Štítky: Martin Sensmeier

1

Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %

A co říct? Předposlední díl nám zno­vu dopl­nil důle­ži­té infor­ma­ce o tom, co všech­no zůsta­lo skry­to před oči­ma divá­ků a fanouš­ků. Hlavní posta­vou je ten­to­krát William, od jehož pří­bě­hu se dozví­me mno­ho, co jej cha­rak­te­ri­zu­je. V rám­ci jed­né jeho život­ní kapi­to­ly nám tvůr­ci při­nes­li to nej­dů­le­ži­těj­ší, co jej změ­ni­lo z naiv­ní­ho dob­rá­ka na nejz­lej­ší­ho hos­ta v celém par­ku výtvo­rů. Od vnik­nu­tí Forda do myš­le­nek Bernarda postup­ně obje­vu­je­me i celý plán vzbou­ře­ní výtvo­rů. Jaký to má vlast­ně smy­sl a proč vlast­ně při­pra­vil veš­ke­rou...

Autor:
0

Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %

Tak ješ­tě tři díly a bude konec sezó­ny. Po něko­li­ka nud­ných epi­zo­dách v prv­ní polo­vi­ně nám při­nes­li tvůr­ci hod­ně dost dob­rých epi­zod. Epizoda tře­tí od kon­ce nám při­ná­ší pří­běh výtvo­ru indi­á­na, kte­rý ve svě­tě Westworldu při­ná­šel zhou­bu a niče­ní. Tentokrát nesle­du­je­me pří­běh žád­né z hlav­ních postav. V hodi­no­vém vyprá­vě­ní o indi­á­no­vi se dozví­dá­me hod­ně věcí, kte­ré nám zůsta­ly skry­ty mno­ho před­chá­ze­jí­cích epi­zod. Chválím sna­hu tvůr­ců něčím ozvlášt­nit celou sezó­nu. Setkat se s nový­mi par­ky a s nový­mi výtvo­ry. Po dvou­e­pi­zod­ní návštěvě par­ku z Japonska má park v indi­án­ské...

Autor: