Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro děti v Kanadě, Norsku a Německu a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film...Read more »

BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová

Za svou retar­do­va­nou Johanku v Renčově Requiem pro panen­ku zís­ka­la oce­ně­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, dva­krát (1995 a 1997) byla nomi­no­va­ná na Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší...Read more »

JAN HARTL – Kytka

Jan Hartl vystu­do­val praž­skou DAMU. Hrál v Realistickém diva­dle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za bra­nou II. a nyní je v Národním diva­dle v Praze. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1974 ve fil­mu...Read more »

TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka

Vystudovala FFUK, kated­ru román­ských stu­dií, obor fran­couz­ský jazyk a lite­ra­tu­ra. Píše dět­ské kni­hy, pró­zu i poezii, věnu­je se vydá­vá­ní knih pro děti a mlá­dež v rodin­ném nakla­da­tel­ství Baobab se svým mužem Jurajem Horváthem...Read more »

PETR OUKROPEC, režisér a producent

Narozen 1972. Spoluzakladatel spo­leč­nos­ti Negativ, člen Evropské fil­mo­vé aka­de­mie a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, peda­gog FAMU. Jako pro­du­cent stál na počát­ku kari­ér Sašy Gedeona (u fil­mů Indiánské léto a Návrat idi­o­ta) či Davida Ondříčka...Read more »

Modrý tygr - 45%

Do kin vstou­pí  kon­cem úno­ra nový čes­ký film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodi­če. Režisér Petr Oukropec nato­čil svůj debut pro cit­li­vé duše, kte­ré mají...Read more »

Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti

Kreativní sou­těž pro děti Hledá se mod­rý tygr vyhla­šu­jí u pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Modrý tygr pro­du­cent­ská spo­leč­nost Negativ spo­lu s Českou tele­vi­zí, kte­rá je kopro­du­cen­tem fil­mu. Na webo­vých strán­kách fil­mu...Read more »
Stránka načtena za 1,30597 s | počet dotazů: 191 | paměť: 32896 KB. | 31.07.2021 - 02:25:09