Štítky: Motto

0

S.K. Tremayne - Dítě ohně

Když se Rachel pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho boha­té­ho Davida, mys­lí si, že její  život se změ­nil k lep­ší­mu. Opouští Londýn a pře­stě­hu­je se do Cornwallu, kde její man­žel vlast­ní nád­her­nou vilu Carnhallow. Získává nejen lás­ku a bohat­ství, ale i milé­ho nevlast­ní­ho syna Jamieho, se kte­rým si v Londýně skvě­le rozu­mě­li. V Carnhallow se ale Jamie začne cho­vat...

Autor:
0

Recenze knihy: Čarodějnice

Je vel­ký počet strá­nek zna­kem dob­ré detek­tiv­ky se zají­ma­vou záplet­kou? Nebo se jed­ná o vatu a pří­běh by měl jiný spád, kdy­by kni­ha o tře­ti­nu strá­nek zhub­la? Přesně tyto otáz­ky jsem si kladla při čte­ní kni­hy švéd­ské spi­so­va­tel­ky Camilly Läckberg Čarodějnice. Námět je zají­ma­vý a nepo­hy­bu­je se v obvyk­lých mezích, kdy jsou obě­tí mla­dé naiv­ní ženy...

Autor:
0

Recenze: Pětidomí

Jaká může být detek­tiv­ka bez mrt­vo­ly a bez vra­ha? Může vůbec tako­vá kni­ha nabíd­nout čte­ná­ři tolik oče­ká­va­né gra­do­va­né napě­tí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otáz­ky najde­te v kni­ze Tomáše Přibyla Pětidomí.  A nuda to nebu­de. Pražskou poboč­ku poš­ty pře­pa­dl nezná­mý útoč­ník, kte­rý od mís­ta činu ujíž­dí autem bez zna­ček. Policisté jsou...

Autor:
0

V oblaku dezinfekce

Osobitý humor, las­ka­vost a nad­hled jsou devi­zy, kte­ré Ivance Deváté roz­hod­ně nechy­bí. Čeho se jí však občas nedo­stá­vá, je zdra­ví, ale i z toho­to nedo­stat­ku doká­za­la udě­lat před­nost a svo­je zážit­ky ze zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní vše­ho dru­hu před­sta­vu­je v kni­ze s pří­znač­ným názvem V obla­ku dez­in­fek­ce. S autor­kou postup­ně navští­ví­me ordi­na­ce prak­tic­ké­ho léka­ře, řady spe­ci­a­lis­tů, pokra­ču­je­me přes lékár­ny a nako­nec...

Autor:
0

Koukám a co nevidím

Ivanku Devátou jako autor­ku řady poví­dek a feje­to­nů netře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat. Aktuálně vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto její sbír­ka kaž­do­den­ních postře­hů ze živo­ta s názvem Koukám a co nevi­dím. Že se jed­ná o titul pro­vě­ře­ný lety a  čte­ná­ři je nabí­led­ni, pro­to­že je jed­ná v pořa­dí o tře­tí vydá­ní. Autorka si za řadu let, kte­ré věnu­je lite­rár­ní tvor­bě, mezi kni­ho­mo­ly...

Autor: