Štítky: Mark Hamill

0

Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho pro­de­je. Nicméně i šest­náct let po prv­ním uve­de­ní...

Autor:
SW050

Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie

A už se na nás řítí dal­ší vypu­lí­ro­va­ný díl Hvězdných válek. Je to epi­zo­da, kte­rou měli pod­le vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní her­ci nej­rad­ši. Zjišťuji, že o mně se to tak jed­no­znač­ně říct nedá. Možná je to tím, že jsem do kina šel na slu­žeb­ní ces­tě v Portlandu (Oregon) a byl jsem uta­ha­nej; mož­ná že mi už stej­ně jako Američanům nevo­ní fil­my bez „hepá­če“. Děj Impéria se dá shr­nout do jed­né věty: rebe­lo­vé pokra­ču­jí ve vál­ce s Impériem. Darth Vader (Dawid Prowse...

Autor:
0

Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo

Hvězdné vál­ky mne popr­vé uchvá­ti­ly pro­střed­nic­tvím uká­zek v rakous­ké tele­vi­zi, teh­dy jed­nom z mála infor­mač­ních zdro­jů upro­střed duní­cí komu­nis­tic­ké dema­go­gie omí­la­jí­cí tatáž slo­va - Hvězdné vál­ky - ten­to­krát údaj­nou ame­ric­kou hroz­bu SDI. Propaganda se ve sku­teč­nos­ti sna­ži­la ospra­ve­dl­nit nepře­hléd­nu­tel­né zvý­še­ní vojen­ských výda­jů a hro­ma­dí­cí se nuk­le­ár­ní over­kill. Tehdy jsem si říkal, že Strana nikdy za Oponu nepři­pus­tí tako­vý báječ­ný film, neboť by to moh­lo pod­lo­mit spra­ved­li­vé roz­hoř­če­ní lidu pro­ti impe­ri­a­lis­tic­ké zvů­li USA. A vida, ze Strany se sta­la...

Autor:
0

Brickleberry aneb Park s nulovou šancí na přežití

Parta totál­ních mago­rů a cynic­ký mlu­ví­cí med­ví­dek? Proč ne… Na ten­to ani­mák se pro­sím nekou­kej­te, pokud jste útlo­cit­ná duše, máte rádi zví­řát­ka, odpu­zu­jí vás spros­tá slo­va, omdlé­vá­te při naho­tě (byť kres­le­né) a při zmín­ce o dro­gách utí­ká­te z míst­nos­ti. Pokud vám ani jed­no z toho neva­dí, či to nao­pak vítá­te, pak vítej­te v národ­ním par­ku, kte­ré­mu velí mega­ko­kot Woody Johnson, mon­stroz­ní les­ba Connie, sebestřed­ný kokot Steve a prsa­tá blon­dý­na Ethel a jehož mas­ko­tem je cynic­ký, spros­tý a destruk­tiv­ní med­ví­dek Malloy. Vítejte v Brickleberry Šéfa par­ku Woody Johnsona zastih­ne­me...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %

V pře­da­le­ké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin prv­ní film. Většina z prv­ních her­ců je už v důcho­du a dru­há půl­ka není mezi námi. Tak při­chá­zí nové posta­vy a nové pří­běhy. V před­cho­zím díle jsme se roz­lou­či­li u Skywalkera na taj­ném ost­ro­vě posled­ních Jediů. Leia utí­ká s odbo­jem a Snoke spřá­dá dál své tem­né plá­ny. Nový reži­sér a scé­náris­ta Rian Johnson, kte­ré­mu je sotva 45, doká­zal nato­čit vyni­ka­jí­cí pokra­čo­vá­ní. Bere si vše dob­ré z před­cho­zích dílů, ale doká­zal...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik let. Jak tedy dopadla jeho pre­mi­é­ra ve svě­tě Hvězdných válek? A poda­ři­lo se mu zahnat tro­chu slab­ší dojmy ze spin-offu Rogue One?  Osud rebe­lů v gala­xii je...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

Tam, kde skon­či­la sed­má epi­zo­da Star Wars: Síla se pro­bou­zí, ply­nu­le nava­zu­je osmá epi­zo­da, tudíž hrst­ka rebe­lů hod­né­ho Odboje prchá před obří flo­ti­lou zlé­ho Prvního řádu a Rey podá­vá svě­tel­ný meč Luku Skywalkerovi. A ten si ho od ní obřad­ně pře­vez­me a pak ho odho­dí za sebe, což cel­kem dob­ře před­zna­me­ná­vá, jaký mají tvůr­ci toho­to fil­mu názor na před­sta­vy a oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Star Wars: Poslední z Jediů totiž sice krá­čí ve sto­pách před­cho­zí­ho dílu, ale s úpl­ně jiným režij­ním zámě­rem. „Mistra...

Autor:
King020

Kingsman: Tajná služba - 50%

Film reží­ro­val Matthew Vaughn pod­le kniž­ních před­loh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kte­ří se mimo­cho­dem podí­le­li i na scé­ná­ři. Herecké výko­ny zná­mých her­ců  Colina Firtha, Samuela L. Jacksona a Michaela Caina film vyzve­dl hod­ně vyso­ko, avšak prv­ní dojem opa­dl hned v dru­hé polo­vi­ně fil­mu, kdy část těch­to her­ců měla svůj konec zpe­če­těn a zůsta­li jen né moc pěk­né hra­né scé­ny s prů­měr­ný­mi her­ci. Hlavní fil­mo­vou posta­vu si zahrál Taron Egerton, kte­rý vzhle­dem ke své­mu věku a né moc vel­kých herec­kých zku­še­nos­tí zvlá­dl svou...

Autor:
Mark Hamill0

Mark Hamill

Mark Hamill se naro­dil v roce 1951, 25. záři. Byl jed­ním ze sed­mi dětí, strá­vil dět­ství v růz­ných ame­ric­kých stá­tech. Už během stu­dií se stal her­cem, kdy začal hrát v ame­ric­kých seri­á­lech. V roce 1977 se pro­sla­vil ve Hvězdných Válkách (Star Wars), ale bohu­žel před natá­če­ním dru­hé­ho dílu sci-fi série měl auto­ne­ho­du, kte­rá ovliv­ni­la jeho účast i pří­běh Impérium vra­cí úder. Během natá­če­ní sci-fi série Star Wars se ože­nil a měl tři děti.Po zakon­če­ní prv­ní tri­lo­gie Star Wars se fil­mu moc nevě­no­val,...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu0

Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu

Brad Allan, aus­tral­ský mis­tr bojo­vých umě­ní a cho­re­o­graf akč­ních scén, kte­rý pra­co­val s Vaughnem na fil­mu  Kick-Ass, koor­di­no­val bojo­vé scé­ny s týmem, do kte­ré­ho pat­ři­li i par­kou­ro­vý šam­pi­ón nebo taneč­ník bre­akdan­cu, kte­ré­ho Allen obje­vil na YouTube. Za zmín­ku sto­jí jed­na z mno­ha jedi­neč­ných akč­ních scén ve fil­mu. Jedná se o vrchol­ný sou­boj v kos­te­le, kdy Firth zlik­vi­du­je celé cír­kev­ní shro­máž­dě­ní. Je neu­vě­ři­tel­né, že byla tato scé­na nato­če­na v jed­nom jetí. Velká část z kaska­dér­ských výstu­pů byla pro Firtha novou zku­še­nos­tí. Jeho posta­va se pohy­bu­je...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana0

Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana

Ležérní, ele­gant­ní a osla­vu­jí­cí to nej­lep­ší z brit­ské­ho sty­lu a desig­nu ve vel­kém. Tvůrci fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba spo­lu­pra­co­va­li s oděv­ní domé­nou Mr. Porter na vytvo­ře­ní fil­mo­vé „oděv­ní kolek­ce“. V této kos­tým­ní sérii se před­sta­ví na míru šité mode­ly, navr­že­né kos­tým­ní výtvar­ni­cí Arianne Phillipsovou. Kolekce Kingsman je obo­ha­ce­na znač­ko­vý­mi luxus­ní­mi doplň­ky, včet­ně koši­lí Turnbull & Asser, kra­vat Drake, zava­za­del Swaine Adeney Brigg, hodin­ka­mi Bremont a bota­mi George Cleverley. Phillipsová říká, že ji scé­nář k fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba oka­mži­tě zau­jal. „Tento film...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů0

Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

Každý dob­rý špi­ón potře­bu­je vhod­né­ho padou­cha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona ten­to žánr mož­ná našel toho nej­vět­ší­ho šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka. Miliardář génius, jehož plán „zachrá­nit svět“ zahr­nu­je vyhla­ze­ní lid­ské rasy, Valentine je kla­sic­kým padou­chem ze špi­o­náž­ních fil­mů. Ale ten­to tech­nic­ky důvtip­ný pod­ni­ka­tel je také inspi­ro­ván nej­no­věj­ší­mi svě­to­vý­mi vel­mo­ce­mi: výkon­ný­mi ředi­te­li obřích medi­ál­ních kon­glo­me­rá­tů a tech­nic­kých kolo­sů. Dychtivý fanou­šek komik­sů, Samuel L. Jackson měl kni­hy Marka Millara a Davea Gibbonse dáv­no pře­čte­né, když sly­šel, že se Vaughn zají­má o jeho...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana0

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož kry­cí jmé­no Galahad je pod­le artu­šov­ské legen­dy. „Žijeme v době, ve kte­ré něvě­ří­me našim insti­tu­cím a vlá­dám. A pokud jsme něja­kou důvě­ru kdy­si měli, byla naru­še­na. Takže si mys­lím, že je zají­ma­vé pro­zkou­mat myš­len­ku exis­ten­ce orga­ni­za­ce s čis­tý­mi úmys­ly, kte­rá není ohro­že­na poli­ti­kou a byro­kra­cií. Kingsmenové jsou sou­čas­ný­mi Rytíři kula­té­ho sto­lu.” Obsazení...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - O FILMU0

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě oby­čej­né­ho klu­ka uli­ce z jed­né spo­le­čen­ské vrst­vy do dru­hé. Příběh se ode­hrá­vá ve dvou koli­du­jí­cích svě­tech – v jed­nom o dob­ro­druž­ství na život a na smrt a v dru­hém o oby­čej­ném živo­tě na uli­ci. „Film je smě­si­cí vše­ho, co jsem se nau­čil od Sbal pra­chy a vypad­ni, Snatch a Po krk v extá­zi, kte­ré byly gan­gs­ter­ka­mi, stej­ně...

Autor:
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA0

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

Podle popu­lár­ní­ho komik­su a v režii Matthew Vaughna (Kick-Ass, X-Men: První tří­da), Kingsman: Tajná služ­ba vyprá­ví pří­běh o super taj­né špi­o­náž­ní orga­ni­za­ci, kte­rá do vyso­ce kon­ku­renč­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu své agen­tu­ry rekru­tu­je zatím nevy­cvi­če­né­ho, ale naděj­né­ho klu­ka z uli­ce prá­vě ve chví­li, kdy svět začí­ná ohro­žo­vat zvrá­ce­ný tech­nic­ký génius a pod­ni­ka­tel. Když otec pěti­le­té­ho Garyho „Eggsyho“ Price při­jde o život během plně­ní povin­nos­tí při uta­jo­va­ném vojen­ském cvi­če­ní, jeho rodi­na obdr­ží netra­dič­ní medai­li - a tele­fon­ní čís­lo, na kte­ré mohou zavo­lat pou­ze jed­nou, pokud by...

Autor: