Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže

Dva brat­ři, dese­ti­le­tý Joseph a dva­nác­ti­le­tý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodi­či a star­ší­mi brat­ři, kte­ří pra­cu­jí spo­leč­ně s otcem v rodin­ném holič­ství. Čas trá­ví stej­ně jako jiní klu­ci v jejich věku – ško­lou, pou­lič­ný­mi...Read more »

Šofér, který změnil dějiny

Atentát na Františka Ferdinanda, násled­ní­ka trů­nu, kte­rý se ode­hrál 28. červ­na 1914 v Sarajevu, je zná­má a his­to­ri­ky dopo­drob­na zpra­co­vá­na udá­lost. Kniha Šofér, kte­rý změ­nil ději­ny je poku­sem o inter­pre­ta­ci sara­jev­ských udá­los­tí pří­mo...Read more »

Tajná válka Coco Chanel

Gabrielle „Coco“ Chanel stvo­ři­la vzhled moder­ní ženy a vybu­do­va­la mód­ní impé­ri­um. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstá­val tajem­stvím, o kte­rém nemlu­vi­la ani ona, ani auto­ři jejích živo­to­pi­sů. S prav­dou o tom,...Read more »

Začni vydělávat na tom, co tě baví!

Uznávaný autor a pod­ni­ka­tel John Williams, kte­ré­mu v Česku vyšla kni­ha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zapla­ce­no, vám nyní pomů­že za pou­hých 30 dnů usku­teč­nit váš nápad a začít se...Read more »

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Zdá se, že pro­slu­lé­ho pirá­ta Jacka Sparrowa opus­ti­lo štěs­tí. I když se mu poved­lo vykrást ban­ku ve měs­tě Svatý Martin, všech­ny pení­ze stra­til při útě­ku. Je na mizi­ně, nemá rum, opus­ti­la ho...Read more »

Za zavřenými dveřmi

Jack Angel je pohled­ný a úspěš­ný práv­ník. Grace Angelová je jeho krás­ná a ele­gant­ní man­žel­ka. Jsou téměř neroz­luč­ní. Někdo by to mohl nazvat pra­vou lás­kou. Je to však sku­teč­ně tak?Read more »

Parkour a freerunning

Parkour je dis­ci­plí­na fran­couz­ské­ho půvo­du, jejímž zákla­dem je dostat se z bodu A do bodu B bez­peč­ně, ply­nu­le a efek­tiv­ně s pou­ži­tím vlast­ní­ho těla. Pomáhá v pře­ko­ná­vá­ní jakých­ko­liv pře­ká­žek - od vět­ví přes kame­ny...Read more »

Tajný deník Hendrika Groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru mezi...Read more »

Dívka v modrém plášti

Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek ji její pra­vi­del­ná zákaz­ni­ce...Read more »

Marissa Meyerová: Bez srdce

Předtím, než se sta­la Srdcovou krá­lov­nou, byla jen oby­čej­nou dív­kou, kte­rá tou­ži­la po vlast­ním pekař­ství, nezá­vis­los­ti a lás­ce. To, co se ode­hrá­lo před slav­ným pří­bě­hem Alenky v Říší divů a za Zrcadlem, napsa­la...Read more »

Princezna má pouze jedno srdce

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce...Read more »

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy...Read more »

Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce

Wendy Hillingová trpí vzác­nou gene­tic­kou vadou ozna­čo­va­nou jako nemoc motý­lích kří­del. Ta způ­so­bu­je, že se jí při sebe­men­ším nára­zu trhá kůže a naska­ku­jí puchý­ře. Zlatý retrí­vr Ted, kte­ré­ho Wendy spo­lu s „Psími...Read more »

Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy

Oblíbená mimoň­ka Nikki Maxwellová se vra­cí již po desá­té a při­ná­ší dal­ší vár­ku pří­bě­hu ze své­ho živo­ta, tra­pa­sů i šíle­ných nápa­dů. Ve sna­ze pomoct své­mu ido­lo­vi Brandonovi se roz­hod­ne posta­rat se o sedm...Read more »

Papír s duší vintage - kniha plná inspirace

Nůžky, lepi­dlo, papír, sta­ré pohle­dy a foto­gra­fie, sta­ré kni­hy, lát­ky, kar­tón, kraj­ky... Zkrátka věci, kte­ré se nachá­ze­jí v kaž­dé domác­nos­ti. Věděli jste, že se z nich dají vyro­bit nád­her­né věci ve sty­lu...Read more »

Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí

Lee Westfallová má lás­ky­pl­nou rodi­nu, domov, kte­rý milu­je a odda­né­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da. Kromě toho má ale i tajem­ství: doká­že v okol­ním svě­tě vycí­tit zla­to. Díky tomu doká­že rodi­ně zajis­tit bez­pe­čí a dosta­tek zásob....Read more »
Stránka načtena za 2,85286 s | počet dotazů: 194 | paměť: 30747 KB. | 22.10.2021 - 05:04:17