Štítky: Milan Kundera

0f2dc170374cba009fbf2253b5d2_w640_gc7ef6ecebed611e7b0960025900fea040

Kniha smíchu a zapomnění - kniha

V roce 1971 má Mirek pro­je­vy o boji člo­vě­ka pro­ti moci. Pečlivě si uscho­vá­vá dení­ky a kore­spon­den­ci i zápis­ky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjis­tí, že se jed­ná o kom­pro­mi­tu­jí­cí mate­ri­á­ly a tak se roz­hod­ne je odvézt na bez­peč­něj­ší mís­to. Ovšem ješ­tě před­tím chce jet navští­vit svou býva­lou lás­ku Zdenu, pro­to­že si chce vyjas­nit...

Autor:
valcik-na-rozloucenou-97880710813640

Valčík na rozloučenou - kniha

Příběh začí­ná v láz­ních. Začínal pod­zim a Růžena, kte­rá ve zdej­ších láz­ních, zabý­va­jí­cích se gyne­ko­lo­gic­ký­mi obtí­že­mi, pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra, pře­mýš­lí, jest­li se vůbec někdy dosta­ne pryč z toho­to její­ho rod­né­ho měs­ta. Bohužel nyní ve svých mla­dých letech musí čelit poměr­ně závaž­né­mu život­ní­mu pro­blé­mu – je těhot­ná. Jedná se o neplá­no­va­né poče­tí s jis­tým čle­nem...

Autor:
13445493-10154964662232571-8252422518197074897-n-576a36a6557220

Život je jinde - kniha

Tak se mi do rukou dosta­la dal­ší kni­ha od Milana Kundera, ten­to­krát Život je jin­de. Byla jsem zvě­da­vá, jest­li to bude lep­ší než minu­le a bohu­žel neby­lo. Kniha je roz­dě­le­na na sedm dílů, hned ten prv­ní pojed­ná­vá o zro­du bás­ní­ko­vu. Básníkova mat­ka pře­mýš­le­la, kde byl vlast­ně počat, jest­li na lavič­ce v par­ku nebo...

Autor:
466711-image0

Žert - kniha

Jeden muž se po del­ší době vra­cí domů a svůj návrat si před­sta­vo­val tro­chu jinak. To mís­to, kam se vrá­til, na něj neu­dě­la­lo vůbec dojem, spí­še nao­pak. Po pat­nác­ti letech mimo měs­teč­ko, kde vyrůs­tal, mu někte­ré věci a budo­vy při­pa­da­jí spí­še jako kasá­ren­ské cvi­čiš­tě. Nakonec šel na hotel, kte­rý taky nebyl nic moc, ale...

Autor: