Štítky: komiks

0

#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 %

Vzpoura moz­ků: OdysseusVydalo nakla­da­tel­ství XYZ v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 56 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč.Scénář: Václav ŠorelKresba: Jiří PetráčekKomiksy „Vzpoura moz­ků“ a „Galaxia“ pat­ří dle mého názo­ru k tomu n...

Autor:
#1864: Skrýš - 80 %0

#1864: Skrýš - 80 %

Skrýš (Hideout)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Hideout“ v roce 2010. České vydá­ní má 224 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scénář:&nbs...

Autor:
#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %0

#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %

Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vyšlo původ­ně jako „Tomb Raider 0“, „Tomb Raider 1/2“, čís­la 1 až 12 série „Tomb Raider Journeys“, „Tomb Raider: Origins“, ...

Autor:
0

#1861: Krakatit - 60 %

KrakatitVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 120 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekPřiznám se, s komik­sem „Krakatit“ “ mám tro­chu pro­blém, tedy ...

Autor:
0

#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 %

TGM: Komiksový příběhVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Scénář: Amálie KovářováKresba: Petr ŠrédlMáme tu sté výro­čí repub­li­ky, respek­ti­ve už jsme ho osla­vi­li, a ...

Autor:
#1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 %0

#1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 %

Mýty 14: Čarodějnice (Fables: Witches)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Netopejr v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 86 až 93 v sérii „Fables“ u nakla­da­tel­ství Vertigo. Souborně v ori­gi­ná­le ko...

Autor:
0

#1856: Sedmikráskov - 75 %

SedmikráskovVydalo nakla­da­tel­ství Fragment v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Richard SvitalskýKresba: Richard SvitalskýRichard Svitalský je kme­no­vým spo­lu­pra­cov­ní­kem redak­ce „Čtyřlí...

Autor:
#1855: Černá Palice 2: Zvrat - 85 %0

#1855: Černá Palice 2: Zvrat - 85 %

Černá Palice 2: Zvrat (Black Hammer 2: The Event)Vydalo nakla­da­tel­ství Comics Centrum v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vyšlo původ­ně jako „Black Hammer 2: The Event“ v roce 2017. České vydá­ní má 176 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 599 Kč.Scénář: ...

Autor:
#1852: Vůně neviditelného - 55 %0

#1852: Vůně neviditelného - 55 %

Vůně nevi­di­tel­né­ho (Il pro­fumo dell’invisibile)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 1 až 2 série „Il pro­fumo dell’invisibile“ v letech 1986 a 2001. Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jako „Il...

Autor:
#1851: Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát - 60 %0

#1851: Colby 2: Slunce zemřelo dvakrát - 60 %

Colby 2: Slunce zemře­lo dva­krát (Colby: Le soleil est mort 2 fois)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Colby: Le soleil est mort 2 fois“ v roce 1993. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v...

Autor:
#1849: Sága 8 - 85 %0

#1849: Sága 8 - 85 %

Sága 8 (Saga 8)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 43 až 48 série „Saga“. Souborné vydá­ní vyšlo u Image Comics v roce 2017. České vydá­ní má 152 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 399 Kč.Knihu&nb...

Autor:
#1848: Třicetiletá válka - 50 %0

#1848: Třicetiletá válka - 50 %

Třicetiletá válkaVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 104 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 690 Kč.Scénář: Klára Andresová, Pavel GejgušKresba: Matěj Pospíšil„Třicetiletá vál­ka“ je straš­ně nevy­vá­že­ná kni­ha. N...

Autor:
#1845: Habíbí - 75 %0

#1845: Habíbí - 75 %

Habíbí (Habibi)

Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2012. Vyšlo u Pantheon Books v roce 2011. České vydá­ní má 672 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 690 Kč.
Scénář: Craig Thompson
Kresba: Craig Thompson

Craig Thompson je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­na­da­něj­ších ame­ric­kých auto­rů, a to i pro­to, že je tvůr­cem knih, kte­ré je sku­teč­ně mož­né ozna­čit za gra­fic­ké romá­ny. Na kni­ze „Habíbí“ je to patr­né co do počtu stran a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě dru­hé­ho komik­su, kte­rý vyšel čes­ky, a to byl komiks „Pod dekou“, kte­rý měl také téměř 600 stran. Craig Thompson se v del­ších pří­bě­zích cel­kem vyží­vá, a to je vidět i tře­ba na jeho posled­ním komik­su, kte­rý vyšel v USA a nese jmé­no „Space Dumplins“. na to, že se jed­ná o komiks pro děti, je 320 stran cel­kem dost. Díky tomu, že jsou jeho komiksy vět­ši­nou doce­la dlou­hé a jejich vytvo­ře­ní trvá logic­ky dlou­ho, není Craig Thompson zrov­na plod­ný autor. na svém kon­tě má cel­kem pět gra­fic­kých romá­nů, při­čemž „Habíbí“ byl román čtvr­tý a vklá­da­lo se do něj doce­la dost oče­ká­vá­ní. A jsem si cel­kem jis­tý, že ta oče­ká­vá­ní nemu­se­la dojít napl­ně­ní.

„Habíbí“ je komiks o islá­mu, je to komiks z arab­ské­ho pro­stře­dí a je to komiks, kte­rý vás doká­že okouz­lit svou atmo­sfé­rou. Nemyslete si, že je to něja­ká pro­pa­gan­da, nábo­žen­ství je zde pou­ži­to pro­to, že v daném pro­stře­dí je pros­tě důle­ži­té. A Craig jde ješ­tě o něco dál, pro­to­že doká­že srov­ná­vat jed­not­li­vá nábo­žen­ství, pře­de­vším pak islám křes­ťan­ství a judais­mus a v pod­sta­tě v jed­not­li­vých scé­nách, kde k tomu­to srov­ná­ní dochá­zí, ať už vědo­mě, nebo jen pro­to, že pří­běh z korá­nu pros­tě zná­te, si uvě­do­mí­te, že základ všech tří nábo­žen­ství je stej­ný. O to nepo­cho­pi­tel­něj­ší je, jak mezi nimi může exis­to­vat tako­vá nená­vist. A to nemys­lím jen nyní, ale dlou­ho­do­bě, v pod­sta­tě od stře­do­vě­ku, kdy zača­ly prv­ní kří­žo­vé výpra­vy a jed­not­li­vá nábo­žen­ství se stře­tá­va­la ve sku­teč­ných vál­kách.

Craig Thompson ale nechce nut­ně roze­bí­rat jed­not­li­vá nábo­žen­ství, pou­ze je to sou­část roz­sáh­lé­ho pří­bě­hu, kte­rý je zamě­řen vlast­ně pou­ze na dvě posta­vy. Jednoho malé­ho čer­noš­ské­ho chlap­ce, kte­ré­ho se jako tří­le­té­ho ujme dva­nác­ti­le­tá dív­ka a spo­leč­ně žijí devět let na jed­né lodi, kte­rá je ztra­ce­ná v pouš­ti. Ona mu vyprá­ví pří­běhy, shá­ní vodu a jíd­lo a sta­rá se o něj, aby se poz­dě­ji jejich osu­dy roz­dě­li­ly, ale nako­nec zase setka­ly, ale už mno­hem poz­dě­ji, v jiné době, za jiných okol­nos­tí a ve chví­li, kdy se oba už vel­mi změ­ni­ly.  Potkají je růz­né pří­ho­dy, růz­né osu­dy, muse­jí se vypo­řá­dat se sku­teč­ně zvlášt­ní­mi situ­a­ce­mi, setká­va­jí se s dob­rý­mi i zlým lid­mi, ale co je důle­ži­těj­ší, ani jeden na dru­hé­ho neza­po­me­nou. A to všech­no je pro­dchnu­to filo­so­fií islá­mu, kte­rá roz­hod­ně není jen o zabí­je­ní křes­ťa­nů, ale je jed­no­du­še o víře v jed­no­ho boha, což křes­ťan­ství vel­mi při­po­mí­ná, nemluvě o pří­bě­zích, kte­ré jsou mnoh­dy oprav­du stej­né.

„Habíbí“ je kni­ha, kte­rá vás doká­že okouz­lit kresbou. Craig Thompson má vel­mi jis­tou ruku a jde si za tím, co chce vytvo­řit. Přesně ví, co má kres­lit, jak kres­lit, jakou volit kom­po­zi­ci, kdy nechat mlu­vit kresbu, kdy při­dat slo­va, kdy nechat mlu­vit tře­ba jen slo­va, kdy kresbu při­způ­so­bit nebo dokon­ce změ­nit. I když je kni­ha čer­no­bí­lá, nebu­de­te mít pro­blém  roze­zná­vá­ním postav, pro­to­že kaž­dá má své spe­ci­fic­ké zna­ky kaž­dý je zde roze­zna­tel­ný. Craig si hra­je i s orá­mo­vá­ním, kresbou mezi pane­ly a kolem pane­lů, jed­no­du­še vyu­ží­vá komiks jako médi­um na maxi­mum. Kresba je to, čím vás „Habíbí“ doká­že strh­nout. Příběh je to, co vás může tro­chu zkla­mat. „Habíbí“ nemá pří­běh, kte­rý je vel­ký, kte­rý je pře­kva­pi­vý, kte­rý je jedi­neč­ný, kte­rý je dechbe­rou­cí. Jsou to scé­ny ze živo­ta dvou postav, jejichž osud nebyl jen krás­ný, ale ony k sobě měly stá­le lás­ku k sobě navzá­jem. Vlastně je to do jis­té míry cel­kem oby­čej­ný pří­běh. ale v tom je jeho krá­sa. A v tom, že je krás­ně zasa­zen do pro­stře­dí, kte­ré nám nemu­sí být zná­mé, ale kte­ré nám autor pre­zen­tu­je jedi­neč­ně. Těchto téměř 700 stran vás nemu­sí ohro­mit, ale nebu­dou vás nudit.

Autor:
0

#1844: Válka s mloky - 75 %

Válka s mlokyVydalo nakla­da­tel­ství CPress v pev­né vaz­bě v roce 2018. Vydání má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Jan Štěpánek pod­le Karla ČapkaKresba: Jan ŠtěpánekNení to tak dlou­ho, co se jed­na ver­ze komik­su „Válka s m...

Autor:
0

#1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %

William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce

Vydalo nakla­da­tel­ství Labyrint v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2016. Vydání má 100 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 295 Kč.
Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.
Scénář: Taťána Rubášová a Jindřich Janíček
Kresba: Jindřich Janíček

Když se podí­vá­te na pře­bal kni­hy „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“, asi to není něco, co by vás vylo­že­ně nadchlo. Ale na dru­hou stra­nu si mys­lím, že obál­ka kni­hy „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ - a vlast­ně kres­ba celé­ho komik­su - jsou tako­vé, kte­ré jsou pros­tě jedi­neč­né. Jindřich Janíček uka­zu­je, že je auto­rem, kte­rý má svůj spe­ci­fic­ký styl, jenž je scho­pen pre­zen­to­vat v pořád­ném pří­bě­hu, kte­rý je dlou­hý a kte­rý má svo­je spe­ci­fic­ké tem­po, stej­ně jako for­mu. A tohle se v kni­ze „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ pros­tě poved­lo. Navíc se zde vyprá­ví pří­běh, kte­rý je zají­ma­vý, má hez­ký nad­hled, pří­jem­ný slov­ní vtip a také poin­tu, kte­rá je vel­mi dob­rá, navíc vlast­ně dvo­ji­tá.

Taťána Rubášová a Jindřich Janíček ješ­tě nejsou vylo­že­ně zave­de­né komik­so­vá dvo­ji­ce, ale už za sebou mají kni­hu „Přicházíme v míru ve jmé­nu lid­stva 1957 - 1969“, kte­rá vyšla v roce 2015 a má cel­kem 64 stran - jed­ná se tedy spíš o sešit, ale už pub­li­ko­va­li, Jindřich pak má toho pub­li­ko­vá­ní za sebou víc, vět­ši­nou v rám­ci UMPRUM, kde absol­vo­val Ateliér ilu­stra­ce. Je na něm vidět, že si již v mla­dém věku vytvo­řil svůj vel­mi oso­bi­tý styl, kte­rý pou­ží­vá pro tvor­bu svých komiks. A je vidět, že mu styl sedí a nedě­lá mu nejmen­ší pro­blém vyprá­vět pří­běh, kte­rý je sou­vis­lý, jemuž kres­ba pomá­há vytvá­řet atmo­sfé­ru, ale i vtip, pří­pad­ně děj komik­su posou­vat dál bez toho, aby byla potře­ba jaké­ho­ko­li tex­tu.

Kniha „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ na začát­ku vlast­ně vypa­dá, že bude vyprá­vě­na jen obra­zem, ale nako­nec se uká­že, že je zde text pří­tom­ný, a to podob­ně, jako tomu bylo u sta­rých komik­sů někdy z počát­ku jejich exis­ten­ce v čes­kých zemích. Text se nachá­zí pod obráz­kem, kdy vět­ši­nou se jed­ná o jed­no­strán­ko­vé pane­ly, ale není to vylo­že­ně nut­nost, Jindřich doká­že kresbu při­způ­so­bit tomu, co se zrov­na děje v pří­bě­hu. Ale je prav­da, že těch vybo­če­ní zase tolik není. Ale to vůbec neva­dí, pro­to­že celý komiks má for­mu jakých­si dení­ko­vých zázna­mů, kdy robot William popi­su­je, co na své podi­vu­hod­né robo­tí expe­di­ci zaži­li. Tady už nastu­pu­je více Taťána Rubášová a ona při­dá­vá něja­ký text, i když jsou spo­lu s Jindřichem oba uvá­dě­ni jako auto­ři námě­tu. A text je dob­rý je tako­vý poho­do­vý, ale hlav­ně je uzpů­so­ben tomu, aby byl mluv­čím sku­teč­ně robot. A z toho vychá­zí dost vtíp­ků.

Taťána a Jindřich odved­li dobrou prá­ci a mys­lím si, že je ško­da, že se o jejich tvor­bě troch víc nemlu­ví, pro­to­že kni­ha „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ je urče­ná nejen k tomu, abys­te si ji jed­no pře­čet­li, ale abys­te se k ní sem tam vrá­ti­li a tře­ba si jen pro­hlí­že­li ilu­stra­ce, kte­ré jsou v ní obsa­že­né. Jsou to ilu­stra­ce, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to, ale pokud se vrá­tí­te i k pří­bě­hu, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni. Skvěle to fun­gu­je a má to v sobě jak vědecko-fantastický roz­měr, tak i roz­měr lid­ský. A tohle je na kni­ze „William & Meriwether - Podivuhodná robo­tí expe­di­ce“ krás­né. Je to pří­jem­né čte­ní, kte­ré vás dove­de potě­šit, ale i poba­vit. Třeba vás to sem tam při­mě­je i k zamyš­le­ní, což by bylo fajn.

Autor:
0

Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova

Zelený princ - jed­no­ho rána se ze zám­ku v Sedmikráskově ozve obrov­ský křik o pomoc. O chví­li poz­dě­ji se k domu kou­zel­ní­ka Samuela při­ří­tí zele­ny gob­lin. Samuel zrov­na pomá­hal prin­cezně Růžence odča­ro­vat stře­víč­ky na svat­bu. Když gob­lin viděl prin­cez­nu, hned ji zval na jejich před­sva­teb­ní ran­de. Růženka se na něj roz­kři­če­la a pohro­zi­la mu hla­do­mor­nou, jest­li ho ješ­tě někdy potká. Goblin byl totiž původ­ně princ a něja­kým způ­so­bem se přes noc změ­nil v zele­nou oha­vu. Samuel se roz­hod­ne mu pomoct, ale kouz­lo...

Autor:
#1841: Esmera - 75 %0

#1841: Esmera - 75 %

Esmera (Esmera)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Esmera“ v roce 2015. České vydá­ní má 84 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scénář: Vinc...

Autor: