Štítky: Monique Ganderton

0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. 3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
XMen030

X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.

Vrací se nám zno­va mla­dá par­ta X-men. Už sta­ří zná­mí v hlav­ních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a dal­ší. Doplnění byli o nové posta­vy, se kte­rý­mi se už zná­me x-let. V rám­ci 80. let,kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nemů­že­me oče­ká­vat stej­né her­ce, jako v prv­ním X-men. Novou par­tu tedy zabra­lo mlá­dí v čele se Sophie Turner, kte­rou zná­me jako Sansu Stark v úspěš­ném seri­á­lu Hra o Trůny. Halle Berry už má své potom­ky a v rám­ci mla­dé krve ji nahra­di­la Alexandra Shipp a dal­ší...

Autor:
http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg0

Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vra­cí na stří­br­ná plát­na. Po nevy­da­ře­ném poku­su páně Rolanda Emmericha se toto pře­rost­lé mon­strum dočka­lo nové­ho ame­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré jako jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších bloc­kbus­te­rů letoš­né­ho roku dora­zi­lo i do čes­kých a slo­ven­ských kin. Otázkou ale zůstá­vá, poda­ři­lo se tvůr­cům zpra­co­vat mate­ri­ál lépe, nebo na nás čeká v sálech opět prů­švih gigan­tic­kých roz­mě­rů?  Joe Brody (Bryan Cranston) před pat­nác­ti lety ztra­til při neho­dě v ato­mo­vé elek­trár­ně svo­ji ženu. Od té doby se pokou­ší dostat dostat...

Autor:
0

2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka

O fil­mu 2012 jste již bez­po­chy­by sly­še­li. Je to hit, kte­rý zasá­hl svě­to­vá kina rych­los­tí pří­cho­du tsuna­mi. Pohříchu však - jako ostat­ně všech­ny sním­ky R. Emmericha - je to zába­va dosti povrch­ní zaba­le­na do bliš­ti­vé­ho pozlát­ka. Podle toho se také pro­dá­vá. Zkuste si namát­kou před­sta­vit ty nej­hor­ší kýče a patos, kte­rý vám jen vyta­ne na mys­li. To vše ve fil­mu je. Zkuste si před­sta­vit všech­ny mož­né i nemož­né kata­stro­fy, jež by moh­ly nastat. To vše rov­něž ve...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM

Singer při­zná­vá, že zatím­co jeho posled­ní režij­ní počin X-Men: Budoucí minu­lost byl uspo­ko­ju­jí­cí, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj před­sta­vu­je ješ­tě vět­ší zados­tiu­či­ně­ní a to v něko­li­ka ohle­dech. “Co se týče roz­sa­hu a vizu­ál­ní­ho ztvár­ně­ní to je mno­hem vět­ší film. V Budoucí minu­los­ti se ces­to­va­lo v čase, obje­vi­li se v něm robo­ti a hod­ně se lou­pi­lo! Tento díl je o glo­bál­ním niče­ní, bož­ských posta­vách… mno­hem vět­ší film. Přitom ale nikdy nepři­jde­me o emo­ce a posta­vy. Držíme se jich, pro­to­že jsou vel­mi důle­ži­té. Ale ten­to­krát zaži­je­te...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

Dvojnásobný drži­tel Oscara, super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů, John Dykstra má živo­to­pis tak dlou­hý, že by z něj mohl posta­vit pyra­mi­du. Jeho neu­vě­ři­tel­ná pro­fes­ní zku­še­nost zajis­ti­la hlad­ký pře­chod mezi reál­ným svě­tem a svě­tem fan­ta­zie. Pokud je Singer guru, co se týče X-Menů a jejich schop­nos­tí, pak je Dykstra kou­zel­ní­kem, kte­rý plní jeho vizi.  “Superhrdinové nic bez bez vizu­ál­ních efek­tů nezmů­žou,” vtip­ku­je Dykstra. “Všechny schop­nos­ti X-Menů jsou umoc­ně­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty. Máme tu chla­pí­ka, kte­rý pou­ží­vá akus­tic­ké úde­ry, hluk o níz­ké frek­ven­ci, aby...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV

Výzvou při navr­ho­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho make-upu pro Apokalypsu bylo – při­znat, že se jed­ná o tvář Oscara Isaaca. Jeho pro­mě­na zpo­čát­ku trva­la tři a půl hodi­ny, ale s tro­chou pra­xe byl nako­nec tým o dvou lidech scho­pen Isaaca při­pra­vit na natá­če­ní za hodi­nu a půl. Make-up pro tuto posta­vu obná­šel spe­ci­ál­ní díl, při­pev­ně­ný na čelo, díl pro úpra­vu nosu, tvá­ře, čelis­ti a bra­dy, hla­vy a krku a dokon­ce i výro­bu hel­my. “Jediná část těla, kte­rá neby­la pokry­ta pro­te­ti­kou, byly Isaacovy oční bul­vy,” vtip­ku­je spe­ci­a­li­ta na mas­ky,...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY

Natáčení X-Men: Apokalypsy zača­lo 20. dub­na 2015 v Montrealu v Kanadě, kon­krét­ně v Mel’s Cité du Cinema (běž­ně ozna­čo­va­ném jako Mel’s), což jsou ate­li­é­ry o roz­lo­ze 27 akrů na Ile de Montréal s výhle­dem na řeku sva­té­ho Vavřince. Na pozem­ku se nachá­zí sedm ate­li­é­rů o roz­lo­ze 116 500 čtve­reč­ních stop. Filmová pro­duk­ce zužit­ko­va­la kaž­dou čtve­reč­ní sto­pu, aby uspo­ko­ji­la své poža­dav­ky. Kromě toho tým obsa­dil řadu reál­ných loka­cí po celém měs­tě, včet­ně něko­li­ka prů­mys­lo­vých zón, opuš­tě­né­ho diva­dla, staré­ho nákup­ní­ho cen­t­ra a sru­bu v lese. Kameraman Newton Thomas...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - OBRANA

Zatímco Apokalypsa sesta­vu­je sku­pi­nu jezd­ců, Charles učí a ško­lí své mla­dé stu­den­ty. Když dojde na Apokalypsovo běs­ně­ní, mla­dí muži a ženy musí rych­le dospět. Jak říká Raven: “Již nejste stu­den­ty, jste X-Meni.” Mnoho z těch­to iko­nic­kých postav bude divá­kům zná­mo, ale my se v tom­to fil­mu setká­vá­me s jejich mlad­ší­mi ver­ze­mi. Singer říká, že při­vést k živo­tu tyto posta­vy bylo jed­ním z vrcho­lů prá­ce na X-Men: Apokalypsa. “Svět při­jal mutan­ty a ten­to film mu před­sta­ví nejen nové posta­vy, záro­veň z nich vytvo­ří tým a vysvět­lí,...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - ÚTOK

Opět pohá­něn vzte­kem a pomstou, Magneto pod­leh­ne Apokalypsově nabíd­ce, aby se stal jed­ním z jeho čtyř, nově refor­mo­va­ných, apo­ka­lyp­tic­kých jezd­ců. Inspiravoných bib­lic­kou vizí čtyř jezd­ců na koních, kte­ří byli sym­bo­lem při­chá­ze­jí­cí zká­zy a utr­pe­ní. Apokalypsovi jezd­ci jsou jeho mutan­tí­mi nohsle­dy. Fassbender říká: “Žijí na okra­ji spo­leč­nos­ti. Byli z ní vylou­če­ni nebo týrá­ni.” Apokalypsa tak tedy má v roce 1983 k dis­po­zi­ci čty­ři jezd­ce: Magneta, Psylocke, Angela a Storma. Psylocke, v podá­ní Olivie Munnové, je sil­ná tele­pa­t­ka a tré­no­va­ná jako Ninja zabi­ják. Setkáváme se s ní...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON

Svět roku 1983 pro­šel dra­ma­tic­ký­mi změ­na­mi v zachá­ze­ní s mutan­ty. Tato nová fáze lid­ské evo­lu­ce je nyní při­jí­má­na vět­ši­nou (ale ne vše­mi) a to díky hrdin­ství Raven/Mystique, kte­rá (jak bylo vidět v X-Men: Budoucí minu­lost) zabrá­ni­la aten­tá­tu na ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta a vál­ce mezi mutan­ty a lid­mi. Raven, mutant­ka s mod­rou ple­tí, se sna­ží nalézt smy­sl své­ho živo­ta, stej­ně jako při­jmout sama sebe. Do této chví­le se skrý­va­la před svě­tem, vyhý­ba­la se pro­slu­los­ti a slá­vě nosi­tel­ky nadě­je a změ­ny pro nový, s mutan­ty inte­gro­va­ný svět. Brání...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa

Po sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost se reži­sér Bryan Singer roz­ho­dl posu­nout tuto fil­mo­vou sérii do nových výšek a při­chá­zí s fil­mem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde boju­jí s prv­ním a nej­sil­něj­ším mutan­tem jmé­nem - Apokalypsa. V roce 1983 se nepo­ra­zi­tel­ný a nesmr­tel­ný Apokalypsa po něko­li­ka tisí­ci­le­tích spán­ku pro­bu­dí. Rozzuřený, že jeho dru­ho­vé nejsou již pova­žo­vá­ni za bohy, sesta­ví tým sil­ných mutan­tů, včet­ně sklí­če­né­ho Magneta, aby vymí­ti­li lid­stvo a nasto­li­li nový svě­to­vý řád, kte­ré­mu chce vlád­nout. Raven (Jennifer Lawrencová) a pro­fe­sor X (James McAvoy) musí zasta­vit...

Autor:
Zeme10

Země zítřka - 40 %

Špatná budouc­nost niko­ho nedě­sí! A to je špat­né, veli­ce špat­né. S tím se musí něco udě­lat.  Jestli to neza­jí­má běž­né lidi, pak musí nastou­pit robo­tic­ká dív­ka Athena se svou utkvě­lou před­sta­vou zachrá­nit svět s pomo­cí lid­ských hrdi­nů.  Zalíbí se jí chla­pec Frank Walker, nad­še­ný vyná­lez­ce s mimo­řád­nou tou­hou doká­zat, že jeho vyná­le­zy mají per­spek­ti­vu. Ten nevá­há Athenu násle­do­vat do budouc­nos­ti, ale všech­no se nějak zvrt­ne a cosi se poka­zí. Každopádně Frank se musí vrá­tit do pří­tom­nos­ti a nadá­le žije jakou osa­mě­lý...

Autor: