Štítky: kreativita

0

S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

Pokud neví­te, jak pre­ciz­ně vymýš­let pří­běhy a posta­vy, jak pra­co­vat se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, zce­la urči­tě vám při­jde vhod tato kni­ha od bra­trů McLeodových, jež vás všech­no zábav­nou for­mou nau­čí. Tito brat­ři, vás krok za kro­kem pro­ve­dou od samot­né­ho začát­ku psa­ní až po vytvo­ře­ní finál­ní­ho díla; ať už je to umě­lec­ké dílo, tele­viz­ní seri­ál, film, komiks nebo kni­ha. Prostřednictvím...

náladovník0

„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

„Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové Pokud nemá­te ješ­tě kou­pe­ný diář na příští rok, zkus­te jej radě­ji vymě­nit za „Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Určitě nebu­de lito­vat! Ostatně není diář jako diář, posuď­te sami! Kdo by chtěl u sebe nosit jed­no­ba­rev­ný, nic neří­ka­jí­cí diář...

nakrtesliiii0

Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames

NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti nau­čit malo­vat jako správ­ní mistři malí­ři? Vy ale neví­te, jak na to? Zkuste jim poří­dit tuto úžas­nou pří­ruč­ku „Nakresli 50 zví­řat“ od Lee J. Amese, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS, a uvi­dí­te, že si při­jdou na své nejen ony, ale i Vy!...

18447248_10208515815204990_6827311579403230286_n0

„Renovace voskovek“

Renovace sta­rých vos­ko­vek Také máte doma vos­kov­ky, kte­rým děti již sun­da­ly papí­ro­vý kabá­tek? A také dost špi­ní a pova­lu­jí se všu­de mož­ně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se roz­hod­li, že si je tak tro­chu vez­me­me do pará­dy a dáme jim novou košil­ku. Ten nápad jsem našla před něko­li­ka týd­ny na pin­te­res­tu, a od té doby...

19598738_10208947903766934_1327737977697549257_n0

TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress, urči­tě nene­chá chlad­ný­mi všech­ny milov­ní­ky nej­růz­něj­ších výtvar­ných tech­nik, kte­ré si navíc můžou snad­no sami vyzkou­šet v pohod­lí domo­va. Kniha urče­ná nejen pro malé i vel­ké, pros­tě pro všech­ny, kte­rým nechy­bí nad­še­ní a chuť hrát si s bar­vič­ka­mi, obje­vo­vat nové tech­ni­ky...

jak získat úspěch, klid a vyrovnanost0

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

Nakladatelství Grada vyda­lo kníž­ku, kte­rá je jako děla­ná pro všech­ny ty, kte­ří hle­da­jí ces­tu ke kli­du a vyrov­na­nos­ti, neboť sou­čas­ný svět člo­vě­ka nemi­lo­srd­ně zasy­pá­vá obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí, kte­ré ani člo­věk nemů­že pojmout. Člověk je neu­stá­le hnán dopře­du, svět se neu­stá­le zrych­lu­je. Ze všech stran je člo­vě­ku před­klá­dán život­ní styl, hod­no­ty, dle...

Deník pro duši0

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člo­věk na chví­li stáh­ne z toho­to vněj­ší­ho svě­ta od všech těch den­no­den­ních akti­vit a bude rela­xo­vat a chví­li odpo­čí­vat. Takovéto chvil­ky odpo­čin­ku a věno­vá­ní...