Štítky: Lex Barker

0

Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 4. břez­na 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí pro­du­cent Artur Brauner, Lex Barker se svou novo­pe­če­nou man­žel­kou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf Wolter, Teresa Lorca a reži­sér Robert Siodmak. Druhé pre­mi­é­ro­vé před­sta­ve­ní se kona­lo 5. břez­na 1965 v man­nhe­im­ském kině Universum bez účas­ti Lexe Barkera, kte­rý musel urych­le­ně odle­tět do Španělska na natá­če­ní sním­ku Divokým Kurdistánem. Producent Artur Brauner mohl být s výsled­kem něko­li­ka­mě­síč­ní­ho trá­pe­ní spo­ko­je­ný, neboť obě před­sta­ve­ní byla zce­la vypro­da­ná a v koneč­né bilan­ci sezo­ny 1964/1965 obsa­dil...

Autor:
0

Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť

Špatné poča­sí půso­bi­lo fil­ma­řům sta­ros­ti i v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech. Bouře a vydat­né lijá­ky ved­ly k úpl­né­mu pře­ru­še­ní natá­če­ní v exte­ri­é­rech a štáb se musel pře­su­nout do ate­li­é­rů spo­leč­nos­ti Avala film. Aby toho neby­lo málo, na sto­le se obje­vi­la šes­tá ver­ze scé­ná­ře, kvů­li níž musel být pozmě­něn dal­ší prů­běh natá­če­ní. Vlna kri­ti­ky se snes­la zejmé­na na hla­vu reži­sé­ra Siodmaka, kte­rý pod­le vede­ní pro­duk­ce pra­co­val zce­la bez kon­cep­ce, neu­stá­le měnil posta­ve­ní kamer i pořa­dí scén, zkrát­ka impro­vi­zo­val, což pocho­pi­tel­ně ved­lo k časo­vým pro­dle­vám a nežá­dou­cí­mu...

Autor:
0

Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

Natáčení fil­mu zača­lo v pon­dě­lí 31. srp­na 1964 v západ­ním kří­d­le ber­lín­ské­ho zám­ku Charlottenburg, kte­rý se pro­mě­nil ve vilu hra­bě­te Fernanda. Jako prv­ní se natá­če­la scé­na, v níž dok­tor Sternau a slu­ha Alimpo pomá­ha­jí zra­ně­né­mu hra­bě­ti vystou­pit z kočá­ru a odvá­dě­jí ho do poko­je. V ate­li­é­rech pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film byla zří­ze­na pra­cov­na pre­zi­den­ta Lincolna a také Arbellezova haci­en­da, kde se natá­če­la potyč­ka mezi Sternauem a Verdojou. V rizi­ko­vých scé­nách zastu­po­va­li Lexe Barkera a Rika Battagliu kaska­dé­ři Giancarlo Bastianoni a Frank Hayden. Po dvou týd­nech strá­ve­ných ve stu­diu odle­těl...

Autor:
0

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my s Vinnetouem a Old Shatterhandem [1], roz­ho­dl se pokra­čo­vat ale­spoň v natá­če­ní may­o­vek z pro­stře­dí Orientu a Mexika. Scénář a režie V roce 1964 se Artur Brauner pus­til do natá­če­ní fil­mu Poklad Aztéků, na kte­rý dějo­vě nava­zu­je Pyramida boha Slunce. Z eko­no­mic­kých důvo­dů vzni­ka­ly oba fil­my sou­čas­ně, na jeden zátah. Jako před­lo­ha poslou­žil fil­ma­řům Mayův roz­sáh­lý kol­por­táž­ní román Lesní...

Autor:
0

Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut

Honoráře hlav­ních akté­rů Nejvyšší hono­rář obdr­žel Lex Barker, kte­rý se už něko­lik let držel na špi­ci popu­la­ri­ty. Suma mno­ho­ná­sob­ně pře­vy­šu­je gáže ostat­ních her­ců, přes­to­že nena­to­čil o mno­ho více zábě­rů, než jeho kole­go­vé. V pro­ti­kla­du k Barkerovi byl výteč­ný Rik Battaglia odmě­něn jen veli­ce skrom­ně. Lex Barker ........................ 196.205 DM Chris Howland ................... 37.494 DM Marie Versini ..................... 35.000 DM Dieter Borsche .................. 34.000 DM Ralf Wolter ........................ 31.000 DM Rik Battaglia ..................... 26.000 DM Friedrich von Ledebur ............

Autor:
0

Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení

Natáčení sním­ku Žut zača­lo 31. břez­na 1964 v Bělehradu. V rezi­den­ci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natá­čet setká­ní madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však prv­ní natá­če­cí den one­moc­ně­la, a tak musel být plán mír­ně upra­ven. Místo ní se na pla­cu obje­vi­la Olga Brajović jako madam Pouillet a Eva Balaś jako slu­žeb­ná Nebatja. Vedením pro­duk­ce byl pově­řen Manfred Korytowski, kte­rý se podí­lel i na natá­če­ní před­cho­zí­ho fil­mu Old Shatterhand. Zpočátku pra­co­val u pro­du­cen­ta Braunera jako řidič, ale díky pra­cov­ní­mu nasa­ze­ní a pro­zí­ra­vos­ti stou­pal po žeb­říč­ku výš a výš,...

Autor:
0

Žut - Hrdinové a padouši

Kostým Kary ben Nemsího oblé­kl Lex Barker. Producent dob­ře věděl, že by nemě­lo smy­sl obsa­dit do hlav­ní role jiné­ho her­ce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou pod­le lite­rár­ní před­lo­hy jed­na a tatáž oso­ba, ale i divá­ci si až pří­liš rych­le zvyk­li na Barkerův obli­čej a těž­ko by se zto­tož­ňo­va­li s novým hrdi­nou. Z práv­ní­ho hle­dis­ka nebyl ten­to­krát žád­ný pro­blém, pro­to­že Lex Barker byl sice smluv­ně vázán na pro­du­cen­ta Wendlandta, ale jen pokud šlo o roli Old Shatterhanda. Karova věr­né­ho slu­žeb­ní­ka...

Autor:
0

Žut - Der Schut (1964)

Ještě než se pro­du­cent Artur Brauner pus­til do natá­če­ní své prv­ní may­ov­ky Old Shatterhand, požá­dal své kole­gy, aby mu před­lo­ži­li seznam pří­bě­hů Karla Maye, kte­ré by byly vhod­né ke zfil­mo­vá­ní. 31. led­na 1963, pou­hých sedm týd­nů po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře, mu dra­ma­tur­gy­ně Ilona Reszkowa před­lo­ži­la odbor­ný posu­dek, v němž píše, že jed­nou z nej­na­pí­na­věj­ších dob­ro­druž­ných knih Karla Maye je román Žut, pro­špi­ko­va­ný tajem­ný­mi cizin­ci i úklad­ný­mi vra­hou­ny, kte­ří pro­ná­sle­du­jí hlav­ní hrdi­ny rokli­na­mi Balkánu. Brauner s výbě­rem námě­tu sou­hla­sil a pově­řil sce­náris­tu Rolfa...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Premiéra filmu

Premiéra fil­mu, na kte­ré byli pří­tomni Pierre Brice, Ursula Glas, Götz George, Marinko Ćosić, reži­sér Harald Philipp a skla­da­tel Martin Böttcher, se kona­la v důvěr­ně zná­mém Mathäser-Filmpalast v Mnichově. Lex Barker ten­to­krát chy­běl, pro­to­že ležel s těž­kou viró­zou v nemoc­ni­ci v Marseille. Stejně jako vždy byl počet Pierrových cti­te­lek obrov­ský. Už když se popr­vé obje­vil na plát­ně, roze­zněl se v sále mohut­ný aplaus, a když pak ješ­tě pro­ná­šel svůj krát­ký pro­slov, tla­či­li se fanouš­ci na ram­pě a tisk­li mu do rukou dár­ky, dopi­sy a kvě­ti­ny....

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení

V polo­vi­ně dub­na 1966 se štáb nachá­zel v leto­vis­ku Crvena Luka. Střihačka Jutta Hering při­je­la z Berlína, aby si mezi­tím pro­hléd­la již nato­če­né scé­ny a spo­leč­ně s Philippem roz­hod­la, co by se z toho dalo pou­žít. Brzy bylo zřej­mé, že veš­ke­ré scé­ny nato­če­né v před­cho­zích dese­ti dnech se budou muset nato­čit zno­vu. U osa­dy Raštevic blíz­ko měs­ta Benkovac se nachá­zel tábor želez­ni­čá­řů Rocky Ground a kou­sek od něho měs­to Rocky Town. Železniční trať s malým kaňo­nem byla k vidě­ní již ve fil­mu Old Surehand a v Míšence...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Blesková výměna režiséra

Již v prv­ních dnech natá­če­ní zača­li fil­ma­ři cítit, že reži­sér May na natá­če­ní may­ov­ky pros­tě nesta­čí. Jeho pra­cov­ní tem­po bylo pří­liš poma­lé na to, aby film dokon­čil v pev­ně sta­no­ve­ném ter­mí­nu. Všichni se sho­do­va­li, že jeho styl byl poně­kud těž­ko­pád­ný a roz­vláč­ný. Také návaz­nost jed­not­li­vých scén pří­liš nese­dě­la, tak­že růz­né zábě­ry neby­lo mož­né dát dohro­ma­dy ani ve střiž­ně. Po týd­nu zatáh­lo vede­ní pro­duk­ce za záchran­nou brz­du a zavo­la­lo do Berlína. Poté, co si Wendlandt pro­hlé­dl nato­če­ný mate­ri­ál, potvr­dil míně­ní štá­bu....

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Náčelník, který nechtěl být Indiánem

Natáčení Míšenky Apanači zača­lo 4. dub­na 1966 u Omiše. Celý tým se uby­to­val v hote­lu Marijan ve Splitu. Jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších moti­vů prv­ní čás­ti natá­če­ní, far­mu Maca Hallera, posta­vil Vladimir Tadej u Radmanových mlýnů na řece Cetině. Tato roman­tic­ká kra­ji­na se obje­vi­la již ve fil­mech Vinnetou - Rudý gentle­man, Petrolejový princ i Old Surehand. Mac Hallerova far­ma se však nachá­ze­la na opač­ném bře­hu řeky Cetiny, k němuž se neda­lo dostat auto­mo­bi­ly. Veškeré mate­ri­á­ly potřeb­né pro stav­bu far­my muse­ly být pře­ve­ze­ny na nafu­ko­va­cích člu­nech, stej­ně jako fil­ma­ři...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu

V roce 1966 zamýš­lel pro­du­cent Wendlandt nato­čit Míšenku Apanači a potom dru­hý díl Old Surehanda. Třetí sní­mek měl být věno­ván hrdi­no­vi Old Firehandovi, kte­rý se měl dokon­ce obje­vit již v Míšence Apanači. Jenže o Vánocích roku 1965 bylo již zřej­mé, že prá­vě pro­mí­ta­ný prv­ní díl Old Surehanda bude pro­pa­dák, a tak Wendlandt narych­lo změ­nil své plá­ny: dru­hý díl Old Surehanda zce­la vyškrt­nul a mís­to něho nasa­dil Old Firehanda. Scénář k Míšence Apanači měl pod­le Wendlandtova roz­hod­nu­tí napsat Fred Denger. V jed­nom z prv­ních expo­sé se dočí­tá­me: „Vysoko ve Skalistých horách sto­jí srub...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)

Film Vinnetou a míšen­ka Apanači byl v pořa­dí šes­tým sním­kem, ve kte­rém si zahrá­li spo­leč­ně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou her­ců byla teh­dy stá­le vel­mi vyso­ká a byla to vlast­ně jejich záslu­ha, že i přes postup­nou kle­sa­jí­cí úro­veň fil­mů sla­vi­ly may­ov­ky rela­tiv­ní úspěch. Producent Horst Wendlandt se pou­čil z chyb, kte­ré napáchal při natá­če­ní fil­mu Old Surehand a roz­ho­dl se dát Pierru Briceovi více pro­sto­ru. Jeho Vinnetou však pře­stá­vá být váž­ným, respek­to­va­ným náčel­ní­kem a stá­vá se spí­še usmě­va­vým Indiánem, ochrán­cem Happyho a Apanači. Co je však...

Autor:
0

Slovenský dabing filmových mayovek

Při zakou­pe­ní autor­ských práv k fil­mu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vede­ní Čs. fil­mu roz­hod­lo, že k obě­ma fil­mům bude kro­mě čes­ké­ho dabin­gu vyro­ben také dabing slo­ven­ský, jenž se začal v čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé dis­tri­buci uplat­ňo­vat v polo­vi­ně 60. let. Obě ver­ze dabin­gu se vyrá­bě­ly a mon­to­va­ly na fil­mo­vé kopie ve Filmovém stu­diu Barrandov, kde došlo také k malé kos­me­tic­ké chy­bě - slo­ven­ský titu­lek „Koniec“ byl nedo­pat­ře­ním nako­pí­ro­ván do fil­mo­vé kopie s čes­kým dabin­gem a čes­ký titu­lek „Konec“ zase do kopie se slo­ven­ským dabin­gem. Tyto kopie...

Autor:
1

Old Shatterhand - Průběh natáčení

Natáčení fil­mu Old Shatterhand zača­lo 23. září 1963 v Národním par­ku Krka. U Skradinských vodo­pá­dů vysta­vě­li fil­ma­ři misij­ní sta­ni­ci, v níž pobý­val pod ochra­nou Lata Nalguta malý Tom Kampendijk. Natáčela se tu rov­něž neje­ro­tič­těj­ší scé­na ze všech may­o­vek, v níž se Paloma, Bílá holu­bi­ce, kou­pe nahá v jeze­ře. Herečku Daliah Lavi při tom zastu­po­va­la mla­dá chor­vat­ská stu­dent­ka Gordana Zeitz-Čeko. „Právě jsem chtě­la jít v Šibeniku do kina, když mě oslo­vil něja­ký muž. Chtěl vědět, jak jsem vyso­ká. Zpočátku jsem se s ním nechtě­la vůbec bavit, ale pak...

Autor:
0

Old Shatterhand - Scénář a režie

První may­ov­ku pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film pro­vá­ze­ly hned od začát­ku těž­kos­ti. V celém pro­ce­su pří­prav vlá­dl cha­os a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmír­ně aktiv­ní a kre­a­tiv­ní osob­nost, byl sou­čas­ně vedou­cím stu­dia, fil­mo­vým pro­du­cen­tem, sce­náris­tou a obchod­ním part­ne­rem mno­ha dis­tri­buč­ních firem, reži­sé­rů a her­ců. Všechno chtěl dělat sám a o všem musel roz­ho­do­vat - to chod spo­leč­nos­ti pořád­ně zdr­žo­va­lo, pro­to­že šéf nemohl být na třech mís­tech sou­čas­ně. Jako sce­náris­tu se Braunerovi poda­ři­lo zís­kat pro­slu­lé­ho auto­ra Daniela Mainwaringa (1902-1977), kte­rý...

Autor:
1

Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

Po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře chtě­li také dal­ší pro­du­cen­ti nato­čit vlast­ní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojis­til prá­va na všech­ny romá­ny Karla Maye ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém zápa­dě, uza­vřel dlou­ho­do­bé smlou­vy s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty Lexem Barkerem a Pierrem Bricem a navíc byl zadob­ře s nej­moc­něj­ší dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Constantin Film, s níž se žád­ný rozum­ný pro­du­cent nechtěl dostat do spo­ru. Zdálo se tedy, že je zho­la nemož­né při­ži­vit se na úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek. Přesto se ale našel pro­du­cent, kte­rý...

Autor:
0

Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let

Pověst čes­ké­ho dabin­gu utr­pě­la v deva­de­sá­tých letech, kdy po revo­lu­ci dora­zi­la zápla­va cizo­ja­zyč­ných fil­mů a seri­á­lů. Potřeba rych­le zpřístup­nit vel­ké množ­ství titu­lů si vynu­ti­la vznik řady stu­dií neval­né úrov­ně, kde šlo zejmé­na o rych­lost a úspo­ru finan­cí. Protože tato stu­dia zaklá­da­li pře­de­vším lidé s tech­nic­ký­mi zna­lost­mi, obsa­ho­vá kva­li­ta samot­né­ho dabin­gu zao­stá­va­la. Mayovky, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v čes­ko­slo­ven­ských kinech, byly doda­teč­ně nada­bo­vá­ny v roce 1993 pro spo­leč­nost Densy Home Video, kte­rá sním­ky vyda­la na video­ka­ze­tách. Přestože výro­ba dabin­gu byla zadá­na pro­slu­lé­mu stu­diu AB Barrandov...

Autor:
0

Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let

Český dabing z šede­sá­tých let se na úspě­chu may­o­vek podí­lel měrou více než vrcho­va­tou. Dabingu se teh­dy věno­va­ly sku­teč­né herec­ké osob­nos­ti, obvykle čle­no­vé Národního diva­dla a jiných praž­ských scén, díky nimž a rov­něž díky skvě­lé prá­ci reži­sé­rů, pře­kla­da­te­lů a dal­ších pro­fe­si­o­ná­lů dosá­hl dabing výteč­né úrov­ně. Postavy byly obsa­ze­ny dabé­ry, kte­ří odpo­ví­da­li nejen svým hla­sem a natu­re­lem her­ci v ori­gi­ná­lu, ale doved­li se také do role vžít - umě­li doko­na­le vyjá­d­řit cha­rak­ter, emo­tiv­nost nebo dra­ma­tič­nost dané scé­ny. Herečtí mistři doká­za­li svým zvuč­ným...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu

Premiéra fil­mu Vinnetou - Poslední výstřel pro­běh­la 14. říj­na 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se pre­mi­é­ry v Essenu nezú­čast­nil, pro­to­že se v Paříži podro­bo­val ope­ra­ci. Okolo dvou tisíc lidí se hro­ma­di­lo na uli­ci před kinem. Když se obje­vi­li hlav­ní před­sta­vi­te­lé, vypuklo davo­vé šílen­ství - lidé jása­li, tles­ka­li a tla­či­li se, jen aby byli svým ido­lům co nej­blí­že. Opět byli anga­žo­vá­ni Indiáni z düs­sel­dorfské­ho indi­án­ské­ho klu­bu „Sioux-Nevada“, aby se posta­ra­li o sty­lo­vé...

Autor:
6

Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky

U řeky Zrmanji se natá­če­ly jak zábě­ry apač­ské­ho pue­b­la, tak také pasáž s hoří­cí­mi vory - scé­na, kte­rá stej­ně jako mno­ho jiných nepo­chá­ze­la z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson se nechal inspi­ro­vat bon­dov­kou Srdečné pozdra­vy z Ruska (1963), v níž je podob­ná scé­na s moto­ro­vý­mi člu­ny. Zatímco tesa­ři zho­to­vo­va­li dře­vě­né vory tím, že v řece Zrmanje sva­zo­va­li kme­ny stro­mů, Tadej si bez­sta­rost­ně pla­val poblíž. Trochu dál po prou­du pla­val také del­fín, kte­ré­ho sem při­lá­ka­la čis­tá a sla­ná voda řeky. Když jeden z děl­ní­ků spat­řil...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt

Po něko­li­ka dnech bylo natá­če­ní v Trogiru u kon­ce a na pro­gra­mu stá­ly nej­dů­le­ži­těj­ší zábě­ry: u Zadaru se měla natá­čet Vinnetouova smrt. Štáb se uby­to­val v úpl­ně novém prázd­ni­no­vém stře­dis­ku Crvena Luka, obklo­pe­ném pini­o­vý­mi háji, kte­ré se roz­klá­da­lo pří­mo na pobře­ží jed­no­ho z jad­ran­ských záli­vů. Leželo v blíz­kos­ti malé­ho měs­teč­ka Biograd, vzdá­le­né­ho asi 30 kilo­me­t­rů od Zadaru. Jednalo se o vůbec prv­ní hote­lo­vý kom­plex toho­to dru­hu na jad­ran­ském pobře­ží. Hvězdy dosta­ly své vlast­ní bun­ga­lo­vy a v záto­ce kot­vi­la také nová jach­ta Lexe Barkera „Petr Pan“....

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie

Vinnetou - Poslední výstřel se začal natá­čet v ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kame­ra roz­sví­ti­la v úte­rý 8. červ­na 1965, tedy jen něko­lik dní poté, co zde Harald Philipp dokon­čil prá­ci na Petrolejovém prin­ci. Herci Ralf Wolter, Sophie Hardy a Aleksandar Gavrić tu natá­če­li scé­nu, v níž ban­di­ta Kid obtě­žu­je půvab­nou Ann, ta mu násled­ně roz­bi­je o hla­vu džbán a uza­vře přá­tel­ství se Samem Hawkensem. Poté se natá­če­la scé­na, ve kte­ré Old Shatterhand pro­ná­sle­du­je Gomeze až do domu zrád­né­ho Vermeulena. O víken­du se pak...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít

Závěrečný sní­mek z tri­lo­gie Vinnetou těží z pří­tom­nos­ti obou hlav­ních hrdi­nů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věr­ném přá­tel­ství náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua a jeho bílé­ho pokrev­ní­ho bra­t­ra Old Shatterhanda, kdy jeden nevá­há nasa­dit život za dru­hé­ho. Desítky novin a časo­pi­sů podrob­ně infor­mo­va­ly o smr­ti Vinnetoua. Lidé se bou­ři­li pro­ti scé­ná­ři a boj­ko­to­va­li film dří­ve, než byl vůbec nato­čen. Časopis Bravo otis­kl pod nad­pi­sem „Zoufalí čte­ná­ři Brava pro­sí: nenech­te Vinnetoua zemřít“ ješ­tě dal­ší pří­pi­sy: „Film, ve kte­rém musí Vinnetou zemřít, nechci vůbec...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)

V sezo­ně 1964-1965 pro­mí­ta­la němec­ká kina 73 sním­ků. K těm nej­ob­lí­be­něj­ším pat­ři­ly jed­no­znač­ně may­ov­ky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentle­man obsa­dil prv­ní, Mezi Supy dru­hé a Petrolejový princ šes­té mís­to. Ani Braunerovy may­ov­ky nezů­sta­ly poza­du: ori­en­tál­ní sní­mek Žut obsa­dil tře­tí mís­to, na dva­nác­tém a tři­nác­tém mís­tě se pak umís­ti­ly Pyramida boha Slunce a Poklad Aztéků. Horst Wendlandt dou­fal, že závě­reč­ný film z tri­lo­gie Vinnetou bude nej­ú­spěš­něj­ší ze všech dosud nato­če­ných may­o­vek. Režii svě­řil zku­še­né­mu Haraldu Reinlovi, kte­rý reží­ro­val jak Poklad na Stříbrném jeze­ře, tak i prv­ní dva díly tri­lo­gie Vinnetou. Scénář napsal Harald...

Autor: