Štítky: Krok za krokem

NOVA - 20.09.20180

NOVA - 20.09.2018

Televizni pro­gram na 20.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za kro­kem II (16, 17)Cody dochá­zí vypo­má­hat do domo­va důchod­ců a mezi jeho oby­va­te­li zís­ká mno­ho přá­tel. Jeden z nich ...

Autor:
NOVA - 19.09.20180

NOVA - 19.09.2018

Televizni pro­gram na 19.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDěti, Al, Mark a Brendan, vyhrá­ly v sou­tě­ži o nej­lep­ší hrad z pís­ku let heli­kop­té­rou nad ost­ro­vy a JT s Codym...

Autor:
NOVA - 18.09.20180

NOVA - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV poko­ji jed­no­ho z lasve­gaských hote­lů je nale­ze­na mrt­vá stu­dent­ka. Vyšetřováním se zjis­tí, že pat­ři­la ...

Autor:
NOVA - 17.09.20180

NOVA - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Autor:
NOVA - 15.09.20180

NOVA - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk se těší na pří­jezd slav­né hereč­ky Christine Rappové, kte­rou obdi­vo­val už jako kluk v seri­á­lu Cooper...

Autor:
NOVA - 14.09.20180

NOVA - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol je zkla­ma­ná Daniným roz­hod­nu­tím mít naro­ze­ni­no­vou osla­vu v podo­bě par­ty s kama­rá­dy a ne babi­nec dle náv...

Autor:
NOVA - 13.09.20180

NOVA - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol utra­ti­la znač­nou část­ku za půj­če­né video­ka­ze­ty a roz­hod­ne se, že rodi­na musí šet­řit. Děti ale odmí­ta­jí ...

Autor:
NOVA - 12.09.20180

NOVA - 12.09.2018

Televizni pro­gram na 12.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPři ces­tě do ško­ly byla une­se­na tři­nác­ti­le­tá dív­ka Alicia. Policisté pát­ra­jí na mís­tě činu a po výpo­věd...

Autor:
NOVA - 11.09.20180

NOVA - 11.09.2018

Televizni pro­gram na 11.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasMladá zaměst­nan­ky­ně kasi­na je ces­tou domů napa­de­na a zná­sil­ně­na. Naštěstí útok pře­ži­je. Dokáže pacha­tel...

Autor:
NOVA - 10.09.20180

NOVA - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol musí odjet na kon­fe­ren­ci, a pro­to dostá­vá dům na povel Frank. Daně povo­lí schůzku, ale až poz­dě­ji zjist...

Autor:
NOVA - 09.09.20180

NOVA - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ve stí­nu pravdy(Freedomland) Šokující odha­le­ní v pří­pa­du ztra­ce­né­ho dítě­te. USA 2006, dra­ma. Hrají Samuel L. Jackson, Julia...

Autor:
NOVA - 07.09.20180

NOVA - 07.09.2018

Televizni pro­gram na 07.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasV Las Vegas pro­bí­ha­jí poli­cej­ní závo­dy. Do měs­ta se sje­lo ohrom­né množ­ství poli­cis­tů. Právě při večer­ní...

Autor:
NOVA - 06.09.20180

NOVA - 06.09.2018

Televizni pro­gram na 06.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPolicie vyšet­řu­je smrt muže nale­ze­né­ho na záchod­ku. Jednalo se o hrá­če scra­bble, kte­rý se udu­sil hra­cím...

Autor:
NOVA - 05.09.20180

NOVA - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDěti pře­mlu­ví Franka a Carol, aby se moh­ly sta­rat o psa sou­se­dům, kte­ří odje­li na týden na Floridu. Péči o zv...

Autor:
NOVA - 04.09.20180

NOVA - 04.09.2018

Televizni pro­gram na 04.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 04.09. 01:15 04.09. 05:55Snídaně s Novou 04.09. 05:55 04.09. 09:00UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná jste to vy. P...

Autor:
NOVA - 03.09.20180

NOVA - 03.09.2018

Televizni pro­gram na 03.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPři vyšet­řo­vá­ní vlou­pá­ní do obcho­du s elek­tro­ni­kou nachá­zí pan Monk záhad­ný vzkaz, kte­rý ho při­mě­je odjet do...

Autor:
NOVA - 01.09.20180

NOVA - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemAl si našla novou kama­rád­ku Laureen, se kte­rou trá­ví vět­ši­nu vol­né­ho času. Frankovi se to pří­liš nelí­bí, což ...

Autor:
NOVA - 31.08.20180

NOVA - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasCelý tým vyšet­řu­je vraž­du dvou man­že­lů. Ona byla zná­mou por­nohvězdou a on její díl­ka pro­du­ko­val. Pro Ca...

Autor:
NOVA - 30.08.20180

NOVA - 30.08.2018

Televizni pro­gram na 30.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJT se musí nau­čit na test ze Shakespeara a Frank mu s tím pomá­há. Nic plat­né, opět čtyř­ka. Rodiče se roz­hod­no...

Autor:
NOVA - 29.08.20180

NOVA - 29.08.2018

Televizni pro­gram na 29.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasGrissom, Sara a Nick jsou při­vo­lá­ni k vraž­dě do jed­no­ho z míst­ních kasin. Když vyn­da­jí údaj­nou mrt­vo­lu ...

Autor:
NOVA - 28.08.20180

NOVA - 28.08.2018

Televizni pro­gram na 28.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasBrass a Grissom vyšet­řu­jí smrt jed­no­ho z porot­ců pří­mo v soud­ní síni. Mrtvý byl nale­zen ve chví­li, kdy ...

Autor:
NOVA - 27.08.20180

NOVA - 27.08.2018

Televizni pro­gram na 27.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Druhý tah pěšcemDva vyře­še­né pří­pa­dy mezi dvě­ma tahy pěš­cem v roze­hra­né šacho­vé par­tii zku­še­né­ho důstoj­ní­ka kon­tra­roz­věd­ky....

Autor:
NOVA - 26.08.20180

NOVA - 26.08.2018

Televizni pro­gram na 26.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
RiddickByl zra­zen a pone­chán na pus­té a vyprah­lé pla­ne­tě napo­spas smr­ti. USA, VB 2013, akč­ní. Hrají V. Diesel, J. Molla, M....

Autor:
NOVA - 25.08.20180

NOVA - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasStavební děl­ní­ci ráno nalez­nou mrt­vo­lu mla­dí­ka zjev­ně ubi­té­ho kla­di­vem. První ohle­dá­ní nazna­ču­je, že př...

Autor:
NOVA - 22.08.20180

NOVA - 22.08.2018

Televizni pro­gram na 22.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasProbíhá před­běž­né sly­še­ní u sou­du týka­jí­cí se vraž­dy a zná­sil­ně­ní Rachel Lyfordové. Warrick svěd­čí prot...

Autor:
NOVA - 21.08.20180

NOVA - 21.08.2018

Televizni pro­gram na 21.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasDr. Robbins obdr­ží z malé­ho měs­teč­ka v Nevadě podiv­nou zásil­ku, ve kte­ré se nachá­zí lid­ská hla­va ve for...

Autor: