Štítky: Michael Kelly

Everest_0400

Everest na Blu-ray

Everest. Nejvyšší hora, kte­rá byla vždy vní­má­na jako tri­umf lid­ské vůle a vytr­va­los­ti. Její vrchol při­ta­hu­je čím dál tím více horo­lez­ců, avšak samot­ná ces­ta k vrcho­lu si do dneš­ní­ho dne vyžá­da­la více jak 250 lid­ských živo­tů. Uskutečnění snu, či dobýt nemož­né zajis­té pat­ří k lid­ské při­ro­ze­nos­ti. Co se ale sta­ne, pokud se lid­ská poše­ti­lost střet­ne...

Tajemstvi0

Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles

„Vždycky, když píšu scé­nář, poklá­dám si otáz­ku, proč jsou na tom hrdi­no­vé špat­ně a jakým způ­so­bem by se jejich situ­a­ce moh­la ve fil­mu zlep­šit,“ říká reži­sér Billy Ray. „Podle toho si roz­vrh­nu scé­nář. Když se hrdi­na nepro­dí­rá vlast­ní­mi pro­blémy, na kon­ci se nemá s čím vyrov­nat. Tentokrát jsem musel pra­co­vat se tře­mi...

Tajemstvi0

Tajemství jejich očí - MUŽ V ZÁKULISÍ - Profesor Billy

Nicole Kidman tvr­dí, že ji pří­běh zau­jal v prv­ní chví­li, kdy se o něm dozvě­dě­la. „Málokdy se vám dosta­ne do rukou scé­nář se tře­mi sil­ný­mi hrdi­ny a ješ­tě sil­něj­ším dějem. Billyho znám už něja­kou dobu, chtě­la jsem s ním spo­lu­pra­co­vat a nápad jít do toho s Julií a Chiwetelem neměl kon­ku­ren­ci.“ „Scénáristé a reži­sé­ři v jed­nom jsou pod­le mě...

Tajemstvi0

Tajemství jejich očí - OBSAZENÍ FILMU - Neustálé zvyšování laťky

„Lidé v Tajemství jejich očí se necho­va­jí jako něja­ké fil­mo­vé posta­vy. Chovají se jako oby­čej­ní lidé. Já na tom mám jenom malou záslu­hu, o vět­ši­nu se zaslou­ži­li her­ci. Jsou nesmír­ně talen­to­va­ní,“ podo­tý­ká Billy Ray. Jako prv­ní byl do fil­mu obsa­ze­ný Chiwetel Ejiofor. „Ray je hod­ně odhod­la­ný, schop­ný chlap. Udělal chy­bu, o kte­ré si...

Tajemstvi0

Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy

„Než jsem se stal fil­mo­vým scé­náris­tou a reži­sé­rem, byl jsem hlav­ně fil­mo­vým fanouš­kem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chví­le­mi těž­ko sou­stře­di­lo na prá­ci, pro­to­že mě při pohle­du na moni­tor napadlo: Bože, to jsou Julia Roberts a Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor – všich­ni dohro­ma­dy v jed­nom zábě­ru! S tako­vý­mi osob­nost­mi nablíz­ku se člo­věk musí k prá­ci...

Tajemstvi0

Tajemství jejich očí - O FILMU

Jak vyso­ká je cena, kte­rou musí­me pla­tit za posed­lost? Na to odpo­ví­dá mys­te­ri­óz­ní thriller Tajemství jejich očí, kte­rý se noří hlu­bo­ko do osob­ních témat ztrá­ty, zra­dy a nehy­nou­cí rodi­čov­ské tou­hy napra­vit nevy­slo­vi­tel­nou křiv­du. Vyšetřovatelka stát­ní­ho návlad­ní­ho Jess Cobb (Julia Roberts), agent FBI Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) a zástup­ky­ně stát­ní­ho návlad­ní­ho Claire Sloan...

Tajem010

Tajemství jejich očí - 55 %

Režisér a scé­náris­ta Billy Ray (nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář Kapitána Phillipse) nato­čil Tajemství jejich očí pod­le argen­tin­ské­ho romá­nu i fil­mu, kte­rý zís­kal pro změ­nu Oscara pro Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film. Vyšetřování vraž­dy mla­dé dív­ky zasáh­ne do osu­du vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří se sna­ží najít vra­ha, ale o spra­ve­dl­nost má kaž­dý jiné před­sta­vy. Hlavní linie pří­bě­hu...

DSC_10550

MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

Recenze fil­mu na Blu-ray už není moc potře­ba, film jsem zre­cen­zo­val už 16. červ­na, ale něko­lik vět z recen­ze oci­tu­ji. „Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky by bylo špat­né, kdy­by nebyl zahrán dob­ře. Naštěstí se to nesta­lo, herec byl zvo­len dob­ře a doká­zal zápo­rá­ko­vi najít cha­risma. „ „Ne,...

Superman0

Muž z oceli - 75%

Po pět a tři­ce­ti letech se zno­vu vra­cí Superman. Pod tvůr­čím dohle­dem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to pove­de­ný, ale má něko­lik ale, kte­ré srá­ží jeho kva­li­tu. Zack Snyder je veli­ce schop­ný reži­sér, jeho 300 a dal­ší fil­my mají veli­ce cha­rak­te­ris­tic­kou sty­li­za­ci. Superman v pro­duk­ci Christophera Nolana vzni­kl jako akč­ní film....

MZO0

„MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D

PRAHA, 8. lis­to­pa­du 2012 – Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures ozná­mi­li, že reži­sér Zack Snyder při­pra­vu­je akč­ní dob­ro­druž­ný film „Muž z oce­li“, kte­rý bude ve vybra­ných kinech  uve­den ve 3D i 2D a IMAX®. Fanoušci super­hr­di­nů tak mají jedi­neč­nou šan­ci vidět film ve for­má­tu, kte­rý si sami vybe­rou. Snyder uve­dl: „Film bude vizu­ál­ně pou­ta­vým...