Štítky: Morena Baccarin

0

Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje

Agentka FBI: „Aha. To jste vy, ten jas­no­vi­dec. Sorry Gandalfe, naší­ma meto­da­ma jsme to tady pro­če­sa­li dost dob­ře. Není tady.“ Lisbonová kýv­ne k Janeovi: „Není to agent, je to kon­zul­tant.“ Jane s ruka­ma v kapsách saka pokr­čí rame­ny: „Žádná zbraň, žád­nej odznak.“ naklo­ní se k agent­ce a šep­tem dodá: „Nedali mi ani zuba­ře.“ Mentalista je kri­mi­se­ri­ál. Krimiseriál pat­ří­cí do rodi­ny těch soci­ál­ně inže­nýr­ských, kdy poli­cii, FBI nebo jiné­mu rame­nu spra­ve­dl­nos­ti pomá­há řešit pří­pa­dy někdo výji­meč­ně talen­to­va­ný a čas­to tro­chu švih­lý. Trochu víc. Patrick Jane se původ­ně živil...

Autor:
0

Deadpool 2 - AKCE!

            Koordinátor kaska­dér­ských kous­ků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve ško­le bojo­vých umě­ní. Když se Leitch při­dal ke kaska­dé­rům, Eusebio ho násle­do­val. „David je můj men­tor v bojo­vých umě­ních i ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Hodně z toho, co v Davidově prá­ci vidí­te, je ovliv­ně­no bojo­vým umě­ním.“             Eusebio oce­nil mož­nost spo­lu­prá­ce s Reynoldsem. „Půlka, mož­ná tři čtvr­ti­ny všech pře­ká­žek je při navr­ho­vá­ní akce. Takže je vždyc­ky fajn mít tam něko­ho v dob­ré kon­di­ci a schop­né­ho všech­ny ty věci zvlád­nout.”            ...

Autor:
0

Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY

            Kostýmní návr­há­ři Kurt & Bart navr­ho­va­li kos­týmy pro fil­my „Duch ve stro­ji“ a „Hunger Games: Síla vzdo­ru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prv­ní­ho fil­mu rád kos­tým Deadpoola. Fanouškové prav­dě­po­dob­ně nepo­střeh­nou men­ší úpra­vy jako drob­nou změ­nu vzor­ku čer­ve­né na oble­ku. „Udělali jsme to malin­ko lesk­lej­ší, při­da­li tro­chu kovu na ruka­vi­ce, pásek a zbroj, ale nej­vět­ší změ­ny byly funkč­ní“, říká Bart.             Co se týče posta­vy Cablea, muse­li se hod­ně řídit scé­ná­řem. „Přichází z budouc­nos­ti...

Autor:
0

Deadpool 2 - VZHLED

             „Deadpool 2“ má hvězd­ný tým nejen na plát­ně, ale i mimo něj – někte­ří z nich již dří­ve s Leitchem spo­lu­pra­co­va­li, tře­ba kame­ra­man Jonathan Sela, kte­rý nato­čil s Leitchem fil­my „John Wick“ a „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“; archi­tekt David Scheunemann také s Leitchem pra­co­val na „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ i na dal­ších fil­mech. V „Deadpool 2“ vytvá­řel obrov­ské věze­ní pro mutan­ty i sirot­či­nec pro zmu­to­va­né děti.             Rozvodna Port Mann v Surrey neda­le­ko Vancouveru byla pře­mě­ně­na ve věze­ní pro mutan­ty. „Vězení je nej­tem­něj­ší čás­tí...

Autor:
0

Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE

            Kvůli uta­je­ní dosta­ly všech­ny posta­vy ve scé­ná­ři kry­cí názvy, podob­ně jako název fil­mu. Později muse­li mít všich­ni při ruce seznam názvů k roz­klí­čo­vá­ní postav. Dokonce i pro jed­no­ho ze scé­náris­tů to bylo nároč­né: „Nedokázali jsme číst scé­nář s kry­cí­mi názvy, bylo to tak matou­cí“, říká Wernick. „Ryan byl Chaplin nebo Keaton, pod­le toho, jest­li byl prá­vě Deadpool nebo Wade. Bez tahá­ku to pros­tě nešlo. Občas to vypa­da­lo jako prá­ce v CIA.“             „Opravdu jsme se sna­ži­li držet to pod poklič­kou“,...

Autor:
0

Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY

            Jack Kesy hra­je Black Tom Cassidy, jed­no­ho ze spo­luvěz­nů ve věze­ní pro mutan­ty, kde všich­ni mutan­ti musí nosit spe­ci­ál­ní obo­jek, aby nemoh­li pou­ží­vat své schop­nos­ti. Má dre­dy a na zádech vyte­to­va­ný obrov­ský kelt­ský kříž. „Nikdy by mě to nena­padlo, ale ten vzhled se mi moc líbí“, říká.             Když se Wade a Russell dosta­nou do věze­ní mutan­tů, Black Tom a jeho kum­pán Sluggo, kte­ré­ho hra­je Robert Maillet, na ně mají spa­de­no. Tom ohro­žu­je mla­dé­ho Russela. „Black Tom...

Autor:
0

Deadpool 2 - COLOSSUS

            Colossuse během natá­če­ní fyzic­ky ztvár­nil Andre Tricoteux, hlas a tvář posta­vě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochá­zí z Ruska a je jed­ním z původ­ních X-Men. Je vzdě­la­ný, sto­ic­ký, dob­ře vycho­va­ný, zdvo­ři­lý a jen zříd­kakdy se pře­sta­ne ovlá­dat. Na všech­ny dává pozor – je to tako­vý pro­to­typ star­ší­ho bra­t­ra. Je z kovu a má vel­kou sílu a je vel­mi rych­lý. Deadpool a Colossus mají téměř bra­tr­ský vztah a sna­ží se ho udr­žet na správ­né ces­tě. Snaží se ho tré­no­vat, aby z něj byl X-Men, ale samo­zřej­mě Deadpool...

Autor:
0

Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL

T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěr­ník Weasel. „Krom baru pro žol­dá­ky Škola Sestry Margaret pro děv­ča­ta na sces­tí taky pro­dá­vá zbra­ně. Nemá žád­né přá­te­le kro­mě Deadpoola. Jediný důvod, proč jsou přá­te­li, je ten, že nikdo není víc sobec­ký než ten dru­hý“, říká Miller, komik a herec. „Deadpool není jen kome­die. Je to film o super­hr­di­no­vi a je to také akce. V těch­to fil­mech je to vět­ši­nou moje prá­ce roze­smát divá­ky než začne akč­ní scé­na nebo honič­ka v autech. Skvělé...

Autor:
0

Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL

            Eddie Marsan hra­je ředi­te­le Ústavu pro reha­bi­li­ta­ci mutan­tů v Essexu kte­rý je pova­žo­ván za „gene­tic­ké­ho fun­da­men­ta­lis­tu“, kte­rý říká „Škola se sna­ží nau­čit zmu­to­va­né děti potla­čo­vat své potře­by vyu­ží­vat své roz­sáh­lé schop­nos­ti. Ředitel se sna­ží při­mět děti, aby své schop­nos­ti kon­t­ro­lo­va­ly.“             Sirotčinec je plný dět­ských mutan­tů s neo­by­čej­ný­mi schop­nost­mi. Ředitel vyvi­nul zvlášt­ní kogni­tiv­ní tera­pii, kte­rá má v dětech zasta­vit obje­vo­vá­ní jejich schop­nos­tí. „Vyvinul for­mu muče­ní, tak­že když jen pomys­lí na pou­ži­tí svých schop­nos­tí, vzpo­me­nou si na bolest,...

Autor:
0

Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL

            „Miluju tu posta­vu, je úpl­ně jiná než já. Na všech­no kaš­le, říká, co si mys­lí a ráda hází F-bomby. Člověk by si mys­lel, že když je sle­pá, bude tichá a nevý­razná. A ona je pra­vý opak. Nebere žád­né nesmys­ly, říká, co chce, a mys­lím, že prá­vě pro­to je vztah mezi ní a Wadem tak dob­rý. Je to něco na způ­sob nej­lep­ší­ho kámo­še, mat­ky a syna, pro­to­že on ví, že coko­liv jí řek­ne, je u ní v bez­pe­čí. Je tam, aby ho vyslech­la...

