Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Terraria má po devíti letech od vydání na kontě 35 milionů...

Terraria má po deví­ti letech od vydá­ní na kon­tě 35 mili­o­nů pro­da­ných kusů.Read more »

PlayStation 2 slaví 21 let. 4. 3. 2000 se v Japonsku prodala...

PlayStation 2 sla­ví 21 let. 4. 3. 2000 se v Japonsku pro­da­la prv­ní kon­zo­le. Vyšlo na ní více než 3800 her. Prodalo se jí rekord­ních 157,68 mili­o­nu kusů a byla tak popu­lár­ní, že se...Read more »

V roce 2026 má mít Disney+ 294 milionů předplatitelů,...

V roce 2026 má mít Disney+ 294 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů, zatím­co Netflix bude mít 286 mili­o­nů. S odváž­nou před­po­vě­dí při­chá­zí ana­ly­ti­ci z Digital TV Research.Read more »

NBA 2K21 od svého zářijového vydání v minulém roce...

NBA 2K21 od své­ho záři­jo­vé­ho vydá­ní v minu­lém roce pro­da­lo už 8 mili­o­nů kopií.Read more »

Ubisoft se pochlubil, že Rainbow Six Siege si už zahrálo 70...

Ubisoft se pochlu­bil, že Rainbow Six Siege si už zahrá­lo 70 mili­o­nů hrá­čů.Read more »

GTA V už prodalo 140 milionu kopií, z toho 20 milionu v tomto...

GTA V už pro­da­lo 140 mili­o­nu kopií, z toho 20 mili­o­nu v tom­to roce. Mezitím Rockstar Games při­pra­vu­jí next-gen ver­ze pro kon­zo­le PlayStation 5 a Xbox Series X|S, kte­ré vyjdou v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku.Read more »

Nintendo Switch 46 měsíců od vydání prodalo 79,87 milionu...

Nintendo Switch 46 měsí­ců od vydá­ní pro­da­lo 79,87 mili­o­nu kusů. Pro srov­ná­ní, draž­ší PS4 za stej­nou dobu pro­da­lo o 13 mili­o­nu méně, tedy 67 mili­o­nu a u PS2 to bylo 69,5 mili­o­nu...Read more »

Steam se pochlubil statistikami za rok 2020. Platforma od Valve...

Steam se pochlu­bil sta­tis­ti­ka­mi za rok 2020. Platforma od Valve měla více aktiv­ních uži­va­te­lů než PlayStation a Xbox, a to 120 mili­o­nů, při­čemž PlayStation Network má 102 mili­o­nů a Xbox 90 mili­o­nů...Read more »

Můžeme být hrdinové v režii Roberta Rodrigueze dostane...

Můžeme být hrdi­no­vé v režii Roberta Rodrigueze dosta­ne pokra­čo­vá­ní. Snímek za pou­hé čty­ři týd­ny od vydá­ní na Netflixu shlédlo 44 mili­o­nů domác­nos­tí.Read more »

Hack and slash rubačky Nier: Automata se prodalo již 5...

Hack and sla­sh rubač­ky Nier: Automata se pro­da­lo již 5 mili­o­nů kopií, pochlu­bi­lo se Square Enix.Read more »

Tvůrci ambiciózního fantasy Poslední z Aporveru byli...

Tvůrci ambi­ci­óz­ní­ho fan­ta­sy Poslední z Aporveru byli odsou­ze­ni k tří­le­té­mu pod­mí­ně­né­mu tres­tu a náhra­dě ško­dy ve výši 13 mili­o­nů korun. Spekuluje se, že do pro­jek­tu bylo nali­to až 240 mili­o­nů korun.Read more »

Hodnota komunikační platformy Discord vzrostla na $7B (182 973...

Hodnota komu­ni­kač­ní plat­for­my Discord vzrost­la na $7B (182 973 000 000 Kč), a je tak momen­tál­ně vět­ší, než u někte­rých her­ních spo­leč­nos­tí jako je tře­ba Capcom nebo 2K. Zároveň vzros­tl počet měsíč­ně aktiv­ních uži­va­te­lů na...Read more »

Letošní The Game Awards sledovalo 83 milionů lidí. Jde o...

Letošní The Game Awards sle­do­va­lo 83 mili­o­nů lidí. Jde o neu­vě­ři­tel­ný nárůst opro­ti roku loň­ské­mu, kdy her­ní gala­ve­čer sle­do­va­lo 45,2 mili­o­nů divá­ků.Read more »

Disney+ dorazí na další zahraniční trhy 23. února 2021. K...

Disney+ dora­zí na dal­ší zahra­nič­ní trhy 23. úno­ra 2021. K dneš­ní­mu dni si služ­bu před­pla­cí 86,3 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů a Disney před­po­klá­dá, že v roce 2024 to bude už 230 mili­o­nů.Read more »

Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru...

Cyberpunk 2077 již pokryl své veš­ke­ré nákla­dy jak na hru jako samot­nou, tak na mar­ke­ting s hrou spo­je­ný. Společnost CD Projekt to dnes potvr­di­la na svém webu. Cyberpunk 2077 byl...Read more »

Sea of Thieves dostane v příštím roce battle-pass zdarma....

Sea of Thieves dosta­ne v příš­tím roce battle-pass zdar­ma. Pirátský titul od stu­dia Rare si letos zahrá­lo více jak 11 mili­o­nů hrá­čů.Read more »

Bývalá herní novinářka Alanah Pearce se jako další...

Bývalá her­ní novi­nář­ka Alanah Pearce se jako dal­ší slav­ná osob­nost obje­ví v Cyberpunk 2077. Ve hře jí jako NPC může­me potkat, když si zvo­lí­me ces­tu Nomáda. Aby toho neby­lo málo,...Read more »

Mortal Kombat 11 se už prodalo 8 milionů kopií, pochlubil se...

Mortal Kombat 11 se už pro­da­lo 8 mili­o­nů kopií, pochlu­bil se kre­a­tiv­ní šéf Ed Boon na svém Twitter účtuRead more »

Keanu Reeves v reklamě láká na Cyberpunk 2077. Tento...

Keanu Reeves v rekla­mě láká na Cyberpunk 2077. Tento reklam­ní spot byl k vidě­ní dnes během pře­stáv­ky vyvr­cho­le­ní letoš­ní NBA mezi Los Angeles Lakers a Miami Heat. Sledovanost finá­le je v mili­o­nech, to...Read more »

Ohromný úspěch, NieR: Automata prodala dohromady 4,85 milionu...

Ohromný úspěch, NieR: Automata pro­da­la dohro­ma­dy 4,85 mili­o­nu digi­tál­ních a fyzic­kých kopiíRead more »

Xbox Game Pass roste enormní rychlostí. Microsoft se nově...

Xbox Game Pass ros­te enorm­ní rych­los­tí. Microsoft se nově pochlu­bil, že si jejich před­plat­né nyní pla­tí více než 15 mili­o­nů uži­va­te­lů. To je o pět mili­o­nů více, než tomu bylo...Read more »

Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl...

Football Manager 2020 si zdar­ma na Epic Games Store stáh­lo půl mili­o­nu lidíRead more »

Epic Games i nadále bojují za návrat jejich battle-royal...

Epic Games i nadá­le boju­jí za návrat jejich battle-royal titu­lu Fortnite do App Store. Společnosti prý hro­zí nená­vrat­né poško­ze­ní, jeli­kož jenom na iOS zaří­ze­ních má hra 116 mili­o­nů hrá­čů a po kau­ze...Read more »

Betu Marvel’s Avengers vyzkoušelo více než 6 milionů...

Betu Marvel’s Avengers vyzkou­še­lo více než 6 mili­o­nů hrá­čůRead more »

PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec...

PS4 exklu­zi­vi­ty Ghost of Tsushima se za měsíc čer­ve­nec digi­tál­ně pro­da­lo 1,9 mili­o­nu kusůRead more »

Warhorse Studios loni vygenerovalo tržby půl miliardy před...

Warhorse Studios loni vyge­ne­ro­va­lo trž­by půl mili­ar­dy před zda­ně­ním. Ač čes­ké stu­dio vyda­lo pou­ze DLC A Woman’s Lot a Royal pro Kingdom Come: Deliverance, doká­za­lo vyge­ne­ro­vat trž­by 463 mili­o­nů korun, kte­ré...Read more »

Resident Evil 7: Biohazard nejprodávanějším dílem série....

Resident Evil 7: Biohazard nej­pro­dá­va­něj­ším dílem série. Celkem se ho pro­da­lo už 7,9 mili­o­nů kopií a v cel­ko­vém souč­tu se série už před něja­kou dobou dosta­la na 103 mili­o­nů pro­da­ných kopií....Read more »

Fall Guys si na PS4 zahrálo přes 8 milionů hráčů

Fall Guys si na PS4 zahrá­lo přes 8 mili­o­nů hrá­čůRead more »

Final Fantasy VII Remake prodal více než 5 milionů kusů,...

Final Fantasy VII Remake pro­dal více než 5 mili­o­nů kusů, pochlu­bi­la se spo­leč­nost Square Enix. Číslo obsa­hu­je digi­tál­ní i fyzic­ké pro­de­je. V prv­ních třech dnech se hra dosta­la na 3,5 mili­o­nu....Read more »

Animal Crossing: New Horizons za čtyřmi měsíce prodal 22,4...

Animal Crossing: New Horizons za čtyř­mi měsí­ce pro­dal 22,4 mili­o­nu kusů a stá­vá se dru­hou nej­pro­dá­va­něj­ší hrou na Nintendo Switch. První je Mario Kart 8 Deluxe s pro­de­ji 26,74 mili­o­nu. Super...Read more »

Resident Evil 3 Remake prodal 2,7 milionu kusů a celá série...

Resident Evil 3 Remake pro­dal 2,7 mili­o­nu kusů a celá série se dosta­la na 103 mili­o­nů kopiíRead more »

The Sims 4 slaví 30 milionů prodaných kopií. Simulátor...

The Sims 4 sla­ví 30 mili­o­nů pro­da­ných kopií. Simulátor „živo­ta“ už je tu s námi od roku 2014 a za tu dobu si zís­kal srd­ce něko­li­ka mili­o­nů hrá­čů po celém svě­tě.Read more »

Activision může slavit. Sekiro: Shadows Die Twice se prodalo...

Activision může sla­vit. Sekiro: Shadows Die Twice se pro­da­lo už 5 mili­o­nů kopií. 2 mili­o­ny se pro­da­li za deset dnů.Read more »

Služba HBO Max a další služby od HBO mají dohromady 36,3...

Služba HBO Max a dal­ší služ­by od HBO mají dohro­ma­dy 36,3 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů celo­svě­to­vě. Jde tak o 5% nárůst od kon­ce minu­lé­ho roku.Read more »

Sea of Thieves překonalo metu 15 milionů registrovaných...

Sea of Thieves pře­ko­na­lo metu 15 mili­o­nů regis­tro­va­ných hrá­čů. Přitom v led­nu to ješ­tě bylo 10 mili­o­nů. Nejsilnějším měsí­cem byl čer­ven, kdy se do hry při­hlá­si­lo 3,3 mili­o­nu hrá­čů. K tomu...Read more »

10 nejsledovanějších filmů z produkce Netflixu: Extraction -...

10 nej­sle­do­va­něj­ších fil­mů z pro­duk­ce Netflixu: Extraction - 99 mili­o­nů Bird Box - 89 mili­o­nů Spravedlnost pod­le Spensera - 85 mili­o­nů ... 6 Underground - 83 mili­o­nů Vražda na jachtě...Read more »

Známé battle royal akce PUBG se dokázalo celosvětově prodat...

Známé batt­le royal akce PUBG se doká­za­lo celo­svě­to­vě pro­dat více než 70 mili­o­nů kusů. Mobilní ver­zi si stáh­lo 400 mili­o­nů lidí a hra­je jí 50 mili­o­nů hrá­čů den­ně. Osmá sezo­na...Read more »

Sony navyšuje výrobu PlayStation 5 na 10 milionů kusů....

Sony navy­šu­je výro­bu PlayStation 5 na 10 mili­o­nů kusů. Přitom původ­ní plán byl vyro­bit 5 až 6 mili­o­nů kusů do 31. 3. 2021. Sony tak rea­gu­je na zlep­šu­jí­cí se situ­a­ci ve svě­tě.Read more »

Společnost Epic Games potvrdila, že jejich Epic Games Store...

Společnost Epic Games potvr­di­la, že jejich Epic Games Store má 64 mili­o­nů aktiv­ních uži­va­te­lů měsíč­něRead more »

České studio Warhorse Studios slaví. Jejich středověké...

České stu­dio Warhorse Studios sla­ví. Jejich stře­do­vě­ké simu­la­ce Kingdom Come: Deliverance se už pro­da­lo 3 mili­o­nu kopií. DLC se navíc pro­da­lo 1,5 mili­o­nu kusů. Studio také při­po­me­nu­lo, že již...Read more »

Sice v omezeném počtu, ale rekordních 12 milionů hráčů...

Sice v ome­ze­ném počtu, ale rekord­ních 12 mili­o­nů hrá­čů byli svěd­ky vče­rej­ší­ho Fortnite The Device Eventu. Další masiv­ní akci sle­do­va­lo na Youtube a Twitchi dohro­ma­dy 8,4 mili­o­nu divá­ků.Read more »
Stránka načtena za 3,01120 s | počet dotazů: 235 | paměť: 33845 KB. | 21.05.2022 - 23:20:35