Štítky: knihy pro děti

banány10

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvě­da­vé děti Čas od času nás pře­kva­pí někte­ré z otá­zek našich dětí na věci, na kte­ré sami nezná­me odpo­věď. A ať se sna­ží­me sebe­víc, odpo­vě­dět nedo­ká­že­me a bere­me si na pomoc „goo­gle“ ane­bo sáh­ne­me po někte­ré chyt­ré ency­klo­pe­dii, ale ne vždy se nám poda­ří dohle­dat něja­kou tu „správ­nou“...

zápisník10

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla Pro malé i vel­ké turis­ty je tu doko­na­lá a prak­tic­ká pří­ruč­ka pod názvem „Turistický zápis­ník“ od Milana Pohla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment. Turistický zápis­ník je malá pří­ruč­ka tak ako­rát do ruky nebo kapsy, kte­rou může­te nosit a vozit stá­le při sobě....

20953311_10209343520737111_6050338784217929651_n0

Jediný den od Martina Baltscheita

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. Tato kni­ha vám na krás­ném, dět­ském pří­bě­hu uká­že, že k tomu, aby mohl být člo­věk v živo­tě šťast­ný, sta­čí oprav­du málo a není k tomu...

stažený soubor0

Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

Nory Horaceová stá­le byd­lí u tety Margo, kte­rá ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ředi­tel slav­né čaro­děj­nic­ké ško­ly. Její magie je tro­chu jiná než u ostat­ních děti a tak cho­dí do tří­dy s názvem Kouzla vzhů­ru noha­ma, kte­rou pod­po­ru­jí nejen všich­ni uči­te­lé, ale dokon­ce i samot­ný ředi­tel Gonzales. Nory jed­no­ho rána...