Autor:
0

Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER

            Karan Soni je zpát­ky jako řidič taxí­ku Dopinder. „Mám tu posta­vu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spo­je­ní něko­li­ka růz­ných lidí, kte­ré jsem znal. Komické je, že jsem nikdy před­tím nemu­sel mlu­vit s indic­kým pří­zvu­kem, a teď jako bych čer­pal ze své­ho dět­ství. Zajímavé na té posta­vě je to, že když se s ním Deadpool setká, nedě­lá si z něj sran­du. Místo toho se s ním spřá­te­lí a chce mu pomo­ci. Deadpoolův svět je tem­ný a děsi­vý a já si...

Autor:
0

Deadpool 2 - SHIOLI KUTSUNA coby YUKIO

            Shioli Kutsuna vstu­pu­je do svě­ta Deadpoola jako Yukio. Herečka popi­su­je svou posta­vu jako „veli­ce šťast­nou hol­ku tokij­ské­ho sty­lu, s růžo­vým nóbl úče­sem. Ale je taky drs­ným zabi­já­kem. Umí bojo­vat.“ Yukio je novou pří­tel­ky­ní NTW. „NTW je ješ­tě cynič­těj­ší a chlad­něj­ší, ale Yukio se pořád sna­ží vidět na všem to lep­ší.“

Autor:
0

Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD

            Brianna Hildebrand se zno­vu obje­ví v roli NTW. „Negasonic od před­cho­zí­ho fil­mu vyrost­la a dozrá­la“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla vel­mi rebel­ská a mys­lím, že stá­le to v ní je, ale teď je mno­hem pří­jem­něj­ší a už se nesna­ží se pro­ti vše­mu bou­řit jako dřív.“ Tentokrát má NTW ve fil­mu objekt milost­né­ho zájmu: pří­tel­ky­ni Yukio, kte­rou hra­je Shioli Kutsuna. „Pro NTW je to vzru­šu­jí­cí, a já jsem pře­svěd­če­na, že vztah jí pomohl dozrát. Možná že prá­vě napros­tý...

Autor:
0

Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA

            Morena Baccarin se vra­cí jako Vanessa, život­ní lás­ka Wadea Wilsona. „Stejně jako prv­ní film je i ten­to zába­va, akce a lás­ka. Je to krás­ný pří­běh o živo­tě a smr­ti, o lás­ce a o tom, co zna­me­ná mít rodi­nu“, říká Baccarin.             „Pracovat s Ryanem je skvě­lé“, říká. „Je s ním legra­ce a své prá­ci dává vše. Měli jsme vel­ký pro­stor pro impro­vi­za­ci, ale vět­ši­nou to byl on, kdo házel hláš­ky, i když i mně se to pár­krát poved­lo.“ Podle Baccarin tkví úspěch prv­ní­ho fil­mu v tom, že...

Autor:
0

Deadpool 2 - JULIAN DENNISON coby RUSSELL / FIREFIST

            Hvězda fil­mu „Hon na pačlo­vě­ky“, nej­vý­dě­leč­něj­ší­ho sním­ku v novozéland­ské his­to­rii, Julian Dennison hra­je Russela, kte­rý se sta­ne Firefistem. Dennisonovi bylo v době natá­če­ní „Deadpool 2“ 14 let. Upozornil, že je pří­liš mla­dý na to, aby mohl sle­do­vat prv­ní film, když při­šel do kin, a tak se musel dívat na sluš­něj­ší ver­zi. „Vynechával jsem všech­ny nevhod­né čás­ti, ale i tak je to jeden z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů vůbec. A co se týče nevhod­ných čás­tí „Deadpool 2“, tak těch jsem pří­mo sou­čás­tí. Nemůžu...

Autor:
0

Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO

            Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvo­řil Rob Liefeld posta­vu Domino, kte­rá se obje­vi­la v New Mutants #98, v témže vydá­ní, kde se popr­vé obje­vil i Deadpool. „Během 10 strá­nek Deadpool kaž­dé­ho sejmul, a Domino ho dosta­la na jedi­né strán­ce! Je vel­mi schop­ná. Pustí se do kříž­ku s kým­ko­liv, zvláš­tě s Deadpoolem a Cablem. Je to drs­ná bojov­ni­ce s výji­meč­nou silou.“             Liefelda potě­ši­lo obsa­ze­ní Zazie Beetz do role Domino. „Děkoval jsem za den, kdy se roz­hod­li ji obsa­dit. Říkal jsem si, že je...

Autor:
0

Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE

            Na Cenu Akademie nomi­no­va­ný herec Josh Brolin zazá­řil v hro­ma­dě fil­mů, od „Tahle země není pro sta­rý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hra­je Brolin jed­nu z nej­ví­ce oče­ká­va­ných fil­mo­vých postav v nedáv­né his­to­rii: bojov­ní­ka naka­že­né­ho techno-organickým virem, kte­rý ho uči­nil kyber­ne­tic­kým – časem ces­tu­jí­cí­ho Cablea. „Jednou z věcí, díky kte­ré je „Deadpool“ tak oblí­be­ný, je to, že i když je praš­tě­ný a neu­cti­vý, má i srd­ce, má své stra­chy a poci­ty“, říká Reese. „Wade Wilson je člo­věk, kte­rý vede dost...

Autor:
0

Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA

            „Deadpool“ je kome­die, ale je i o citech. Tajnou pří­sa­dou „Deadpoola“ jsou emo­ce. Je to chlá­pek, kte­rý schy­tal pár kopan­ců, pad­nul na kole­na, život se s ním oprav­du nemaz­lil, pro­dě­lal rako­vi­nu a má zjiz­ve­nou tvář. „Myslím, že děti přilnu­ly ke SpiderManovi, pro­to­že byl podiv­né malé děc­ko, ale pak si nasa­dil mas­ku a byl z něj super­hr­di­na. A mys­lím, že lidi čer­pa­jí z Wadea Wilsona, pro­to­že vidí něko­ho, kdo neměl snad­ný život, a přes­to se doká­zal přes to všech­no nějak dostat, smát se tomu...

Autor:
0

Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…

            „Film „Deadpool“ nebe­re váž­ně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve fil­mu si Ryan Reynolds dělá legra­ci sám ze sebe. Dělá si legra­ci ze scé­ná­ře. Dělá si legra­ci z Foxu. Dělá si legra­ci ze všech věcí, kte­ré jsou s tím spo­je­né, což tro­chu zjem­ňu­je všech­ny ty vti­py, kte­ré my dělá­me o ostat­ních lidech, pro­to­že jsme ochot­ní dělat si legra­ci i sami ze sebe.“             „Ryan Reynolds je kome­di­ál­ní génius“, říká Reese. „Jednou z mno­ha strá­nek jeho kome­di­ál­ní­ho talen­tu...

Autor:
0

Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!

            „Jsem umě­lec, kte­rý chtěl psát, aby měl pod kon­t­ro­lou obsah“, říká tvůr­ce „Deadpoola“ Rob Liefeld, kte­rý je fanouš­kem fil­mo­vé posta­vy. „Ryan vytvo­řil „Deadpoola“ troš­ku spros­těj­ší­ho. Je o něco víc nabrou­še­něj­ší, ale fun­gu­je to. Díky ratingu R bylo mož­né si to dovo­lit a mys­lím, že si [film] našel to správ­né mís­to.“ Liefeld si posta­vu oblí­bil jako tee­nager v 80. letech, kdy domi­no­va­ly nyní už kla­sic­ké fil­my jako „Terminátor“, „Vetřelec“ a „Predátor“. „Bylo to ješ­tě před­tím, než se obje­vil rating PG-13...

Autor:
0

Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK

            Ani během pro­duk­ce „Deadpool 2“ nepře­sta­li Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finál­ní ver­zí“, říká Reese s tím, že během post­pro­duk­ce prv­ní­ho „Deadpoola“ došlo k „pře­psá­ní mno­ha Deadpoolových dia­lo­gů. Skrýval se za mas­kou, tak­že bylo mož­né mu vlo­žit do úst tako­vá slo­va, jaká jsme chtě­li.“             „U prv­ní­ho fil­mu jsme se drže­li při zemi“, říká Wernick. „Tady to bylo prá­vě nao­pak. Tlak byl neu­vě­ři­tel­ný. Sebemenší detail, kte­rý se obje­vil v tis­ku, se stal ohrom­ným pří­bě­hem. A všech­ny tyhle drob­nos­ti,...

Autor:
0

DEADPOOL 2 - O produkci

            Padly rekor­dy návštěv­nos­ti a Ryan Reynolds se vra­cí jako Deadpool a ten­to­krát je uke­ca­ný žol­dák ješ­tě vět­ší drs­ňák než kdy dřív. David Leitch, reži­sér fil­mů „John Wick” nebod „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ vne­sl do fil­mu více kaska­dér­ských kous­ků i více akce. „Měl jsem tu čest podí­let se na vytvo­ře­ní pár fil­mo­vých svě­tů, ale na svě­tě Deadpoola je něco nepo­pi­ra­tel­ně fas­ci­nu­jí­cí­ho – je to zno­vu před­sta­ve­ná akč­ní kome­die“, říká Leitch.             „Deadpool“ byl popr­vé před­sta­ven veřej­nos­ti v úno­ru 2016...

Autor:
0

Deadpool 2 - Recenze - 75%

Pokračování úspěš­né­ho expe­ri­men­tu se spros­tým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synop­se z růz­ných webo­vek stej­ná a stej­ně zavá­dě­jí­cí, tak si pojď­me nastí­nit situ­a­ci, ve kte­ré se Wade Wilson ali­as Deadpool (Ryan Reynolds) nachá­zí. Nachází se na dně. Proč? Protože jak sám říká, správ­ný rodin­ný film má začí­nat vraž­dou. A tenhle film vraž­dě­ním začí­nat musí...a roz­hod­ně to není rodin­ný film (a do 15ti let za mě taky urči­tě ne, tohle je Rko jako vyši­tý). Deadpool dělá to,...

Autor:
deadpool1-gallery-image0

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

.    „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te. A už vůbec na něj nechoď­te. Vy ostat­ní jste prá­vě pro­šli prv­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší zkouš­kou ohněm, pro­to­že podob­ných hlá­šek je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to a pro­ta­go­nis­ta se s ničím nema­že. Vítejte ve svě­tě zvrá­ce­né­ho anti­hr­di­ny, jehož někte­ré vtíp­ky jsou stej­ně nesmr­tel­né jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíč­ka a při­prav­te si...

Autor:
Deadh0

Deadpool - „... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”

Deadpoolovy sou­bo­je, váš­ni­vé milost­né scé­ny mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop bar­vi­tá ver­bál­ní sty­lis­ti­ka - to vše při­spí­vá k fil­mo­vé­mu hod­no­ce­ní R-rating (film je pří­stup­ný mlá­de­ži do 16 let pou­ze v dopro­vo­du dospě­lé oso­by). “Myslím, že fil­mo­vý rating R nám dovo­lu­je vyu­žít jis­té úrov­ně rea­li­ty, což by neby­lo mož­né u fil­mo­vé­ho ratingu PG-13 (do 13ti let v dopro­vo­du rodi­čů),” říká Miller. “Také si mys­lím, že to je důle­ži­tý krok pro expan­zi žán­ru. Existují fil­my, kte­ré mohou být nato­če­ny pou­ze s tím­to...

Autor:
Deadh0

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY

Slavný bás­ník kdy­si napsal “…ty nej­sil­něj­ší osob­nos­ti jsou cej­cho­va­né jizva­mi” - což jis­tě pla­tí o Deadpoolovi, jehož zne­tvo­ře­ný obli­čej se stal výsled­kem hrůz­né­ho expe­ri­men­tu, kte­rý pod­stou­pil. Stejně tak pla­tí poznám­ka jeho kama­rá­da Weasela: “V obli­če­ji vypa­dáš jako Freddy Krueger - topo­gra­fic­ká mapa Utahu.” Na pla­ce Reynolds nosil iko­nic­ký čer­ve­ný oblek jako sym­bol cti a zvy­kal si na Deadpoolovy jizvy se stej­ným smys­lem pro spří­z­ně­nost a obdiv. Když si Reynolds sun­dá mas­ku Deadpoola popr­vé a odha­lí svou zne­tvo­ře­nou tvář, máte...

Autor: