Štítky: kuchařka

0

Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.

Tato kni­ha vás doko­na­le sezná­mí s vel­mi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe odpo­ví­da­la pova­ze své­ho stráv­ní­ka, a nej­čas­tě­ji je vyob­ra­ze­ná do nej­růz­něj­ších a nej­roz­ma­ni­těj­ších posta­vi­ček a zví­řá­tek. Navíc si tak­to při­pra­ve­nou kra­bič­ku může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou, ať už do ško­ly nebo škol­ky, na výlet, na pik­nik, na ces­tu autem ane­bo při drže­ní die­ty. Ostatně není nic...

Autor:
0

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

Autorka sli­bu­je nálož jídel, po kte­rých se bude­te cítit krás­ně, svě­že, zdra­vě a budou vám nebe­tyč­ně chut­nat. Tedy tak nějak jsem si naml­sa­la a ve své hla­vě pře­krou­ti­la ano­ta­ci. Kačka Tichá byla samo­zřej­mě stříz­li­věj­ší ve svém vyjá­d­ře­ní. Ale… já můžu klid­ně říct, že Voňavý Inspiromat před­čil i moje načechra­né a natě­še­né oče­ká­vá­ní.

Autor:
1

Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky

S touhle kni­hou se nau­čí­te hra­vě vytvá­řet nejen ze suše­né­ho, uze­né­ho, ale hlav­ně z čer­stvé­ho chil­li vel­mi lahod­né a pod­ma­ni­vé pokr­my, jež si vás zís­ka­jí svo­jí neza­mě­ni­tel­nou a neo­do­la­tel­nou chu­tí. Ve sklad­bě jídel a výbě­ru jed­not­li­vých recep­tů si sku­teč­ně na své při­jde oprav­du kaž­dý tj. jak milov­ní­ci vydat­ných jídel, tak i mlsouni, jež dáva­jí před­nost slad­kým jídlům. Díky této kuchař­ce se sta­ne­te svěd­ky nevšed­ních a gur­mán­ských zážit­ků, pozná­te nej­růz­něj­ší kuchy­ně z celé­ho svě­ta, i těch exo­tic­kých; a nech­te se kouz­lit jejich ostrou exo­ti­kou.... „Pálivé, páli­věj­ší,...

Autor:
Vegetarianske-dobroty-box-na-web - kopie0

36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ohá­nět. Kombinace a nové nápa­dy k těm­to recep­tům může­te mít jaké­ko­liv – klid­ně i maso­vé. Snad jen pozor, roz­ml­san­ci se sta­nou ješ­tě roz­ml­sa­něj­ší­mi! A že fan­ta­zie je prá­vě tím, co zaží­vá nad tou­to inspi­ra­tiv­ní nálo­ží dob­rot, nej­vět­ší roz­let.

Autor:
599_bg0

Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze

Jiří Babica neza­spal na vav­ří­nech a po úspě­chu prv­ní­ho dílu jeho kuchař­ky při­šel s dvoj­kou. Opět tu najde­me mno­ho foto­gra­fií, pře­hled­ně uce­le­ných u kaž­dé­ho recep­tu, aby člo­věk viděl, jak vlast­ně na to. Říká se, polév­ka je grunt, tak­že nemů­že chy­bět ani tady. Řekla bych, že ten­to­krát jsou to doce­la sil­né polév­ky, ale urči­tě by se dala něja­ká vybrat. Jiří Babica ani ten­to­krát neza­po­mněl na maso­žrav­ce. Najdeme tu napří­klad hově­zí rolá­du nebo rumps­teak po argen­tin­sku.   V kapi­to­le hos­té, se věnu­je opět...

Autor:
85950061900120

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak pro pokro­či­lé a už zku­še­né kucha­ře. Najdete tu vlast­ně sko­ro všech­ny kate­go­rie – maso, zele­ni­na, luš­tě­ni­ny, mouč­ní­ky, dezer­ty a mno­ho dal­ší­ho. Maso je roz­dě­le­no pod­le dru­hu – máme tu raž­ni­čí nebo chcete-li špíz z vep­řo­vé­ho, či špa­něl­ský ptá­ček z hově­zí­ho.   Kdo vyzná­vá tele­cí a jehně­čí, při­jde si na svo­je –...

Autor:
12468855_Leben_150dpi0

Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!

Nejlepší mlsa­cí recep­ty jsou vždyc­ky od toho, kdo straš­ně rád mlsá! A když se mls­ný jazý­ček spo­jí s tou­hou po zdra­vém stra­vo­vá­ní, může­te si být jis­ti, že to je ONO. Žádné nechut­né náhraž­ky – ale tady je vidět na kaž­dém recep­tu, jak doko­na­le autor­ky zkou­še­ly, pra­co­va­ly, meto­dou pokus omyl dobrousi­ly kaž­dý recept k doko­na­los­ti. Nic tu není „náhraž­kou“. Naopak – důraz je kla­den na kva­lit­ní suro­vi­ny, kva­lit­ní ovo­ce voňa­vé a svě­ží!

Autor:
qQTHUT0

Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze

V této kni­ze se sešli dvě vel­ké osob­nos­ti vaře­ní – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obál­ky knih vše­o­bec­ně a tady mě zau­ja­lo jejich spo­leč­né foto. Kniha má podti­tul Čtyři roč­ní obdo­bí a to zce­la napl­ni­la. Kuchařka je pře­hled­ně roz­dě­le­ná. Začíná se logic­ky jarem. Oba páno­vé se v recep­tu­rách pře­hled­ně stří­da­jí. Najdeme tu napří­klad Pyré z čer­ve­né řepy od Jiřího Babicy. Naproti tomu ani jeho kole­ga neza­há­lí a při­pra­vil Kopřivový krém s noč­ky z uze­né­ho masa.   Když pře­jde­me na kapi­to­lu léto, tak...

Autor:
570x460x0_43e918f59327a5baaf2430edec451cb30

Babicovy dobroty - kniha - recenze

V kaž­dé tele­vi­zi se dnes vaří a také se čile vydá­va­jí kuchař­ky. Jedním z nej­zná­měj­ších kucha­řů je Jiří Babica. Svou prv­ní kuchař­ku jed­no­du­še nazva­nou Babicovy dob­ro­ty s podti­tu­lem Jak jíst dob­ře, lev­ně a s chu­tí, napsal v roce 2009. Kromě pěk­né obál­ky s fot­kou auto­ra v ní najde­me ke kaž­dé­mu recep­tu obsáh­lé foto­gra­fie. Mimo jiné jsou zde i lidé, jenž se obje­vi­li pří­mo v jeho pořa­du na tele­vi­zi Nova.   Kniha je roz­dě­le­ná na něko­lik odvět­ví – začí­ná se polév­ka­mi. Je jich tu sice jenom šest,...

Autor:
Cukrfree kuchařka0

Cukrfree kuchařka – Janina Černá

Cukr – sou­část našich živo­tů, úžas­ná chuť, kte­rá vás dosta­ne do dob­ré nála­dy a zba­ví stre­su. Sladká chuť jahod, zmrz­li­ny, zákusku, kte­rá se vám roz­plý­vá na jazy­ku… Pokud se roz­hod­ne­te jít ces­tou živo­ta bez cuk­ru, pak na tyto požit­ky zapo­meň­te. Cukr je dnes snad v kaž­dém jíd­le, a tak není s podi­vem, že se již mlu­ví o závis­los­ti na cuk­ru.

Autor: