident Sony se také vyjá­d­řil ke stra­te­gii Sony, kte­rá se spo­čí­vá v doru­čo­vá­ní exklu­ziv­ních pří­bě­ho­vých her, kte­rá...Read more »

Vývoj Halo Infinite opouští Chris Lee, který v 343...

Vývoj Halo Infinite opouš­tí Chris Lee, kte­rý v 343 Industries zastá­val pozi­ci výkon­né­ho ředi­te­le. Lee odchá­zí ale pou­ze z her­ní­ho stu­dia, v Microsoftu bude i nadá­le pra­co­vatRead more »

Není čas zemřít na streamovací službu nakonec nepůjde,...

Není čas zemřít na stre­a­mo­va­cí služ­bu nako­nec nepů­jde, Netflix a Apple se nedo­hod­li na část­ce. Společnost MGM za 25. bon­dov­ku poža­do­va­la ast­ro­no­mic­kých $600m (16 377 000 000 Kč). Není čas zemřít má pre­mi­é­ru v kinech i nadá­le...Read more »

James Caviezel (Ježíš) potvrdil, že na pokračování...

James Caviezel (Ježíš) potvr­dil, že na pokra­čo­vá­ní Umučení Krista z roku 2004 se nadá­le pra­cu­jeRead more »

Demon’s Souls nakonec na PC nemíří a i nadále...

Demon’s Souls nako­nec na PC nemí­ří a i nadá­le zůstá­vá PS5 exklu­zi­vi­tou, Sony se za chy­bu v pre­zen­ta­ci omlu­vi­laRead more »

V Disney i nadále počítají s premiérou WandaVision seriálu...

V Disney i nadá­le počí­ta­jí s pre­mi­é­rou WandaVision seri­á­lu na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney+ ten­to rokRead more »

Za změnou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising...

Za změ­nou názvu Gods & Monsters na Immortals Fenyx Rising může prav­dě­po­dob­ně z čás­ti Monster Energy, se kte­rým se Ubisoft na začát­ku led­na dostal do spo­ru, kte­rý i nadá­le mimosoud­ně pro­bí­há.Read more »

Epic Games i nadále bojují za návrat jejich battle-royal...

Epic Games i nadá­le boju­jí za návrat jejich battle-royal titu­lu Fortnite do App Store. Společnosti prý hro­zí nená­vrat­né poško­ze­ní, jeli­kož jenom na iOS zaří­ze­ních má hra 116 mili­o­nů hrá­čů a po kau­ze...Read more »

Společnost Daybreak Game Company kupuje studio Cold Iron...

Společnost Daybreak Game Company kupu­je stu­dio Cold Iron Studios. Studio jenž pra­cu­je na sci-fi stří­leč­ce ze svě­ta Vetřelce i nadá­le zůstá­vá samo­stat­ným týmem s tím, že jim nový vlast­ník obsta­rá vydá­ní,...Read more »

Disney i nadále počítá s premiérou Nových mutantů tento...

Disney i nadá­le počí­tá s pre­mi­é­rou Nových mutan­tů ten­to měsíc, tedy 28. srp­naRead more »

Phantom Doctrine z roku 2018 dostane pokračování. Vývojáři...

Phantom Doctrine z roku 2018 dosta­ne pokra­čo­vá­ní. Vývojáři ze stu­dia CreativeForge Games ozna­mu­jí Phantom Doctrine 2: The Cabal. Autoři se pro ten­to­krát roz­hod­li, že ze špi­o­náž­ní taho­vé stra­te­gie udě­la­jí stří­leč­ku...Read more »

Studio Warner Bros. dočasně zrušilo plánovanou premiéru...

Studio Warner Bros. dočas­ně zru­ši­lo plá­no­va­nou pre­mi­é­ru nové­ho sním­ku Christophera Nolana Tenet. Rozhodnutí padlo poté, co byl film již dva­krát odlo­žen. Studio i nadá­le počí­tá, že film vydá ješ­tě letos.Read more »

DLC Hellraid do Dying Light nemá být posledním přídavkem....

DLC Hellraid do Dying Light nemá být posled­ním pří­dav­kem. Polské stu­dio Techland se necha­lo sly­šet, že svůj zom­bie titul z roku 2015 plá­nu­je i nadá­le pod­po­ro­vat. Současně s tím Techland pra­cu­je i na...Read more »

Zprávy o tom, že by se při natáčení Jurského Parku 3...

Zprávy o tom, že by se při natá­če­ní Jurského Parku 3 naka­zi­lo něko­lik čle­nů štá­bu byly neprav­di­vé a natá­če­ní pro­bí­há i nadá­le bez kom­pli­ka­cíRead more »

Sony provedla akvizici společnosti Epic Games v hodnotě $250m...

Sony pro­ved­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Epic Games v hod­no­tě $250m (6 655 500 000 Kč). Cílem finanč­ní injek­ce je posí­lit stá­va­jí­cí spo­lu­prá­ci a spo­leč­né cíle v oblas­ti tech­no­lo­gií, zába­vy a soci­ál­ně pro­po­je­ných onli­ne slu­žeb. V tis­ko­vé zprá­vě Epic Games...Read more »
Stránka načtena za 3,42610 s | počet dotazů: 204 | paměť: 33258 KB. | 17.05.2022 - 08:59:08