Štítky: Miloš Forman

0

Vlasy - O FILMU

Miloš Forman měl se svým spo­lu­pra­cov­ní­kem sce­náris­tou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1968 v plá­nu zfil­mo­vat muzi­kál Vla­sy, kte­rý se kon­cem šede­sá­tých let hrál s ohrom­ným úspě­chem na Broadwayi. Bylo ovšem nesmír­ně obtíž­né zjis­tit, kdo k muzi­ká­lu vlast­ní fil­mo­vá prá­va. Forman se mno­ho­krát sešel s lid­mi, kte­ří tvr­di­li, že je mají, ale vždy se...

Autor:
0

Miloš Forman

Miloš Forman, původ­ně Jan Tomáš Forman (18. úno­ra 1932 Čáslav – 13. dub­na 2018), byl reži­sér, sce­náris­ta a herec čes­ké­ho půvo­du, žijí­cí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Byl drži­te­lem dvou Oscarů za nej­lep­ší režii, tří Zlatých gló­bů a ceny BAFTA ve stej­né kate­go­rii.

Autor: