Štítky: Michael Fassbender

0

X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)

Po dlou­hém odklá­dá­ní bude mít za 4 měsí­ce pre­mi­é­ru (14.02.2019) nej­no­věj­ší film ze série X-Men. Herecké obsa­ze­ní zůsta­lo stej­né jako v posled­ním fil­mu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V hlav­ních rolích se tedy obje­ví Sophie Turner,James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac a dal­ší her­ci z před­cho­zí­ho dílu. Bude to režij­ní debut scé­na­ris­ty  Simona Kinberga.

Autor:
Vetrelec0

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

Ridley Scott od počát­ku chtěl, aby tek­la krev. „Myslím, že Ridleyho prv­ní slo­va byla ‘Bude to tvr­dý film ratingu R a bude­me potře­bo­vat oprav­du hod­ně fil­mo­vé krve,” vzpo­mí­ná pro­du­cent fil­mu VETŘELEC: COVENANT Mark Huffam. „To byla naše úpl­ně prv­ní kon­ver­za­ce – udě­lat to tak, aby se z toho všich­ni podě­la­li.” Jestli někdo umí divá­ky vydě­sit chyt­rým a důmy­sl­ným vyprá­vě­ním, je to Scott. Jeho původ­ní Vetřelec zůstá­vá měřít­kem horo­ro­vé­ho žán­ru - psy­chic­ky napnu­tý a nepří­jem­ně klaus­tro­fob­ní film, stej­ně štíh­lý a efek­tiv­ní...

Autor:
Vetrelec0

Vetřelec: Covenant

Ve vesmí­ru váš řev nikdo nesly­ší. Po téměř čtyřech dese­ti­le­tích zůstá­va­jí tato slo­va syno­ny­mem pro čirou a neú­pros­nou inten­zi­tu mis­trov­ské­ho díla Ridleyho Scotta, futu­ris­tic­ké­ho horo­ru Vetřelec. Teď se otec iko­nic­ké fran­ší­zy opět vra­cí do svě­ta, kte­rý vytvo­řil, aby pro­zkou­mal jeho nej­tem­něj­ší zákou­tí ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT a při­ne­sl nová dob­ro­druž­ství, kte­rá vám zrych­lí tep a kte­rá posou­va­jí hra­ni­ce horo­ro­vých fil­mů s ratingem R. Na palubě vesmír­né lodi Covenant panu­je hlu­bo­ké ticho. Posádka a dal­ší 2 tisí­ce duší na palubě prů­kop­nic­ké­ho pla­vi­dla...

Autor:
Vet010

Vetřelec: Covenant - 70 %

Do kin už jde koli­ká­tý film Vetřelce? No ani nevím, pros­tě se to blí­ží už cca k sed­mi, mož­ná. Radši to nebu­du přes­ně počí­tat, pros­tě je toho hod­ně. Je ale hod­ně let, co jsme byli prv­ně vystra­še­ni Vetřelcem. 38 let od prv­ní­ho fil­mu je oprav­du vel­ká his­to­rie, ke kte­ré se dá vra­cet. Chtělo by to říct, že posled­ní film bude zno­va o Vetřelci a zrov­na stra­ši­del­ný, aby vyle­kal mno­ho dal­ších nový lidí, ale momen­tál­ně jsou fanouš­ci už tak...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN’S CREED

Největší výzvou pro pro­du­cen­ty bylo obno­vit svět Španělska v 15. sto­le­tí, kte­rý tvo­ří poza­dí pro Calovy regre­se do Aguilarových vzpo­mí­nek. Posledním mís­tem natá­če­ní byla Malta a Almería ve Španělsku a fil­mo­va­lo se mezi stu­dii Pinewood. Ale byl zde sjed­no­cu­jí­cí prvek, kte­rý svá­zal dohro­ma­dy minu­lost a pří­tom­nost, říká Kurzel. „Obrovským moti­vem v Assassin’s Creed je svět­lo, kte­ré do vel­ké míry inspi­ru­je a ovliv­ňu­je vizu­ál­ní pomůc­ky,” říká reži­sér, uka­zu­je na Caravaggiův obraz jako obzvláš­tě sil­ný zdroj inspi­ra­ce. „Krédo ‘Pracujeme v tem­no­tě, abychom slou­ži­li svět­lu´, před­sta­va...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI

Režisér Kurzel a jeho tým vědě­li, že zavá­zat se k oprav­do­vým akcím zna­me­na­lo při­jmout mož­ná nej­vět­ší výzvu, s jakou se může­te v kaska­dér­ství setkat: vol­ný pád. Nekonečné kal­ku­la­ce, odha­dy bez­peč­nos­ti a sni­žo­vá­ní rizi­ka se děla­jí v cho­re­o­gra­fii kaž­dé­ho fil­mu, ale zkou­šet vol­ný pád pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší kaska­dér­ské kous­ky, pro­to­že to v s sebou nese prvek nepřed­ví­da­tel­nos­ti. Obzvláště v době počí­ta­čo­vé vytvo­ře­né rea­li­ty je vel­mi oje­di­ně­lé, aby se vol­né pády natá­če­ly reál­ně, a i když jsou natá­če­né v rea­li­tě, čas­to to nejsou oprav­do­vé vol­né pády, ale spíš kon­t­ro­lo­va­ný...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED

Jako jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších fran­číz video­her­ní­ho prů­mys­lu se Assassin’s Creed pro­sla­vi­la svý­mi super­na­pí­na­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi. Série byla jed­nou z prv­ních, kte­rá výraz­ně vyu­ží­va­la par­k­úr jako hlav­ní her­ní prvek. Asasíni v ní smě­le obrov­skou rych­los­tí pře­ska­ku­jí po stře­chách ve měs­tech jako Jeruzalém, Florenc, Paříž a Londýn. Kurzel pro svou adap­ta­ci pro stří­br­né plár­no ješ­tě zesí­lil ten­to omam­ný způ­sob s hlo­mo­zi­vý­mi závo­dy vozů, pro­pra­co­va­ný­mi sou­bo­ji mečů a sou­bo­ji muže pro­ti muži. Režisér si také uvě­do­mil, že film musí nápad­ně vyu­žít skok víry, cha­rak­te­ris­tic­ký prvek...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED

Fassbender a Kurzel spo­leč­ně pozva­li zná­mou kole­gy­ni, aby dokon­či­li hlav­ní obsa­ze­ní: Marion Cotillardovou, kte­rá hrá­la Lady Macbeth po boku Fassbendera v Kurzelovu Macbethovi. Fassbender říká: „Když se k nám Justin při­po­jil, zača­lo to Marion zají­mat, a pro nás byl obrov­ský bonus zís­kat hereč­ku s její hod­no­tou, důvě­ry­hod­nos­tí, cit­li­vos­tí a inte­li­gen­cí.” Cotillardová hra­je Sofii Rikkinovou, věd­ky­ni v zaří­ze­ní Abstergo, kte­rá Calovi před­sta­ví pro­jekt Animus. Cílem její­ho výzku­mu je najít lék na nási­lí – nebo tomu ale­spoň věří. „Věří, že pra­cu­je pro vzne­še­nou věc,” říká...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT

Jedním z nej­vět­ších úspě­chů fran­čí­zy Assassin’s Creed bylo chyt­ré spo­je­ní sku­teč­né his­to­rie se zin­ten­zív­ně­nou fan­ta­zií. Asasíni a tem­plá­ři jsou obě sku­teč­né sku­pi­ny, jejichž filo­so­fie jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né a jejichž uta­je­ní ved­lo k mno­ha spe­ku­la­cím o jejich moti­vech. Asasíni se odvo­zu­jí od Hašašínů z nizá­rij­ské­ho islá­mu, jenž je zná­mý jako taj­ný řád, kte­rý násle­do­val posta­vu zná­mou jako Starý muž z hory. Během 300 let zabi­li asa­sí­ni stov­ky důle­ži­tých cílů, a ang­lic­ké slo­vo „assas­sin” (zavraž­dit) má původ v této sku­pi­ně. Křižákům, kte­ří tvo­ří poza­dí v prv­ní hře...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER

Hra Assassin’s Creed, spuš­tě­ná v roce 2007, umís­ti­la hrá­če do srd­ce kří­žo­vých válek, do svě­ta, ve kte­rém krva­vá vál­ka mezi asa­sí­ny a tem­plá­ři, trva­jí­cí celá sta­le­tí, defi­no­va­la vel­kou část lid­ské his­to­rie. Po spuš­tě­ní v roce 2007 se hra sta­la oka­mži­tým hitem, kte­rý zplo­dil ne méně než osm sérií a spous­tu oblí­be­ných ved­lej­ších pro­duk­tů, kte­rých se pro­da­lo více než sto mili­ó­nů kopií po celém svě­tě. Série umís­ti­ly hrá­če do ital­ské rene­san­ce, zalo­že­ní Ameriky, zla­té­ho věku pirát­ství v Karibiku a revo­luč­ní Francie. Rámcem kaž­dé hry...

Autor:
Assasin0

Assassin’s Creed - O PRODUKCI

Připravte se na vizi­o­nář­ské nové ucho­pe­ní dob­ro­druž­né­ho akč­ní­ho žán­ru. ASSASSIN’S CREED je pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se napříč svě­ty, pří­běh jed­no­ho muže, kte­rý se oci­tá v cen­t­ru dáv­né bitvy dvou moc­ných sekt. Může ukon­čit kon­flikt a dosáh­nout své vlast­ní spá­sy pou­ze vyu­ži­tím vzpo­mí­nek své­ho před­ka, ulo­že­ných v jeho vlast­ní DNA. Poznamenaný tragé­dií v raném věku, je Cal Lynch (Michael Fassbender) odsou­zen­cem čeka­jí­cím na trest smr­ti, když zís­ká­vá neče­ka­nou dru­hou šan­ci na život díky záhad­né čin­nos­ti Abstergo Industries. Revoluční tech­no­lo­gií, kte­rá uvol­ní...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM

Singer při­zná­vá, že zatím­co jeho posled­ní režij­ní počin X-Men: Budoucí minu­lost byl uspo­ko­ju­jí­cí, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj před­sta­vu­je ješ­tě vět­ší zados­tiu­či­ně­ní a to v něko­li­ka ohle­dech. “Co se týče roz­sa­hu a vizu­ál­ní­ho ztvár­ně­ní to je mno­hem vět­ší film. V Budoucí minu­los­ti se ces­to­va­lo v čase, obje­vi­li se v něm robo­ti a hod­ně se lou­pi­lo! Tento díl je o glo­bál­ním niče­ní, bož­ských posta­vách… mno­hem vět­ší film. Přitom ale nikdy nepři­jde­me o emo­ce a posta­vy. Držíme se jich, pro­to­že jsou vel­mi důle­ži­té. Ale ten­to­krát zaži­je­te...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

Dvojnásobný drži­tel Oscara, super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů, John Dykstra má živo­to­pis tak dlou­hý, že by z něj mohl posta­vit pyra­mi­du. Jeho neu­vě­ři­tel­ná pro­fes­ní zku­še­nost zajis­ti­la hlad­ký pře­chod mezi reál­ným svě­tem a svě­tem fan­ta­zie. Pokud je Singer guru, co se týče X-Menů a jejich schop­nos­tí, pak je Dykstra kou­zel­ní­kem, kte­rý plní jeho vizi.  “Superhrdinové nic bez bez vizu­ál­ních efek­tů nezmů­žou,” vtip­ku­je Dykstra. “Všechny schop­nos­ti X-Menů jsou umoc­ně­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty. Máme tu chla­pí­ka, kte­rý pou­ží­vá akus­tic­ké úde­ry, hluk o níz­ké frek­ven­ci, aby...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV

Výzvou při navr­ho­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho make-upu pro Apokalypsu bylo – při­znat, že se jed­ná o tvář Oscara Isaaca. Jeho pro­mě­na zpo­čát­ku trva­la tři a půl hodi­ny, ale s tro­chou pra­xe byl nako­nec tým o dvou lidech scho­pen Isaaca při­pra­vit na natá­če­ní za hodi­nu a půl. Make-up pro tuto posta­vu obná­šel spe­ci­ál­ní díl, při­pev­ně­ný na čelo, díl pro úpra­vu nosu, tvá­ře, čelis­ti a bra­dy, hla­vy a krku a dokon­ce i výro­bu hel­my. “Jediná část těla, kte­rá neby­la pokry­ta pro­te­ti­kou, byly Isaacovy oční bul­vy,” vtip­ku­je spe­ci­a­li­ta na mas­ky,...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY

Natáčení X-Men: Apokalypsy zača­lo 20. dub­na 2015 v Montrealu v Kanadě, kon­krét­ně v Mel’s Cité du Cinema (běž­ně ozna­čo­va­ném jako Mel’s), což jsou ate­li­é­ry o roz­lo­ze 27 akrů na Ile de Montréal s výhle­dem na řeku sva­té­ho Vavřince. Na pozem­ku se nachá­zí sedm ate­li­é­rů o roz­lo­ze 116 500 čtve­reč­ních stop. Filmová pro­duk­ce zužit­ko­va­la kaž­dou čtve­reč­ní sto­pu, aby uspo­ko­ji­la své poža­dav­ky. Kromě toho tým obsa­dil řadu reál­ných loka­cí po celém měs­tě, včet­ně něko­li­ka prů­mys­lo­vých zón, opuš­tě­né­ho diva­dla, staré­ho nákup­ní­ho cen­t­ra a sru­bu v lese. Kameraman Newton Thomas...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - OBRANA

Zatímco Apokalypsa sesta­vu­je sku­pi­nu jezd­ců, Charles učí a ško­lí své mla­dé stu­den­ty. Když dojde na Apokalypsovo běs­ně­ní, mla­dí muži a ženy musí rych­le dospět. Jak říká Raven: “Již nejste stu­den­ty, jste X-Meni.” Mnoho z těch­to iko­nic­kých postav bude divá­kům zná­mo, ale my se v tom­to fil­mu setká­vá­me s jejich mlad­ší­mi ver­ze­mi. Singer říká, že při­vést k živo­tu tyto posta­vy bylo jed­ním z vrcho­lů prá­ce na X-Men: Apokalypsa. “Svět při­jal mutan­ty a ten­to film mu před­sta­ví nejen nové posta­vy, záro­veň z nich vytvo­ří tým a vysvět­lí,...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - ÚTOK

Opět pohá­něn vzte­kem a pomstou, Magneto pod­leh­ne Apokalypsově nabíd­ce, aby se stal jed­ním z jeho čtyř, nově refor­mo­va­ných, apo­ka­lyp­tic­kých jezd­ců. Inspiravoných bib­lic­kou vizí čtyř jezd­ců na koních, kte­ří byli sym­bo­lem při­chá­ze­jí­cí zká­zy a utr­pe­ní. Apokalypsovi jezd­ci jsou jeho mutan­tí­mi nohsle­dy. Fassbender říká: “Žijí na okra­ji spo­leč­nos­ti. Byli z ní vylou­če­ni nebo týrá­ni.” Apokalypsa tak tedy má v roce 1983 k dis­po­zi­ci čty­ři jezd­ce: Magneta, Psylocke, Angela a Storma. Psylocke, v podá­ní Olivie Munnové, je sil­ná tele­pa­t­ka a tré­no­va­ná jako Ninja zabi­ják. Setkáváme se s ní...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON

Svět roku 1983 pro­šel dra­ma­tic­ký­mi změ­na­mi v zachá­ze­ní s mutan­ty. Tato nová fáze lid­ské evo­lu­ce je nyní při­jí­má­na vět­ši­nou (ale ne vše­mi) a to díky hrdin­ství Raven/Mystique, kte­rá (jak bylo vidět v X-Men: Budoucí minu­lost) zabrá­ni­la aten­tá­tu na ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta a vál­ce mezi mutan­ty a lid­mi. Raven, mutant­ka s mod­rou ple­tí, se sna­ží nalézt smy­sl své­ho živo­ta, stej­ně jako při­jmout sama sebe. Do této chví­le se skrý­va­la před svě­tem, vyhý­ba­la se pro­slu­los­ti a slá­vě nosi­tel­ky nadě­je a změ­ny pro nový, s mutan­ty inte­gro­va­ný svět. Brání...

Autor:
Xmentisk0

X-Men: Apokalypsa

Po sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost se reži­sér Bryan Singer roz­ho­dl posu­nout tuto fil­mo­vou sérii do nových výšek a při­chá­zí s fil­mem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde boju­jí s prv­ním a nej­sil­něj­ším mutan­tem jmé­nem - Apokalypsa. V roce 1983 se nepo­ra­zi­tel­ný a nesmr­tel­ný Apokalypsa po něko­li­ka tisí­ci­le­tích spán­ku pro­bu­dí. Rozzuřený, že jeho dru­ho­vé nejsou již pova­žo­vá­ni za bohy, sesta­ví tým sil­ných mutan­tů, včet­ně sklí­če­né­ho Magneta, aby vymí­ti­li lid­stvo a nasto­li­li nový svě­to­vý řád, kte­ré­mu chce vlád­nout. Raven (Jennifer Lawrencová) a pro­fe­sor X (James McAvoy) musí zasta­vit...

Autor:
XMen030

X-Men: Apokalypsa - 85 %

Po roce a dne 🙂  Spíše po dvou, jde zno­vu do kin o X-menech. X-Men: Apokalypsa nám při­ná­ší toho „nej­sil­něj­ší­ho“ mutan­ta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kte­rém byl pova­žo­ván za boha. Vrací se nám zno­va mla­dá par­ta X-men. Už sta­ří zná­mí v hlav­ních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a dal­ší. Doplnění byli o nové posta­vy, se kte­rý­mi se už zná­me x-let. V rám­ci 80. let,kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nemů­že­me oče­ká­vat stej­né her­ce, jako v prv­ním X-men. Novou par­tu tedy zabra­lo...

Autor:
Roque0

X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut

Když jsem před dvě­ma roky šel na pro­jek­ci „pro­za­tím“ posled­ních x-menů, tak jsem ten film pochvá­lil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, kte­ré vyšlo sko­ro půl roku po pre­mi­é­ře v kinech, taky. Ale jedi­né, co fanouškům chy­bě­lo, bylo obje­ve­ní něko­li­ka chy­bě­jí­cích postav, kte­ré měli v původ­ní kino­ver­zi pou­ze krát­ké cameo. Přání fanouš­ků se vypl­ni­lo. X-Men: Budoucí minu­lost ve Blu-ray ver­zi ROGUE CUT při­ná­ší ¼ hodi­ny nových a alter­na­tiv­ních zábě­rů, kte­ré spl­ňu­jí kri­té­ria pomr­ká­vá­ní na fanouš­ky. Lehké pod­bí­ze­ní dob­rým fil­mem, kte­rým...

Autor:
10

Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce

Původní vetře­lec, nato­če­ný Rydley Scottem roku 1979 se stal kul­tov­ním sním­kem, na kte­rý fanouš­ci žán­ru sci-fi neda­jí dopus­tit. Dlouhá léta to pak vypa­da­lo, že reži­sér nemá sebe­men­ší zájem o návrat k uni­ver­su mon­ster s kyse­li­nou mís­to krve, když tu se náh­le zača­lo mlu­vit o preque­lu Vetřelce, mís­to kte­ré­ho však nako­nec vzni­kl mno­hý­mi nená­vi­dě­ný a zavr­ho­va­ný sní­mek Prometheus. Prometheus sku­teč­ně preque­lem byl, ovšem spí­še tako­vým hod­ně vol­ným. Režisér se v něm zamě­řil hlav­ně na otáz­ku, kde se ono slav­né mon­strum vza­lo a kdo...

Autor: