Štítky: Michelle Rodriguez

Rychle010

Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.

  Asi bych se měl při­znat hned na začát­ku. Nikdy jsem nehol­do­val rych­lým autem (vlast­ně ani poma­lým), děsím se říze­ní, nepo­u­ží­vám mís­to kolín­ské ben­zín (a ne snad pro­to, že mi ješ­tě neros­tou pořád­ně vou­sy – a to je mi dva­cet mimo­cho­dem) a mé vzru­še­ní se nestup­ňu­je s kilo­me­t­ry na tacho­me­t­ru. Jak to jen říct – radě­ji mám seda­dlo ved­le řidi­če. A nic se na tom nezmě­ni­lo ani po fil­mu 60 sekund. Pravda, je to více než pove­de­né díl­ko, kte­ré sto­jí za...

Autor:
Smoulove0

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

            OBSAH              V tom­to novém, plně ani­mo­va­ném fil­mu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nále­zu taju­pl­né mapy vydá­vá spo­leč­ně se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rá­dy Koumákem (Jakub Prachař), Nešikou (David Gránský) a Silákem (Roman Štabrňák) na vzru­šu­jí­cí a napí­na­vou pouť Zakázaným lesem plným kou­zel­ných stvo­ře­ní, aby nalez­li tajem­nou, dáv­no ztra­ce­nou ves­ni­ci dří­ve, než se to poda­ří zlé­mu kou­zel­ní­ko­vi Gargamelovi (Jiří Lábus). Na své dra­ma­tic­ké ces­tě plné akce a nebez­pe­čí jsou Šmoulové na sto­pě obje­vu nej­vět­ší­ho tajem­ství šmou­lí his­to­rie!             O FILMU...

Autor:
RR010

Rychle a zběsile 7 - 60 %

Sedmý díl série škva­ří gumy na ces­tě, kte­rou popr­vé posta­vil díl pátý a kte­rá je pro­špi­ko­va­ná praskli­na­mi způ­so­be­ný­mi dílem šes­tým. Od před­cho­zí­ho dílu se ovšem tvr­dě odrá­ží i zbě­si­lá sed­mič­ka, kte­rá ale ten­to­krát vsá­zí na cool posta­vy, víc než na cool auta. V šes­tém dílu se par­tič­ka hrdi­nů vypo­řá­da­la s mezi­ná­rod­ním tero­ris­tou Shawem. Úplný začá­tek sed­mič­ky nám před­sta­vu­je nové­ho padou­cha, s moti­va­cí odka­zu­jí­cí k minu­los­ti fikč­ní­ho svě­ta. Proti týmu hrdi­nů se ten­to­krát sta­ví Shawův bra­tr (Jason Statham), býva­lý člen elit­ních...

Autor:
RR7b0

Rychle a zběsile 6 - 50%

Tvůrci šes­té­ho dílu Rychle a zbě­si­le si muse­li nechat udě­lat prů­zkum, pod­le kte­ré­ho už fanouš­ci série trpí zvý­še­nou necit­li­vos­tí na akč­ní hrát­ky pře­de­šlých dílů. Jak by bylo jinak mož­né, že šest­ka ztrá­cí soud­nost a v závě­reč­né tře­ti­ně nám před­klá­dá řadu logic­kých chyb, jed­nu hor­ší než dru­hou. Naštěstí to tro­chu napra­vu­je osob­něj­ší dějo­vou lin­kou a zábav­ný­mi scé­na­mi v prv­ních dvou tře­ti­nách. Do svě­ta Briana O’Connora (Paul Walker) a Dominica Torreta (Vin Diesel) se vra­cí mrt­vá Letty (Michelle Rodriguez). Díky její­mu nevy­svět­li­tel­né­mu návra­tu...

Autor:
RR030

Rychlí a zběsilí - 55%

Rychlí a zbě­si­lí jsou pře­dě­lo­vým pat­ní­kem ve vývo­ji celé série Rychle a zbě­si­le. Po dvou sty­li­zo­va­ných dílech se vra­cí ke koře­nům, k prv­ní­mu dílu s jeho cel­ko­vým tónem i herec­kým obsa­ze­ním. To dob­ře ilu­stru­je už ang­lic­ký název, iden­tic­ký s názvem prv­ní­ho dílu jen s vyne­cha­nou dvo­ji­cí urči­tých čle­nů the. Jde ovšem o dobrou stra­te­gii pro dal­ší vývoj série? Čtěte dál a dozví­te si víc. Ve čtvr­tém dílu série se vra­cí Brian O’Connor (Paul Walker) a Dominic Torreto (Vin Diesel). Na začát­ku fil­mu je vidí­me v podob­ných pozi­cích...

Autor:
RR030

Rychle a zběsile - 65%

Nyní už legen­dár­ní fil­mo­vá série Rychle a zbě­si­le při­nes­la svě­ta kine­ma­to­gra­fie kult uctí­vá­ní rych­lých aut, roz­pá­le­ných pne­u­ma­tik a vůně spá­le­né­ho ben­zi­nu. Přestože se ale prv­ní Rychle a zbě­si­le tvá­ří jako film pri­már­ně o autech, čtyř­ko­lá vozi­dla tu fun­gu­jí pou­ze jako pro­stře­dek k eska­la­ci vyprá­vě­ní a pomě­řo­vá­ní peni­sů jed­not­li­vých postav. Hlavně jde o pří­běh o vzta­hu dvou bláznů do aut a budo­vá­ní vzá­jem­né­ho respek­tu mezi dvě­ma čle­ny komu­ni­ty. Ten se fil­mu daří zob­ra­zo­vat někdy dob­ře, někdy s pořád­nou dáv­kou kýče. Hlavní lin­ka vede divá­ka skrz vyšet­řo­vá­ní...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu

Počínaje impo­zant­ním zápa­sem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zbě­si­le 5, sou­bo­je muž pro­ti muži se sta­ly sou­čás­tí kaž­dé kapi­to­ly. Mezi něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných zápa­sů pat­ří Hanův a Romanův sou­boj pro­ti Jahovi, kte­ré­ho hra­je indonéský mis­tr bojo­vých umě­ní Joe Taslim, a osvo­bo­ze­ní všech z vnitř­ku náklad­ní­ho letou­nu Antonov. Nejpamátnější je ale Lettyin sou­boj na život a na smrt s Riley, kte­rá má vojen­ský výcvik a kte­rou hra­je s obrov­ským nasa­ze­ním šam­pi­on­ka bojo­vých umě­ní a hereč­ka Gina Carano. Pro Rychle a zbě­si­le 7 vybra­li fil­ma­ři koor­di­ná­to­ra kaska­dér­ských scén...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7

Ať už rych­lá nebo zbě­si­lá – když dojde na auta pou­ží­va­ná v sérii Rychle a zbě­si­le, je vzo­rec jed­no­du­chý. Morgan se domní­vá, že „auta jsou jako kov­bo­j­ští koně nebo samu­raj­ské meče. Doplňují naše hrdi­ny a před­sta­vu­jí jejich osob­nos­ti. Snažíme se udr­žo­vat tuhle filo­zo­fii, ale uká­zat ji v kaž­dém fil­mu novým neotře­lým způ­so­bem. Co zůstá­vá: Brian dosta­ne vždy rych­lé a Dom vždyc­ky zbě­si­lé auto.” A to je na koor­di­ná­to­ro­vi jízd Dennisi McCarthym, celo­ži­vot­ním auto­mo­bi­lo­vém nad­šen­ci, kte­rý ze své váš­ně udě­lal kari­é­ru....

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii

Do svých rolí se vrá­til celý hvězd­ný sou­bor a fil­ma­ři opět hle­da­li nové tvá­ře, kte­ré by s nimi rezo­no­va­ly. V gale­rii Rychlých zlo­čin­ců je Owen Shaw nej­pů­so­bi­věj­ším sou­pe­řem, s kte­rým par­ta dosud měla tu čest. Jediným smr­tí­cím pohy­bem pro­ti Hanovi zastí­nil Stathamův Deckard Shaw své­ho bra­t­ra dale­ko osob­něj­ším cílem: sejmout Doma a jeho par­tu pěk­ně jed­no­ho po dru­hém. „Shaw je síla, s kte­rou se musí počí­tat,” říká Moritz. „Z našich hrdi­nů jsou najed­nou váleč­ní­ci. Jedni z nej­lep­ších na svě­tě, a pro­to jsme potře­bo­va­li...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů

V Rychle a zbě­si­le 7 je gang vržen do nových situ­a­cí plných počet­ných nepřá­tel a čelí ros­tou­cím boles­tem a pří­zra­kům ze své minu­los­ti. Co se týká dal­ší kapi­to­ly Domovy a Brianovy ces­ty, cílem pro ně byl vždyc­ky návrat domů do Los Angeles jako svo­bod­ní lidé. Jenže akli­ma­ti­za­ce na novou exis­ten­ci je jak­si něco napros­to jiné­ho. K dis­ku­zi o tom, co vše pro ně návrat domů zna­me­ná, se vra­cí Wan: „Poté, co tak tvr­dě bojo­va­li za to, aby se moh­li vrá­tit...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera

Během pro­duk­ce Rychle a zbě­si­le 7 zasáh­la v lis­to­pa­du 2013 tragé­die a naše rodi­na ztra­ti­la milo­va­né­ho otce, syna a bra­t­ra a svět ztra­til skvě­lé­ho pří­te­le a kole­gu – talen­to­va­né­ho a lidu­mil­né­ho: Paula Walkera. Ti, kte­ří měli to štěs­tí, že s Paulem pra­co­va­li v pěti fil­mech série Rychle a zbě­si­le, sdí­le­li žal všech, jejichž živo­ty zasá­hl, ať už na obra­zov­ce nebo mimo ni. Ta ztrá­ta byla zni­ču­jí­cí. Producent Moritz, kte­rý stál spo­lu s Dieselem, Brewsterem a Rodriguez po boku Walkera od počát­ku své kari­é­ry, tu dobu při­bli­žu­je: „Po tra­gic­kém...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná

Když skon­či­lo natá­če­ní Rychle a zbě­si­le 6 a reži­sér Justin Lin ukon­čil svou čtyř­díl­nou ces­tu tou­to sérií, zača­li se pro­du­cen­ti Moritz a Diesel spo­lu se sce­náris­tou Morganem poo­hlí­žet po někom, kdo by se posta­vil za kame­ru. Potřebovali fil­ma­ře, kte­rý by byl ochot­ný vstou­pit do roz­je­té­ho vla­ku a dohléd­nout na pokra­čo­vá­ní ságy, kte­rá má své stá­lé mís­to mezi fanouš­ky, dis­po­nu­je pěk­ným roz­poč­tem, a záro­veň posu­nul pří­běh, posta­vy a samot­nou akci. Tím pra­vým, kdo pře­vzal otě­že nad dal­ší kapi­to­lou, byl nako­nec aus­tral­ský reži­sér...

Autor:
RR7Spec0

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

Tato čty­ři slo­va ilu­stru­jí samot­nou pod­sta­tu ságy Rychle a zbě­si­le, a to díky věr­né­mu týmu fil­mo­vých postav a par­tě her­ců, fil­ma­řů a fil­mo­vé­ho štá­bu, ze kte­rých se během sed­mi dílů tako­vá rodi­na v pod­sta­tě sta­la. Na počát­ku před 15 lety nikdo netu­šil, že se osud pří­bě­hu o par­tě pou­lič­ních závod­ní­ků ve východ­ním Los Angeles sta­ne jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­stá­lej­ších fil­mo­vých sérií všech dob. Nyní při­chá­zí Rychle a zbě­si­le 7 nej­lep­ší, nej­vět­ší a nej­vý­ji­meč­něj­ší film z celé série Rychle a zbě­si­le pro kaž­dé­ho z této fil­mo­vé rodi­ny –...

Autor:
RR7b0

Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%

Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabi­li v Rychle a zbě­si­le 6 zlo­čin­ce Owena Shawa a nyní se budou muset vypo­řá­dat s jeho o dost tuž­ším, šíle­něj­ším a po pomstě prahnou­cím star­ším bra­t­rem, nekom­pro­mis­ním zabi­já­kem Deckardem (Jason Statham). Nejprve je ale tře­ba dát dohro­ma­dy sta­rou par­tu, unést ze zaje­tí sexy hac­ker­ku, dostat se na mega­pár­ty v Dubaji a okrást saud­ské­ho prin­ce, setřást všech­ny ostat­ní zabi­já­ky, kte­ré tím na sebe poštvou, a opla­tit tím služ­bič­ku lídro­vi jakési taj­né orga­ni­za­ce (Kurt Russel), kte­rý jim nabí­dl spo­lu­prá­ci, zatím­co...

Autor:
0

Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

Film, kte­rý sám o sobě je zalo­že­ný na faleš­ném trai­le­ru, kte­rý paro­du­je ty nej­pře­pá­le­něj­ší akč­ní výpla­chy minu­lých dese­ti­le­tí a kte­rý byl nale­pen na dvoj­pro­gram podob­ně ladě­ných fil­mů, byl před lety doce­la úspěch. Ztrácíte se? Řeč je pře­ce o Machete. Akční jed­no­hub­ka v režii člo­vě­ka na slo­vo povo­la­né­ho, Roberta Rodrigueze, vyvo­la­la před tře­mi lety v kinech cel­kem poprask. Snímek se i přes nebo mož­ná prá­vě díky svo­jí absurd­nos­ti cel­kem líbil a díky níz­kým roz­počtům, za kte­ré Rodriguez natá­čí, se dob­ro­druž­ství Dannyho Treja jako...

Autor:
MR0

MICHELLE RODRIGUEZ

MICHELLE RODRIGUEZ je vše­stran­nou hereč­kou, kte­rá se pro­sla­vi­la schop­nos­tí kom­bi­no­vat svou vizáž „drs­né dív­ky“ s při­ro­ze­nou krá­sou a nenu­ce­ným sex appea­lem. Naposledy jsme ji moh­li vidět ve fil­mu Roberta RodriguezeMachete s Dannym Trejem a Jessicou Alba, v akč­ním sci­fi Světová inva­ze, ve sci­fi vel­ko­fil­mu Avatar Jamese Camerona a obje­vi­la se také ve veli­ce úspěš­ném pátém pokra­čo­vá­ní série Rychle a zbě­si­le, jejíž šes­tý díl v sou­čas­né době natá­čí v Evropě. Narodila se jako Mayte Michelle Rodriguez v Bexar County v Texasu a aby uko­ji­la tou­hu po natá­če­ní...

Autor:
RE0

RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU

Snímek Resident Evil: Odveta divá­ka vtáh­ne již svý­mi úvod­ní­mi scé­na­mi a nedo­vo­lí mu až do šoku­jí­cí­ho závě­ru unik­nout fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­ci oje­di­ně­lých akč­ních scén, kte­ré tuto sérii pro­sla­vi­ly po celém svě­tě, a nových a neče­ka­ných zvra­tů. Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent Paul W. S. Anderson v něm vytvo­řil děsi­vý svět budouc­nos­ti, zni­če­ný nepřed­sta­vi­tel­nou náka­zou, kte­rý divá­kům před­klá­dá ve špič­ko­vém 3D for­má­tu. Ve fil­mu Resident Evil: Odveta se iko­nic­ká akč­ní hrdin­ka Alice (kte­rou ve všech pěti fil­mech ztvár­ni­la Milla Jovovich) oci­tá přes­ně tam, kde děj...

Autor:
0

S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

Člověk by řekl, že film, ve kte­rém se inter­pre­tu­jí hláš­ky typu „kotou­ly se děla­jí ve sním­cích Johna Woo, ne ve sku­teč­nos­ti“ a v němž jsou veš­ke­ré postu­py řád­ně pro­myš­le­ny a skrz naskrz pro­ple­te­ny mobil­ní komu­ni­ka­cí „orel volá mlo­ka“, bude setsa­kra­ment­sky klást důraz na rea­lis­tič­nost a peč­li­vé vykres­le­ní ost­ré­ho pro­stře­dí losan­ge­les­ké poli­cie. A když už ne, tak by ale­spoň čekal něja­kou solid­ní akci, video­kli­po­vou podí­va­nou, zkrát­ka „Top Gun nové­ho tisí­ci­le­tí“ (cita­ce jed­no­ho reno­mo­va­né­ho čes­ké­ho kri­ti­ka). Ani jed­no se však neko­ná. S.W.A.T.,...

Autor: