Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Otce Flashe v jeho sólovém filmu si zahraje Henry Allen,...

Otce Flashe v jeho sólo­vém fil­mu si zahra­je Henry Allen, kte­rý v roli Billyho Crudupa nahra­dí Rona Livingstona.Read more »

HBO chystá seriálové pokračování thrilleru Čas zabíjet s...

HBO chys­tá seri­á­lo­vé pokra­čo­vá­ní thrille­ru Čas zabí­jet s názvem A Time For Mercy. Hlaví roli coby práv­ník Jake Brigence opět ztvár­ní Matthew McConaughey. Příběh dle stej­no­jmen­né kni­hy pojed­ná­vá o šest­nác­ti­le­tým chlap­ci, kte­rý...Read more »

Sam Hargrave (Vyproštění) pro studio MGM zrežíruje snímek...

Sam Hargrave (Vyproštění) pro stu­dio MGM zre­ží­ru­je sní­mek Combat Control. Hlavní roli si střih­ne Jake Gyllenhaal. Film bude pojed­ná­vat o let­ci Johnovi Chapmanovi (Jake Gyllenhaal), kte­rý se účast­nil něko­li­ka letec­kých...Read more »

Florian Zeller (The Father) chystá filmovou adaptaci divadelní...

Florian Zeller (The Father) chys­tá fil­mo­vou adap­ta­ci diva­del­ní hry The Son, kte­rý nava­zu­je na jeho před­cho­zí adap­ta­ci The Father a tvo­ří trio spo­leč­ně s The Mother. The Son se točí kolem...Read more »

Mads Mikkelsen si zahraje v nejmenovaném snímku pro Netflix,...

Mads Mikkelsen si zahra­je v nejme­no­va­ném sním­ku pro Netflix, kte­rý zre­ží­ru­je Alexander Payne (Paříži, milu­ji Tě). Mikkelsen ztvár­ní dán­ské­ho novi­ná­ře, kte­rý se pro svůj člá­nek roz­hod­ne se svou dce­rou vydat...Read more »

Antonie Fuqua (Odstřelovač, Equalizer, Sedm statečných) pro...

Antonie Fuqua (Odstřelovač, Equalizer, Sedm sta­teč­ných) pro tele­vi­zi Showtime vytvo­ří seri­ál Shaka: King of the Zulu Nation. Seriál bude pojed­ná­vat o afric­kých náro­dech na počát­ku 19. sto­le­tí, kte­rý mezi sebou boju­jí...Read more »

Netflix chystá seriál podle knihy Talisman od Stephena Kinga a...

Netflix chys­tá seri­ál pod­le kni­hy Talisman od Stephena Kinga a Peter Strauba. Produkovat skr­ze svou spo­leč­nost Amblin TV bude Steven Spielberg (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana, Tintinova dob­ro­druž­ství), kte­rý chtěl...Read more »

Ve snímku Poor Things si také zahraje Willem Dafoe, který se...

Ve sním­ku Poor Things si také zahra­je Willem Dafoe, kte­rý se při­po­ju­je po bok Emmy Stone.Read more »

Electronic Arts v rámci EA Originals zaštítí nový titul, za...

Electronic Arts v rám­ci EA Originals zaští­tí nový titul, za kte­rým sto­jí před­sta­vi­tel Bayeka z Assassin’s Creed Origins a herec ze seri­á­lu Vychováni vlky od HBO Abubakar Salim, kte­rý před časem zalo­žil...Read more »

Elizabeth Banks pro Universal natočí thriller Cocaine Bear....

Elizabeth Banks pro Universal nato­čí thriller Cocaine Bear. Scénář napí­še Jimmy Warden (Chůva na zabi­tí: Krvavá krá­lov­na). Produkovat budou Phil Lord (Spider-Man: Paralelní svě­ty, LEGO® pří­běh 2, LEGO® Batman...Read more »

Elle Fanning byla obsazená do Francis and the Godfather o...

Elle Fanning byla obsa­ze­ná do Francis and the Godfather o natá­če­ní fil­mu Kmotr. Fanning je býva­lou man­žel­kou Roberta Evanse, kte­rý zastá­val v letech 1966-1975 funk­ci vice­pre­zi­den­ta u spo­leč­nos­ti Paramount Pictures.Read more »

Jedna ze dvou her, které chystá Remedy Entertainment bude...

Jedna ze dvou her, kte­ré chys­tá Remedy Entertainment bude free-to-play titul zamě­ře­ný na koo­pe­ra­ci. Obě hry finan­co­va­né a vyda­né Epic Games budou spa­dat do nedáv­no před­sta­ve­né­ho Remedy Connected Universe, kte­rý...Read more »

Scénáristou Star Trek 4 bude Kalinda Vazquez (Star Trek:...

Scénáristou Star Trek 4 bude Kalinda Vazquez (Star Trek: Discovery, Útěk z věze­ní). Produkčně na ní se svou spo­leč­nos­tí Bad Robot dohléd­ne J.J. Abrams (Ulice Cloverfield 10, Mission: Impossible -...Read more »

Kabelová televize Nickelodeon založila divizi Avatar Studios....

Kabelová tele­vi­ze Nickelodeon zalo­ži­la divi­zi Avatar Studios. Ta bude mít za úkol roz­vět­vo­vat uni­ver­zum Avatar: Poslední vlád­ce vět­ru ve for­mě seri­á­lů, krát­kých a celo­ve­čer­ních fil­mů. Prvním pro­jek­tem bude celo­ve­čer­ní ani­mák,...Read more »

Ryan Gosling byl obsazen do thrilleru The Actor. Režírovat...

Ryan Gosling byl obsa­zen do thrille­ru The Actor. Režírovat bude Duke Johnson (Anomalisa), kte­rý sepsal scé­nář spo­leč­ně se Stephenem Cooneyem.Read more »

Paddington 3 oficiálně dostal zelenou. Produkční společnost...

Paddington 3 ofi­ci­ál­ně dostal zele­nou. Produkční spo­leč­nost StudioCanal nyní shá­ní náhra­du za reži­sé­ra Paula Kinga, kte­rý stál za posled­ní­mi dvě­ma díly.Read more »

O víkendu na BlizzConline bude oznámen remaster Diablo 2:...

O víken­du na BlizzConline bude ozná­men remas­ter Diablo 2: Resurrected. S infor­ma­cí při­chá­zí insi­der Kaiser499, kte­rý v minu­los­ti jako prv­ní odha­lil Diablo IV a Overwatch 2.Read more »

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Liga...

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Liga spra­ve­dl­nos­ti) chys­tá sní­mek na moti­vy legen­dy o krá­li Artušovi, kte­rý bude opro­ti ostat­ním adap­ta­cím poja­tý kla­sič­tě­ji.Read more »

Seriál Yellowstone se dočká prequelového seriálu s názvem...

Seriál Yellowstone se dočká preque­lo­vé­ho seri­á­lu s názvem Y: 1883, kte­rý bude mít exklu­ziv­ně pre­mi­é­ru na nové stre­a­mo­va­cí služ­bě Paramount+.Read more »

Scénář k novému Bladeovi, který bude zasazen do MCU...

Scénář k nové­mu Bladeovi, kte­rý bude zasa­zen do MCU napí­še Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters, Utíkej).Read more »

Jared Leto byl obsazen do chystaného snímku Adrift v režii...

Jared Leto byl obsa­zen do chys­ta­né­ho sním­ku Adrift v režii Darrena Aronofskyho (Requiem za sen). Snímek bude zalo­žen na krát­ké povíd­ce od spi­so­va­te­le Koji Suzukiho, jenž je auto­rem horo­ro­vé­ho romá­nu...Read more »

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejambicióznější...

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejam­bi­ci­óz­něj­ší hrou v his­to­rii stu­dia. Dánské stu­dio, kte­ré před pár dny zakon­či­lo tri­lo­gii Hitman, chce do budouc­na zvý­šit své zaměst­na­nec­ké kapa­ci­ty až o dvoj­ná­so­bek,...Read more »

Robert De Niro a John Boyega byli obsazení do chystaného krimi...

Robert De Niro a John Boyega byli obsa­ze­ní do chys­ta­né­ho kri­mi dra­ma The Formula. Pro Netflix ho zre­ží­ru­je Gerard McMurray. Film bude pojed­ná­vat o závod­ní­ko­vi Formule 1, kte­rý se sta­nem řidi­čem lupi­čů,...Read more »

Zemřel hlavní designér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V...

Zemřel hlav­ní desig­nér Horizon Zero Dawn Mike Andrew Nash. V Guerrilla Games se podí­lel napří­klad na mecha­nic­kých stvo­ře­ních, zbra­ních a růz­ných před­mě­tech. O jeho smr­ti infor­mo­val jeho teh­dej­ší kole­ga Gavriil Klimov, kte­rý...Read more »

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemuselo vyjít na...

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemu­se­lo vyjít na sta­rou gene­ra­ci kon­zo­lí. Naznačuje to trai­ler od Sony, kte­rý uvá­dí pou­ze ver­zi pro PS5.Read more »

Chystá se animovaný seriál ze světa Od soumraku do úsvitu....

Chystá se ani­mo­va­ný seri­ál ze svě­ta Od sou­mra­ku do úsvi­tu. Pracuje na něm reži­sér Robert Rodriguez, kte­rý prv­ní film z této série v roce 1996 reží­ro­val.Read more »

Santa Monica Studio pracuje kromě God of War: Ragnarök na...

Santa Monica Studio pra­cu­je kro­mě God of War: Ragnarök na nové hře. Potvrzuje to nový vypsa­ný inze­rát na umě­lec­ké­ho ředi­te­le, kte­rý bude mít na sta­rost nový neo­hlá­še­ný pro­jekt.Read more »

Tvůrci sekaček Nioh a Ninja Gaiden by do budoucna mohli...

Tvůrci seka­ček Nioh a Ninja Gaiden by do budouc­na moh­li vytvo­řit open-world hru. Informace se opí­rá o vyjá­d­ře­ní šéfa vývo­je Nioh Fumihiko Yasuda ze stu­dia Team Ninja kte­rý pro­zra­dil, že by...Read more »

Battlefield 6 bude zasazen do současnosti a má být...

Battlefield 6 bude zasa­zen do sou­čas­nos­ti a má být inspi­ro­ván tře­tím dílem. Vyjít by měl už letos v pro­sin­ci jak pro PC a next-gen kon­zo­le, tak pro PlayStation 4 a Xbox One. Známý lea­ker Tom...Read more »

Galaxy Quest by se mohl po 21 letech dočkat pokračování....

Galaxy Quest by se mohl po 21 letech dočkat pokra­čo­vá­ní. Herec Tim Allen coby Jason Nesmith v původ­ním fil­mu prý už měl v ruce scé­nář, kte­rý je dle jeho slov skvě­lý.Read more »

V GTA IV budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA IV bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty.Read more »

V GTA VI budeme hrát za ženu a za muže. S informací přišel...

V GTA VI bude­me hrát za ženu a za muže. S infor­ma­cí při­šel insi­der Tom Henderson, kte­rý se již v minu­los­ti něko­li­krát tre­fil v sou­vis­los­ti s Call of Duty.Read more »

Lucasfilm Games a Ubisoft chystají novou hru ze světa Star...

Lucasfilm Games a Ubisoft chys­ta­jí novou hru ze svě­ta Star Wars. Mělo by jít o open world titul, a o vývoj by se mělo posta­rat švéd­ské stu­dio Massive Entertainment (Avatar, Tom Clancy’s The...Read more »

Pokračování Ghost of Tsushima má pravděpodobně zelenou....

Pokračování Ghost of Tsushima má prav­dě­po­dob­ně zele­nou. Naznačuje to inze­rát na strán­kách stu­dia Sucker Punch Productions (Infamous), kte­rý nabí­zí pozi­ci com­bat desig­né­ra, kte­rý musí hrát Ghost of Tsushima, aby...Read more »

Showrunnerem seriálu, který se bude odehrávat před...

Showrunnerem seri­á­lu, kte­rý se bude ode­hrá­vat před udá­lost­mi nové­ho Batmana bude Joe Barton (Giri / Haji, Humans).Read more »

Režisér Darren Aronofsky (Černá labuť, Requiem za sen)...

Režisér Darren Aronofsky (Černá labuť, Requiem za sen) nato­čí pro stu­dio A24 sní­mek s názvem The Whale. Hlavní roli si střih­ne Brendan Fraser. Ten si zahra­je 300 kilo­vé­ho muže jmé­nem...Read more »

Další Assassin’s Creed vyjde zkraje roku 2022. Vývoj...

Další Assassin’s Creed vyjde zkra­je roku 2022. Vývoj dosta­ne ten­to­krát na sta­rost Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed: Syndicate) s pod­po­rou ostat­ních stu­dií. Informace pochá­zí od ten­týž člo­vě­ka, kte­rý...Read more »

Jessie Buckley a Rory Kinnear byli obsazení do nového snímku...

Jessie Buckley a Rory Kinnear byli obsa­ze­ní do nové­ho sním­ku reži­sé­ra Alexe Garlanda (Ex Machina), kte­rý nato­čí pro stu­dio A24.Read more »

Snímek Furiosa, který bude prequelem k filmu Šílený Max:...

Snímek Furiosa, kte­rý bude preque­lem k fil­mu Šílený Max: Zběsilá ces­ta dora­zí do kin 23. 6. 2023.Read more »

Rusko chce natočit první film ve Vesmíru dříve, než se to...

Rusko chce nato­čit prv­ní film ve Vesmíru dří­ve, než se to pove­de Cruisovi s reži­sé­rem Limanem. Ruské kos­mic­ké fede­ra­ce Roscosmos a Channel One to chtě­jí stih­nout do říj­na 2021. Vyhlásili dokon­ce...Read more »

Epic Games rozdává skvělý horor Alien: Isolation. Další...

Epic Games roz­dá­vá skvě­lý horor Alien: Isolation. Další hrou zdar­ma by mělo být Metro 2033. Nasvědčuje tomu unik­lý seznam, kte­rý odha­lil všech­ny před­cho­zí hry včet­ně Alien: Isolation.Read more »

Plakát k Mortal Kombatu, který do kin a na službu HBO Max...

Plakát k Mortal Kombatu, kte­rý do kin a na služ­bu HBO Max dora­zí sou­běž­ně 16. dub­na 2021.Read more »

Peyton Reed je zpět v režii třetího Ant-Mana, který do kin...

Peyton Reed je zpět v režii tře­tí­ho Ant-Mana, kte­rý do kin dora­zí pod názvem Ant-Man a Wasp: Quantumania. Vrací se jmé­na jako Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope van Dyne/Wasp),...Read more »

Naughty Dog po půl roce vydává trailer, který se zaměřuje...

Naughty Dog po půl roce vydá­vá trai­ler, kte­rý se zamě­řu­je na Abby a její pří­běhRead more »

Florence Pugh si postavu Yeleny Belovy po Black Widow střihne...

Florence Pugh si posta­vu Yeleny Belovy po Black Widow střih­ne také v seri­á­lu Hawkeye, kte­rý se v těch­to dnech natá­čí v New Yorku a dora­zit by měl v roce 2021.Read more »

Herečky Gal Gadot a Brie Larson budou přítomné na...

Herečky Gal Gadot a Brie Larson budou pří­tom­né na gala­ve­če­ru The Game Awards, kte­rý se usku­teč­ní 10. pro­sin­ce. Na pres­tiž­ním vyhla­šo­vá­ní her­ních cen by neměl chy­bět ani Tom Holland, kte­rý by...Read more »

Internetový seriál #martyisdead z produkce MALL.TV získal...

Internetový seri­ál #mar­ty­isde­ad z pro­duk­ce MALL.TV zís­kal mezi­ná­rod­ní cenu Emmy v kate­go­rii krát­kých seri­á­lů a stal se tak prv­ním čes­kým seri­á­lem, kte­rý tuto tele­viz­ní cenu dostal.Read more »

Natáčení Black Panther 2 je naplánované na červenec 2021 v...

Natáčení Black Panther 2 je naplá­no­va­né na čer­ve­nec 2021 v Atlantě. Vrátí se her­ci Lupita Nyong´o (Nakia), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M´Baku) a Angela Bassett (Ramonda) a nová tvář Tenoch Huerta,...Read more »

Po šesti letech se dočkáme Bastardů 4. Vrací se režisér...

Po šes­ti letech se dočká­me Bastardů 4. Vrací se reži­sér Tomáš Magnusek (Bastardi, Kameňák 4), kte­rý do hlav­ní role obsa­dil Zdeňka Godlu. Premiéra je naplá­no­va­ná na rok 2022.Read more »

Mads Mikkelsen s Warner Bros. jedná o roli Gellerta...

Mads Mikkelsen s Warner Bros. jed­ná o roli Gellerta Grindelwalda ve Fantastických zví­řa­tech 3. Dánský herec by čer­s­tvě nahra­dil Johnnyho Deppa, kte­rý se role vzdal.Read more »
Stránka načtena za 1,65978 s | počet dotazů: 275 | paměť: 34433 KB. | 06.07.2022 - 05:58:35