Štítky: komiks

0

#1918: Temné metro 1 - 60 %

Temné met­ro 1 (Dark Metro 1)Vydalo nakla­da­tel­ství ZonerPress v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2008. Původně vyšlo jako „Dark Metro 1“ v roce 2008. České vydá­ní má 200 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 149 Kč.Scénář: Tokyo CalenKresba:&...

Autor:
0

#1917: Pečeme s Kafkou - 85 %

Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Baking With Kafka“ v roce 2017. České vydá­ní má 160 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Mino...

Autor:
0

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Vydání má 120 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV seši­tě „Modrá Crew 9: ...

Autor:
0

#1914: Jízda na vlnách - 90 %

Jízda na vlnách (Oomen stro­omt over)Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Oomen stro­omt over“ v roce 2017. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Francine OomenKresba: Fra...

Autor:
0

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido (Christoph Waltz) se této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Avšak jeho koníč­kem i pra­cí je hle­dat sta­ré věci, kte­ré ješ­tě mohou pomoct lidem, kte­ří nema­jí na nové. A na sklád­ce obje­vu­je staré­ho roz­bi­té­ho kybor­ga. Dívku, kte­ré se jme­nu­je Alita (Rosa Salazar). Doktor Ido Alitu při­ve­de zpět k živo­tu. Spolu zjiš­ťu­jí, že si Alita...

Autor:
0

#1913: Vlad 4: Poslední východisko - 50 %

Vlad 4: Poslední výcho­dis­ko (Vlad: Dernière issue)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Dernière issue“ v roce 2002. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2499 Kč.Scénář...

Autor:
0

#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 %

Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 31 až 36 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 6: Barracuda“ u M...

Autor:
0

#1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 %

Sherlock 1: Studie v růžo­vé (Sherlock: A Study In Pink)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Sherlock: A Study In Pink“ v roce 2013. České vydá­ní má 216 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu&nb...

Autor:
0

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

Vlad 3: Rudá zóna (Vlad: Zone rouge)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Zone rou­ge“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Yves SwolfsK...

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %

Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakla­da­tel­ství Egmont v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako „Wires and Nerve 1“. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 349 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 %

Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 25 až 30 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 5: The Slavers“ u&nbs...

Autor:
0

#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 %

Zlouni 2: Rychle a ztřeš­ti­le (The Bad Guys 2)Vydalo nakla­da­tel­ství Computer Press v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo „The Bad Guys 2“ v roce 2015. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Aaron Blabe...

Autor:
0

#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 %

Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Le maître de Novijanka“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 19...

Autor:
0

#1902: Barbarella - 50 %

Barbarella (Barbarella)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě a v limi­to­va­né edi­ci v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo jako „Barbarella“ v roce 2017. České vydá­ní má 168 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 398 Kč a 498 Kč v limi­tov...

Autor:
0

#1901: Spiknutí: Tajný příběh Protokolů sionských mudrců - 60 %

Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců (Fagin the Jew)

Vydalo nakla­da­tel­ství Academia v pev­né vaz­bě v roce 2008. Komiks původ­ně vyšel jako „The Plot: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion“ v roce 2005. Vydání má 150 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 250 Kč.
Scénář: Will Eisner
Kresba: Will Eisner

Je straš­ná ško­da, že toho u nás od Willa Eisnera vyšlo tak málo, ale asi je prav­da, že to není něco, co by bylo zají­ma­vé z hle­dis­ka šir­ší­ho čte­nář­stva. Přece jen by se jed­na­lo hlav­ně o komiksy, kte­ré by si chtě­li pře­číst fanouš­ci komik­su. Ale i ti tro­chu kou­ka­li na to, co u nás vyšlo, ať už se jed­na­lo o komiks „Žid Fagin“ ane­bo dnes recen­zo­va­né „Spiknutí: Tajný pří­běh pro­to­ko­lů sion­ských mudr­ců“. Oba komiksy se zamě­řu­jí na židy a oba to vlast­ně děla­jí způ­so­bem, kdy se autor sna­ží jejich obrá­zek ve svě­tě tro­chu zlep­šit, změ­nit ten, kte­rý se dlou­hé roky, dese­ti­le­tí a mož­ná někdy i sto­le­tí utvo­řil a někdy i zako­ře­nil. Hodně sil­ně. Eisnerova sna­ha je hezká, ale dle mého je to sou­boj Davida s Goliášem, kte­rý David nemů­že nikdy vyhrát. Tentokrát ne.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ se zabý­vá zají­ma­vým tex­tem, kte­rý vstou­pil do dějin, podob­ně jako to udě­la­ly „Rukopisy“ v čes­kých ději­nách. Až na to, že „Rukopis krá­lo­védvor­ský“ a „Rukopis zele­no­hor­ský“ měly výraz­ný dopad na něja­kou men­ši­nu, nebo sku­pi­nu lidí. Někdo pros­tě jen chtěl, aby měla čes­ká obro­ze­nec­ká vlna svo­je pev­né zákla­dy, a tak vytvo­řil paděl­ky. Jenže v pří­pa­dě „Protokolů sion­ských mudr­ců“ se jed­na­lo o doku­ment, kte­rý byl vytvo­řen jen pro­to, aby se pod­po­řil nega­tiv­ní názor na židy, a to vlast­ně jen pro­to, aby se ustá­li­la poli­tic­ká situ­a­ce v Rusku, respek­ti­ve aby se carův názor nasmě­ro­val tou správ­nou ces­tou. Vtvořil se tak doku­ment, kte­rý pod­po­řil teo­rii, že židům jde o ovlád­nu­tí svě­ta. A rus­ké­mu auto­ro­vi se to doce­la poda­ři­lo, pro­to­že „Protokoly sion­ských mudr­ců“ se dosta­ly do svě­ta a žily a žijí si vlast­ním živo­tem, což jen uka­zu­je sílu tis­ku a hlav­ně sílu nená­vis­ti.

Will Eisner napsal kni­hu „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ tak, že se vlast­ně jed­ná o ces­tu k „Protokolům“, popi­su­je se, jak vznik­ly, co bylo pří­či­nou, kdo je auto­rem, a násled­ně se zamě­řu­je na to, jak si žily tím svým vlas­tím živo­tem, co doká­za­ly ovliv­nit a hlav­ně kde všu­de se doká­za­ly obje­vit. Že to bylo v pří­pa­dě nacis­tic­ké­ho Německa, to asi není moc pře­kva­pi­vé, že to bylo v novi­nách, kte­ré vlast­nil Henry Ford, to už pře­ce jen zají­ma­věj­ší je. Stejně jako je zají­ma­vá sku­teč­nost, že něko­li­krát došlo k urče­ní toho, že se jed­ná o padě­lek, v pod­sta­tě je to nezpo­chyb­ni­tel­né, ale „Protokoly sion­ských mudr­ců“ dál pře­tr­vá­va­jí a dál jsou zde lidé, kte­ří budou bez­mezně věřit tomu, že jsou prav­di­vé. A po letech se uka­zu­je, že je to prav­da.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ fun­gu­je jako doku­ment, díky kte­ré­mu se dozví­te o doku­men­tu, o němž jste mož­ná ani nevě­dě­li, ale při­tom se jed­ná o padě­lek, kte­rý se výraz­ně pro­mí­tl do dějin. Přijde mi, že Will Eisner je hod­ně zau­ja­tá, neob­jek­tiv­ní, ale jeho zápal se dá pocho­pit, jak tím, že sám byl židem, tak i sku­teč­nos­tí, že jsou zde křiv­dy, kte­ré židům vel­mi ublí­ži­ly. Ale kni­ha nedá­vá odpo­věď na to, proč bylo tak jed­no­du­ché, aby se „Protokoly sion­ských mudr­ců“ tak snad­no uchy­ti­ly, nedá­vá odpo­věď na to, kde se ta nená­vist bere. A to mi při­jde jako něco, co chy­bí. Pak je kni­ha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ oprav­du pře­de­vším obha­jo­bou židov­ské­ho náro­da, ale bez toho, aby lidem, kte­ří nema­jí tak vel­ký pře­hled, poskyt­la více infor­ma­cí a více pohle­dů na danou pro­ble­ma­ti­ku. Ale roz­hod­ně pla­tí, že člo­věk nesmí sle­pě věřit vše­mu, co je napsá­no, musí ana­ly­zo­vat a dělat si názor na zákla­dě více­ro zdro­jů.

Autor:
0

#1899: Van Gogh 21. století - 60 %

Van Gogh 21. sto­le­tí

Vydalo nakla­da­tel­ství Malvern v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2016. Vydání má 196 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 288 Kč.
Scénář: Petr Měrka
Kresba: Dávid Marcin
Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je čte­ní, kte­ré pro vás roz­hod­ně bude vel­mi spe­ci­fic­kým zážit­kem. Takhle z fle­ku pros­tě není mož­né říct, jest­li to bude záži­tek pří­jem­ný, či niko­li, ale urči­tě to bude záži­tek, pro­to­že tohle je jed­na z knih, kte­ré vás nene­cha­jí chlad­ný­mi. Je cel­kem mož­né, že vás hned o začát­ku odra­dí, ať už scé­ná­řem nebo kresbou. Je doce­la mož­né, že se sta­ne dokon­ce to, že vás kni­ha vyto­čí, že ji odho­dí­te a už se k ní nebu­de­te chtít nikdy vrá­tit. Ale je také mož­né, že vás svým vel­mi spe­ci­fic­kým sty­lem - sce­náris­tic­kým i kre­seb­ným - nadchne a vy bude­te hltat strán­ku za strán­ko, někdy i bez toho, aby vám čte­ní dáva­lo sku­teč­ně smy­sl. A nej­spíš vám ani smy­sl dávat nebu­de, ale nemys­lím si, že to je nut­ně domé­na komik­su „Van Gogh 21. sto­le­tí“. Ta je tro­chu někde jin­de.

Nechci tvr­dit, že komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ vůbec nedá­vá smy­sl, to není prav­da, on smy­sl dává, ale v myš­len­kách, niko­li v ději. Ze začát­ku ješ­tě máte pocit, že je to všech­no OK, že je to vlast­ně tako­vý cel­kem bru­tál­ní bizár, kde bude pře­vy­prá­věn Van Goghův život, ale oprav­du odliš­ně, a navíc v sou­čas­nos­ti, pří­pad­ně v blíz­ké budouc­nos­ti. Po něko­li­ka kapi­to­lách se ale dosta­ne­te do fáze, kdy už bude­te vědět, že to pros­tě cel­ko­vě smy­sl dává jen vel­mi málo a že nemá smy­sl v pří­bě­hu nut­ně hle­dat něja­ké spo­ji­tos­ti. Ano, jsou zde, ale nejsou tím před­něj­ší. A ne, ta podiv­nost roz­hod­ně není dána jen tím, že vyprá­vě­no je nechro­no­lo­gic­ky a růz­ně se ská­če v čase, ale i mezi posta­va­mi. Je to dáno cel­ko­vým sty­lem psa­ní i kres­by.

Knihu „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je mož­né vní­mat jako dva­cet dva hod­ně zvlášt­ních, ne vždy pocho­pi­tel­ných, cel­kem bru­tál­ní, surre­ál­ných, ale přes­to stá­le společensko-kritických úvah, kte­ré Petr Měrka napsal a kte­ré Dávid Marcin ilu­stro­val. Přesto se jed­ná o komiks, není to jen ilu­stro­va­ná kni­ha, to zase ne, ale chví­le­mi si bude­te říkat, jest­li vlast­ně kres­ba a text souzní, jest­li si v někte­rých pasá­žích kaž­dý autor nejel to svo­je, respek­ti­ve jest­li Dávid mís­to kres­by v sou­la­du s tex­tem pros­tě jen nezvo­lil tako­vou kresbu, kte­rá se mu vyro­ji­la v hla­vě, když si text pře­če­tl A ono to vlast­ně ani moc jinak nešlo, pro­to­že někte­ré tex­to­vé pasá­že pros­tě nedá­va­jí pro­stor pro roz­ví­je­ní děje, jsou jen roz­ví­je­ním myš­le­nek.

Měl jsem pocit, že v někte­rých čás­tech už Petr Měrka pře­šel do tako­vé fáze, že v pod­sta­tě psal to, co ho zrov­na napadlo, že kri­ti­zo­val zrov­na to, co mu leže­lo v žalud­ku bez toho, aby zde byla něja­ká hlub­ší návaz­nost. Jako kdy­by se zde pro­je­vo­va­lo aso­ci­ač­ní psa­ní a Petr psal pros­tě o tom, co ho napadlo, kam ho aktu­ál­ní nápad zave­dl. I pro­to je komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ ze začát­ku více dějo­vý a ke kon­ci už je více sno­vý, více ide­o­vý. Myšlenek je zde tro­chu hod­ně, chví­le­mi je z toho doce­la guláš, ale jsou zde téma­ta, kte­rá více vyvstá­va­jí na povrch, jako pro­blém toho, když se člo­věk chce stát spi­so­va­te­lem, ale také cel­ko­vě toho, jak ve spo­leč­nos­ti dnes fun­go­vat. Přesto je kni­ha „ „Van Gogh 21. sto­le­tí“ “ komik­sem, kte­rý dove­de zaujmout a dove­de při­mět k pře­mýš­le­ní.

Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ může­te zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Malvern.
Autor:
0

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %

Vlad 1: Můj bra­tr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Igor, mon frère“ v roce 2000. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
0

#1897: Alpha 4: Seznam - 40 %

Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: La lis­te“ v roce 1999. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: MythicKresba:&nb...

Autor:
0

#1895: RETRO: Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství - 60 %

Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství

Vydáno ku pří­le­ži­tos­ti výsta­vy v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy v seší­va­né vaz­bě v roce 1997. Vydání má 68 stran.
Scénář: Jaroslav Foglar
Kresba: Jan Fischer

Výběr „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je spíš tako­vá při­po­mín­ka, než aby se jed­na­lo o sku­teč­ně kva­lit­ní vydá­ní někte­rých vybra­ných pří­bě­hů Rychlých šíp, o kte­rých se navíc cel­kem stě­ží dá říct, že by se jed­na­lo o sku­teč­ně ty nej­lep­ší pří­běhy. U někte­rých je patr­né, že jsou to tako­vé ty pří­běhy výpl­ňo­vé, kdy sce­náris­té mají jed­no­du­chý nápad, ale jeli­kož nic lep­ší­ho v danou chví­li nepři­šlo, tak se s tím vypo­řá­da­li tou jed­no­duš­ší ces­tou. A oči­vid­ně se to týka­lo i tako­vé­ho Foglara, kte­rý navíc pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů pro­pa­go­val skau­ty a morál­ní cho­vá­ní, kte­ré někdy bylo sko­ro v roz­po­ru se sku­teč­nou morál­kou. Nemáte taky někdy pocit, že i Rychlé šípy se cho­va­jí tro­chu jako hajzlí­ci? Sem tam něko­ho zajmou, drží ho jako rukojmí, necho­va­jí se vždy doko­na­le čest­ně.

Jasně, oni se cho­va­jí pod­le urči­té­ho kode­xu, kte­rý jim vští­pil autor, pod­le klu­kov­ské­ho kode­xu, kde nemá mís­to dív­ka, což se mimo­cho­dem pro­je­vu­je i v závě­reč­ném pří­bě­hu, kde je dokon­ce sku­pi­na odsou­ze­na za to, že v jejím čele je dív­ka. Ale tohle jsou pros­tě pří­běhy jed­no­ho spe­ci­fic­ké­ho čes­ké­ho auto­ra, kte­ré jsem osob­ně jako dítě milo­val a četl je, tedy pře­de­vším v belet­ris­tic­kém, niko­li v komik­so­vém pro­ve­de­ní. V komik­so­vém pro­ve­de­ní se ke mně dosta­ly prá­vě for­mou toho­to sešít­ku, kte­rý vyšel k pří­le­ži­tos­ti výsta­vy, jež se v roce 1997 kona­la v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy. A jako tako­vá bro­žu­ra sku­teč­ně může slou­žit, i když se ve sku­teč­nos­ti nejed­ná o prv­ní vydá­ní s tím­to názvem.

Sešit „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ se obje­vil již v roce 1940 a pod­le zápi­su na ComicsDB se „jed­ná se o spe­ci­ál k Mikuláši, kte­rý obsa­ho­val 20 pří­bě­hů ze 4. a 45 pří­bě­hů z 5. roč­ní­ku Mladého hla­sa­te­le“. Tohle bro­žu­ra z roku 1997 roz­hod­ně nespl­ňu­je a pří­běhy zde pre­zen­to­va­né jsou odliš­né než u vydá­ní z roku 1940. Ve vydá­ní z roku 1997 ani není kon­kre­ti­zo­vá­no, o jaké pří­běhy se kon­krét­ně jed­ná, respek­ti­ve v jakých čís­lech „Mladého hla­sa­te­le“ pří­běhy vychá­ze­ly. Je to ško­da o to víc, že se jed­ná o pub­li­ka­ci, kte­rá vyšla pod muzej­ní výsta­vou. To by si pře­ce tro­chu těch his­to­ric­kých infor­ma­cí zaslou­ži­lo. Vydání z roku 1940 je navíc ješ­tě zají­ma­vé sku­teč­nost, že jsou vždy dva pří­běhy barev­né a dva čer­no­bí­lé.

Sbírka „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je výbě­rem, kte­rý v sobě má sem tam něja­ký lep­ší pří­běh, tře­ba ten s Maxmiliánem Drápem je skvě­le horo­ro­vý a roz­hod­ně by se dal k tomu nej­lep­ší­mu zařa­dit, ale pak jsou zde tako­vé jed­no­hub­ky, kte­ré jsou jed­no­du­ché, sko­ro až banál­ní, jež nijak nena­ru­šu­jí to, co bylo řeče­no dří­ve nebo bude řeče­no poz­dě­ji. Jsou zde setká­ní postav, kte­rá budou snad­no zapo­me­nu­ta, nic, co by bylo sku­teč­ně str­hu­jí­cí. Sem tam je zde pří­mo něco ze skau­ta, jed­nou dokon­ce i pra­vi­dla hry. Z mého pohle­du tedy sku­teč­ně jen tako­vé hez­ké retro, ale roz­hod­ně je zají­ma­věj­ší sáh­nout po kni­hách s vět­ším for­má­tem.

Autor: