Štítky: kultura

ČT - 08.10.20180

ČT - 08.10.2018

Televizni pro­gram na 08.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Otec Brown V, Orel a kav­ka, Father BrownKlíč ke zlo­či­nu hle­dá v lid­ské duši. Britský detek­tiv­ní seri­ál, ...

Autor:
ČT - 17.09.20180

ČT - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Báry VaculíkovéZpěvačka, dce­ra Petry Černocké bojo­va­la o své mís­to na hudeb­ním výslu­ní a trp...

Autor:
ČT - 10.09.20180

ČT - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Jana CimickéhoZnámého psy­chi­at­ra a spi­so­va­te­le i jeho rodi­nu celo­ži­vot­ně pro­vá­ze­jí dra­ma­tick...

Autor:
0

Nenechte si ujít !

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech Tančícího domu bude na půl roku vysta­ve­no přes 200 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů dopl­ně­ných mno­ha fil­mo­vý­mi rekvi­zi­ta­mi a foto­gra­fie­mi z cel­kem 70 slav­ných sním­ků, kte­ré všich­ni...

Autor: