Štítky: Marvel

0

#1893: Fury: Mírotvůrce - 50 %

Fury: Mírotvůrce (Fury: Peacemaker)

Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 1 až 6 mini­sé­rie „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Fury: Peacemaker“ u Marvelu v edi­ci MAX v roce 2006. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.
Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.
Scénář: Garth Ennis
Kresba: Darick Robertson
Garth Ennis má rád vál­ku, to už jsme si říka­li. Objevuje se ve vět­ši­ně jeho pří­bě­zích. A nesmí chy­bět ani ve chví­li, kdy dosta­ne na hra­ní tako­vou posta­vu, jakou je Nick Fury. Tady navíc Garth Ennis vyu­žil mož­nos­ti, že Fury je posta­vou, kte­rá se obje­vo­va­la už za dru­hé svě­to­vé vál­ky, a tak napsal pří­běh, kdy Fury ješ­tě nemá nic spo­leč­né­ho s orga­ni­za­cí S.H.I.E.L.D. a vlast­ně ješ­tě ani není tím obá­va­ným člo­vě­kem, v jaké­ho se postup­ně vyklu­bal. Nečekejte špi­o­náž­ní komiks, čekej­te komiks, kte­rý bude čis­tě váleč­ný. Musím říct, že na začát­ku jsem měl co dělat, abych u pří­bě­hu zůstal, pro­to­že prv­ní kapi­to­la mi při­šla tako­vá pře­kot­ná a nelí­bi­lo se mi, jak je sko­ko­vě vede­na. Pochopíte její význam pro dal­ší dění, ale to nut­ně nezna­me­ná, že se jed­ná o úvod, kte­rý vás nakop­ne a nala­dí na dal­ší prů­běh.

I když kni­ha „Fury: Mírotvůrce“ tvo­ří vět­ší pří­běh, z prv­ních čtyř kapi­tol bude­te mít pocit, že se jed­ná o uza­vře­né epi­zo­dy, kte­ré až s finál­ní­mi seši­ty vytvá­ře­jí kom­pakt­ní pří­běh, kte­rý se pro­lí­ná celou vál­kou a kte­rý má začá­tek prá­vě v prv­ní kapi­to­le kni­hy. Tady Garth Ennis uka­zu­je, že je dob­rým vypra­vě­čem a že jed­not­li­vé kapi­to­ly nejsou jen výpl­ňo­vé, ale mají smy­sl pro cel­ko­vý pří­běh a cel­ko­vý dojem, kte­rý z dění a hlav­ně z cho­vá­ní postav bude­te mít. Pro pocho­pe­ní jejich moti­va­cí je to nezbyt­né. Nutně to ale nezna­me­ná, že bude­te z pre­zen­to­va­né­ho dění odva­ře­ní a že vás kaž­dá epi­zo­da bude bavit. Jako kdy­by zde byl Nick Fury jen posta­vou, kte­rá si tak nějak pro­plou­vá vál­kou, sem tam zasáh­ne do něja­ké ope­ra­ce, ale její vývoj není tak zásad­ní, jako je zásad­ní, aby se podí­lel na ope­ra­ci Mírotvůrce, k níž se kni­ha dostá­vá až ve dru­hé polo­vi­ně.

Kniha „Fury: Mírotvůrce“ není Garth Ennis v nej­lep­ší for­mě. Na dru­hou stra­nu tu máme kresbu Darricka Robertsona, kte­rá v dob­ré for­mě je. Jeho bojo­vé, váleč­né a krva­vé scé­ny jsou pros­tě parád­ní, jak bych od něj oče­ká­val. Přesto mám i v jeho pří­pa­dě jed­nu výhra­du. Nick Fury je v jeho podá­ní tro­chu neroz­po­zna­tel­ný. Jasně, na jed­nu stra­nu je to tím, že ješ­tě nemá pás­ku přes oko, na dru­hou stra­nu je to tím, že vypa­dá tuc­to­vě jako mno­hé jiné posta­vy, což je ško­da, pro­to­že zrov­na Fury je posta­vou zají­ma­vou. Možná kdy­by už ten­krát měl ty svo­je iko­nic­ké šedi­ny, i když ty při­šly s věkem. Postava tro­chu zapa­dá, což je ško­da. Ale ono to není jen kresbou, ono je to dáno i jejím mís­tem v pří­bě­hu. Jako kdy­by byl Fury až dru­hot­ným cha­rak­te­rem.

Tím, co se dostá­vá do popře­dí, je vál­ka samot­ná, mise, na kte­rou jsou vojá­ci vyslá­ni. Skoro si říkám, že tady už si Ennis mohl vymys­let v pod­sta­tě coko­li, že to zase není tak hlu­bo­ce zakom­po­no­vá­no do Marvel Universe. Tak do polo­vi­ny vás pří­běh nijak nedo­sta­ne, mož­ná si bude­te uží­vat krva­vé sek­ven­ce, kte­ré jsou pros­tě dob­ře nakres­le­ny, i když nejsou zby­teč­ně drs­né. Pak až při­jde to, proč byla kni­ha napsá­na, samot­ná mise Mírotvůrce, a ta už má tro­chu smy­sl, má vět­ší hloub­ku. Zde se vám uká­že, proč si Ennis vál­ku oblí­bil a proč je v jejích pří­bě­zích tak dob­rý. I když se sna­ží být zábav­ný, doká­že vyhmát­nout dob­ré téma a uká­zat, jak vál­ka nesmy­sl­ná a jak i smys­lu­pl­ná mise může nako­nec být bez smys­lu. Přesto jsem se ani v závě­ru nezba­vil dojmu, že tohle je až moc prů­měr­ná komik­so­vá zále­ži­tost.

Na Comics Blogu najde­te recen­zi na kni­hu „Fury: Bůh ochra­ňuj vál­ku“.

Autor:
0

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu. Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi jeho dru­hu na Zem. Učiní tak spo­leč­nost Life Foundation ve vede­ní Carltona Drakea (Riz Ahmed), vizi­o­ná­ře a bohá­če, kte­rý chce změ­nit svět. Zatím jsou sym­bi­on­ti „pod zám­kem“. Eddie Brock (Tom Hardy) je inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář, kte­rý si zka­zí život tím, že stej­ně jako spous­ta dal­ších str­ká nos...

Autor:
0

Deadpool 2 - Recenze - 75%

Pokračování úspěš­né­ho expe­ri­men­tu se spros­tým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synop­se z růz­ných webo­vek stej­ná a stej­ně zavá­dě­jí­cí, tak si pojď­me nastí­nit situ­a­ci, ve kte­ré se Wade Wilson ali­as Deadpool (Ryan Reynolds) nachá­zí. Nachází se na dně. Proč? Protože jak sám říká, správ­ný rodin­ný film má začí­nat vraž­dou. A tenhle film vraž­dě­ním začí­nat musí...a roz­hod­ně to není rodin­ný film (a do 15ti let za mě taky urči­tě ne, tohle je Rko jako vyši­tý). Deadpool dělá to,...

Autor:
2

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

Událost roku, vlast­ně i dese­ti­le­tí je tu!!! Ano neko­neč­ná vál­ka s Thanosem se blí­ží své­mu vrcho­lu a než se do ní pus­tí­me vel­mi rád odpre­zen­tu­ji „struč­né“ shr­nu­tí toho, co se dělo a co se má stát. Zachovám lec­kdy veli­ký odklon od komik­sů, kde se věci mají tro­chu jinak a vyne­chám seri­á­lo­vou část, kte­rá sice je zají­ma­vá, nicmé­ně pro dění ve fil­mech má malý vliv. Takže náš MCU svět začí­ná v roce 2008. Asi prá­vo­plat­ným počát­kem byl Iron Man (pro něko­ho Hulk)...

Autor:
0

Black Panther - recenze - 7/10

Krok ved­le Nový film od Marvelu mě oprav­du mile pře­kva­pil. Podle toho co jsem se dozvě­děl z trai­le­ru, tak mi při­šlo, že děj bude pří­liš jed­no­tvár­ný, ale naštěs­tí tomu tak neby­lo. Film se ele­gant­ním způ­so­bem vyhnul zaběh­nu­té tra­di­ci super-hrdinských fil­mů. Sice se ze začát­ku zdá, že na jed­né strá­ně T’Chall a na dru­hé Ulysses Klaue, zave­dou film do kla­sic­kých kole­jí, ale to se mění když nasta­nou rodin­né boje o Wakandský trůn, kte­ré také uká­žou že kaž­dý si nese...

Autor:
0

Black Panther - Recenze - 70%

Film nás bere spo­leč­ně s T’Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domo­vi­ny - Wakandy - tech­no­lo­gic­ky a eko­no­mic­ky vel­mi vyvi­nu­tou zemič­ku v Africe, kte­rá je skry­ta před okol­ním svě­tem. Po smr­ti své­ho otce se musí T’Challa ujmout vlá­dy ve své zemi a musí vyře­šit morál­ní a poli­tic­ké dile­ma, jakým smě­rem by se měl jeho národ ubí­rat. Všechno začne nabí­rat spád ve chví­li, kdy zjis­tí, kde se nachá­zí Ulysses Klaue (Andy Serkis), jedi­ný bílý muž, kte­rý Wakandu viděl a ješ­tě z ní navíc...

Autor: