Štítky: Mahershala Ali

0

RECENZE: Zelená kniha

   Peter Farrelly je reži­sér, kte­rý se pro­sla­vil pře­de­vším jako polo­vi­na bra­tr­ské reži­sér­ské dvo­ji­ce, kte­rá má na svě­do­mí kome­die jako Blbý a blběj­ší, Něco na té Mary je nebo Já, mé dru­hé já a Irena. O to pře­kva­pi­věj­ší je jeho posled­ní počin Zelená kni­ha, kte­rá vyprá­ví pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech o vzni­ku jed­no­ho neprav­dě­po­dob­né­ho přá­tel­ství, ve kte­rém si hlav­ní role zahrá­li VIggo Mortensen a Mahershala Ali.     60. léta v Americe neby­la pro pra­cu­jí­cí tří­du žád­ný med a své o tom ví i Tony...

Autor:
0

Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  

Tentokrát se tvůr­cům poda­ři­lo to, co nikdo neče­kal, oprav­du vel­ké obje­ve­ní a vyře­še­ní pří­pa­du nás čeká v posled­ním díle a posled­ní minu­ty před­po­sled­ní­ho dílu nás necha­ly v neu­vě­ři­tel­né ner­vo­zi­tě, co se vlast­ně hlav­ní­mu vypra­vě­či (detek­ti­vu detecti­vu Wayne Haysovi) v posled­ním díle sta­ne a jest­li pří­pad vyře­ší, tak si přál.

Autor:
0

Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto

Tak už jsem za půl­kou. Tři pří­běhy ve třech časo­vých rovi­nách a zjiš­tě­ní, kdo je vlast­ně vra­hem a únoscem v nedo­hled­nu. Hlavní dvo­ji­ce v 80. letech pořád vyšet­řu­je a zjiš­ťu­je, kdo by mohl (ale neu­dě­lal to) děti unést. V 90. letech po obno­vě pří­pa­du se zno­vu vyšet­řo­va­te­lé spo­jí a zno­vu hle­da­jí ztra­ce­nou dcer­ku. A co dělá hlav­ní posta­va během své­ho důcho­du v 21. sto­le­tí? Vrhá se do vlast­ní­ho vyšet­řo­vá­ní po sto­pách, kte­ré mu doku­men­ta­ris­té poskyt­nou a vra­cí se zpět do své ztra­ce­né a pošra­mo­ce­né pamě­ti, aby našel všech­ny nepří­jem­né a vytěs­ně­né vzpo­mín­ky.

Autor:
1

House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák

Jako bych sle­do­val arto­vou tele­no­ve­lu z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, kte­rá byla záro­veň jakousi nepo­ve­de­nou paro­dií svých úvod­ních sérií. Asi tak bych jed­nou větou popsal závě­reč­nou řadu dří­ve uzná­va­né­ho feno­mé­nu House of Cards nebo­li čes­ky Domu z karet. Bez vyhoš­tě­né­ho Kevina Spaceyho, kte­rý uva­da­jí­cí­mu seri­á­lu dodá­val v posled­ní době ale­spoň něja­ký šmrnc, se Dům z karet v šes­té sérii pro­pa­dl na dno.

Autor:
0

Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky

Po 5 letech od prv­ní řady, po 4 od řady dru­hé se vrá­tí na HBO seri­ál Temný pří­pad - pre­mi­é­ra 13. led­na 2019. V hlav­ní roli se obje­ví osca­ro­vý Mahershala Ali, kte­ré­mu budou sekun­do­vat dal­ší slav­ní her­ci, Stephen Dorff (upír z prv­ní­ho upír­ské­ho fil­mu - Blade), Ray Fisher (Cyborg z DC), Mamie Gummer (dce­ra Meryl Streep) a dal­ší her­ci, kte­ří hlav­ní posta­vě budou sekun­do­vat během 6 dílů. Ke scé­ná­ři se vrá­til autor (reži­sér i scé­náris­ta) Nic Pizzolatto a všech 6 dílů bude v režii Jeremy Saulniera.

Autor:
0

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka. Predators nejsou ničím zásad­ní sní­mek, avšak to k čemu jsou před­ur­če­ni plní doko­na­le. Narozdíl od spin-offů pochyb­ných kva­lit AVP a AVP2, jsou Predators důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu nasto­le­ným...

Autor:
image0011

Už v 23.Února vstoupí do kin Moonlight, vítězný film zlatých Globů

Film reži­sé­ra Barryho Jenkinse vyprá­ví intim­ní pří­běh dospí­vá­ní cit­li­vé­ho čer­noš­ské­ho chlap­ce hle­da­jí­cí­ho svou sexu­ál­ní identi­tu v pro­stře­dí chu­do­bou a dro­ga­mi sví­ra­né­ho Miami. Hned po své říj­no­vé pre­mi­é­ře v USA se sní­mek stal miláč­kem fil­mo­vých kri­ti­ků, kte­ří oce­ňu­jí pře­de­vším výkon her­ce ve ved­lej­ší roli Mahershaly Aliho zná­mé­ho ze seri­á­lu Dům z karet. K dneš­ní­mu dni film posbí­ral neu­vě­ři­tel­ných 93 oce­ně­ní.  Moonlight: nej­lep­ší film roku? - A. O. Scott, NY Times „Moonlight je odzbro­ju­jí­cí, občas až nesne­si­tel­ně osob­ní film a důle­ži­tý obraz spo­leč­nos­ti. Je...

Autor:
Hunger0030

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Film je závě­reč­nou čás­tí série o Katniss Everdeenové, kte­rá se sna­ží zachrá­nit oby­va­te­le Panemu a zajis­tit jim budouc­nost. V úvod­ním díle se Katniss vyda­la mís­to své sest­ry bojo­vat do aré­ny na život a na smrt. V dal­ším díle se sta­la sym­bo­lem vzdo­ru pro­ti zvů­li vlád­nou­cí­ho Kapitolu a opět boju­je na Hunger Games. Ve tře­tím díle se Katniss dostá­vá pod tlak, aby pora­zi­la Sídlo a pre­zi­den­ta Snowa. Tento boj ale není jed­no­du­chý, a pro­to se nato­čil i sní­mek Hunger Games: Síla Vzdoru 2. část, kde je...

Autor:
HG0

Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%

Přichází revo­lu­ce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) pře­ži­la své již dru­hé Hunger Games, avšak to pra­vé oře­cho­vé tepr­ve začí­ná. Prezident země Panem, moc­ný Snow (Donald Sutherland), drží v zaje­tí její přá­te­le i part­ne­ra Peeta (Josh Hutcherson) a nechal srov­nat se zemí dva­nác­tý obvod, odkud oba pochá­ze­li. V ostat­ních obvo­dech se na odpor sta­ví nema­lý počet rebe­lu­jí­cích a Katniss je pro ně sym­bo­lem odva­hy a nadě­je v boji pro­ti zdán­li­vě nepo­ra­zi­tel­né­mu a vše­ho­schop­né­mu nepří­te­li…   Závěrečný díl kniž­ní sci-fi tri­lo­gie byl ve fil­mo­vém pro­ve­de­ní roz­dě­len...

Autor:
Predátoři [80%]0

Predátoři [80%]

Pod pod­stat­ným jmé­nem Predátor si dnes, ved­le krve­lač­ných doku­men­tů na Discovery, vět­ši­na z nás před­sta­ví pře­de­vším slav­nou fil­mo­vou sci-fi sérii číta­jí­cí dva samo­stat­né díly a dva cros­so­ve­ry s přá­tel­ský­mi sou­se­dy Vetřelci. Avšak ruku na srd­ce, drti­vou vět­ši­nu prá­ce za všech­ny čty­ři sním­ky stej­ně odvá­dí hned McTiernanova jed­nič­ka, kte­rá dnes pla­tí za vlaj­ko­vou loď a záro­veň zda­le­ka nej­čas­tě­ji sklo­ňo­va­né­ho čle­na ságy. A prá­vě toho si je vědo­mo i její nej­no­věj­ší pokra­čo­vá­ní pod zášti­tou pro­du­cen­ta Roberta Rodrigueze, Predátoři. Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

Autor: