Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Zynga koupila studio Echtra Games, autory Torchlight 3. Akvizice...

Zynga kou­pi­la stu­dio Echtra Games, auto­ry Torchlight 3. Akvizice bude mít zásad­ní význam pro roz­ši­řo­vá­ní iko­nic­kých licen­cí a zna­ček z mobil­ních zaří­ze­ních na počí­ta­če a kon­zo­le, píše se v tis­ko­vé zprá­vě.Read more »

Crimson Desert je novým počinem od autorů Black Desert...

Crimson Desert je novým poči­nem od auto­rů Black Desert Online, kte­rý doka­zu­je, že i MMO může vypa­dat skvě­le. Původně mělo jít prequel, ale nako­nec je z něj plno­hod­not­ný titul. Crimson Desert...Read more »

FIFA 21 míří na next-gen konzole. Vylepšení kromě lepší...

FIFA 21 míří na next-gen kon­zo­le. Vylepšení kro­mě lep­ší gra­fi­ky sli­bu­je rych­lé loa­din­gy, lep­ší pohyb hrá­čů i ani­ma­ce, více detai­lů, při­ro­ze­něj­ší nasví­ce­ní, rea­lis­tič­těj­ší tvá­ře, vla­sy i dre­sy. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde pro...Read more »

Remedy odložilo Control Ultimate Edition pro nové konzole z...

Remedy odlo­ži­lo Control Ultimate Edition pro nové kon­zo­le z kon­ce letoš­ní­ho roku na pro­za­tím nesta­no­ve­né datum příští­ho rokuRead more »

Burger King láká na další prezentací PlayStation 5. V...

Burger King láká na dal­ší pre­zen­ta­cí PlayStation 5. V ukáz­ce jsme moh­li sly­šet poten­ci­o­nál­ní zvuk při star­tu kon­zo­le a krát­ká ukáz­ka kon­čí datem 15. 10.Read more »

Xbox Game Pass v říjnu obdrží hry Doom Eternal (od 1. 10....

Xbox Game Pass v říj­nu obdr­ží hry Doom Eternal (od 1. 10. pro kon­zo­le a Android), Forza Motorsport 7 (od 8. 10. pro kon­zo­le, Microsoft Windows a Android), Drake Hollow (od 1. 10. pro Microsoft Windows), Brutal Legend...Read more »

Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská...

Hry od Warner Bros. budou draž­ší. Napovídá tomu ital­ská pobočka obcho­du GameStop, kte­rá zača­la v předob­jed­náv­ce nabí­zet hry Gotham Knights a Suicide Squad: Kill The Justice League pro next-gen kon­zo­le za...Read more »

Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a...

Sony se omlou­vá za zma­tek u předob­jed­ná­vek PlayStation 5 a dokon­ce roku sli­bu­je nasklad­ně­ní dal­ších kusů. U nás by měla být kon­zo­le dostup­ná v úno­ru příští­ho roku.Read more »

Češi vzali PlayStation 5 útokem. Konzole je u nás...

Češi vza­li PlayStation 5 úto­kem. Konzole je u nás bez­na­děj­ně vypro­da­ná a obcho­dy hlá­sí dal­ší vár­ku až v úno­ru 2021.Read more »

Microsoft se vyjádřil, že není závislý na exkluzivitách a...

Microsoft se vyjá­d­řil, že není závis­lý na exklu­zi­vi­tách a že nepo­tře­bu­je Halo, mís­to toho hrá­če láká na hry ze čtyř gene­ra­cí kon­zo­le Xbox.Read more »

Do Xbox Game Pass brzy zamíří nové tituly jako Company of...

Do Xbox Game Pass brzy zamí­ří nové titu­ly jako Company of Heroes 2 (od 17. 9. pro PC), Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (od 22. 9. pro kon­zo­le a Android), Halo 3: ODST (od...Read more »

Halo 3: ODST už 22. 9. z konzole dorazí i na Microsoft Windows...

Halo 3: ODST už 22. 9. z kon­zo­le dora­zí i na Microsoft Windows (Steam)Read more »

Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry...

Nintendo žádá vývo­já­ře tře­tích stran, aby své hry vytvo­ři­li potaž­mo opti­ma­li­zo­va­li pro roz­li­še­ní 4K na TV, vše nasvěd­ču­je pří­cho­du kon­zo­le Nintendo Switch Pro, uvá­dí Bloomberg.Read more »

Vlajková konzole Xbox Series X spustí svůj prodej 10. 11., ve...

Vlajková kon­zo­le Xbox Series X spus­tí svůj pro­dej 10. 11., ve stej­ný den jako slab­ší Xbox Series S a bude stát $499 (11 170 Kč)Read more »

Do Xbox Game Pass zamířily další tituly: Crusader Kings III...

Do Xbox Game Pass zamí­ři­ly dal­ší titu­ly: Crusader Kings III (PC) [email protected] - již dostup­né The Jackbox Party Pack 4 (kon­zo­le) [email protected] – od 3. 9. Resident Evil 7 Biohazard...Read more »

Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve...

Microsoft při­pra­vil spe­ci­ál­ní edi­ce kon­zo­le Xbox One X ve sty­lu fil­mu Wonder Woman 1984Read more »

RPG Pathfinder: Kingmaker v definitivní edici právě vychází...

RPG Pathfinder: Kingmaker v defi­ni­tiv­ní edi­ci prá­vě vychá­zí i na kon­zo­le PlayStation 4 a Xbox OneRead more »

Akční hack-and-slash RPG Torchlight III opustí předběžný...

Akční hack-and-slash RPG Torchlight III opus­tí před­běž­ný pří­stup během pod­zi­mu, kdy sou­čas­né vyjde i na kon­zo­le PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.Read more »

Gabe Newell se v pořadu The Project vyjádřil, že raději...

Gabe Newell se v pořa­du The Project vyjá­d­řil, že radě­ji pre­fe­ru­je Xbox Series X namís­to PlayStation 5. Své roz­hod­nu­tí odů­vod­nil tím, že nová kon­zo­le od spo­leč­nos­ti Microsoft je pros­tě lep­ší. Posléze...Read more »

Feeling jako ve Stranger Things pocítíte v nové adventuře od...

Feeling jako ve Stranger Things pocí­tí­te v nové adven­tu­ře od stu­dia Cococucumber. Vyjde příští rok na kon­zo­le Xbox One a Xbox Series X.Read more »

Víme jistě, že konzole Xbox Series X vyjde v listopadu...

Víme jis­tě, že kon­zo­le Xbox Series X vyjde v lis­to­pa­du letoš­ní­ho roku. Dosud jsme nevě­dě­li měsíc, kdy bude nová kon­zo­le uve­de­na na trh, nyní to víme od finanč­ní ředi­tel­ky Microsoftu...Read more »

Planet Coaster připomíná svůj příchod na konzole...

Planet Coaster při­po­mí­ná svůj pří­chod na kon­zo­le PlayStation 4 a Xbox OneRead more »

Microsoft oficiálně ukončil výrobu Xbox One X a Xbox One S...

Microsoft ofi­ci­ál­ně ukon­čil výro­bu Xbox One X a Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One bude i nadá­le vyrá­běn a pro­dá­ván s tím, že brzy začne výro­ba kon­zo­le Xbox Series X a spo­leč­nost se bude...Read more »

LEGO ve spolupráci s Nintendem představilo legendární...

LEGO ve spo­lu­prá­ci s Nintendem před­sta­vi­lo legen­dár­ní kon­zo­li Nintendo Entertainment System, zkrá­ce­ně NES. Celý set bude obsa­ho­vat 2646 kos­tek a celá sran­da vás vyjde na $300 (7 025 Kč). LEGO kon­zo­le bude v kamen­ných...Read more »

Xbox Series S s kódovým označením Lockhart v sobě má...

Xbox Series S s kódo­vým ozna­če­ním Lockhart v sobě má ukrý­vat výkon o 4 tera­flo­pech, Xbox Series X má 12 tera­flo­pů. Dále se bude moci pyš­nit 7,5 GB RAM, zatím­co Xbox Series X...Read more »

Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC...

Startovní trai­ler na Assetto Corsa Competizione, kte­rý po PC zaví­tal na kon­zo­le PlayStation 4 a Xbox OneRead more »

Noirovka Night Call míří do předplatného Xbox Game Pass. S...

Noirovka Night Call míří do před­plat­né­ho Xbox Game Pass. S novou vár­kou při­chá­zí i sci-fi thriller Observation pro PC a kon­zo­le a hry The Messenger a Streets of Rogue pou­ze pro kon­zo­le.Read more »

Oficiální fotky obou modelů PlayStation 5 v horizontální...

Oficiální fot­ky obou mode­lů PlayStation 5 v hori­zon­tál­ní polo­ze. Dostali jsme také odpo­věď na otáz­ku, proč je kon­zo­le tak vel­ká. Důvodem je chla­ze­ní a tep­lo­ta uvnitř.Read more »

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega...Read more »
Stránka načtena za 2,42118 s | počet dotazů: 212 | paměť: 33746 KB. | 19.05.2022 - 19:39:20