Štítky: Kitty Mattern

1

Old Shatterhand - Průběh natáčení

Natáčení fil­mu Old Shatterhand zača­lo 23. září 1963 v Národním par­ku Krka. U Skradinských vodo­pá­dů vysta­vě­li fil­ma­ři misij­ní sta­ni­ci, v níž pobý­val pod ochra­nou Lata Nalguta malý Tom Kampendijk. Natáčela se tu rov­něž neje­ro­tič­těj­ší scé­na ze všech may­o­vek, v níž se Paloma, Bílá holu­bi­ce, kou­pe nahá v jeze­ře. Herečku Daliah Lavi při tom zastu­po­va­la mla­dá chor­vat­ská stu­dent­ka Gordana Zeitz-Čeko. „Právě jsem chtě­la jít v Šibeniku do kina, když mě oslo­vil něja­ký muž. Chtěl vědět, jak jsem vyso­ká. Zpočátku jsem se s ním nechtě­la vůbec bavit, ale pak...

Autor:
0

Old Shatterhand - Scénář a režie

První may­ov­ku pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film pro­vá­ze­ly hned od začát­ku těž­kos­ti. V celém pro­ce­su pří­prav vlá­dl cha­os a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmír­ně aktiv­ní a kre­a­tiv­ní osob­nost, byl sou­čas­ně vedou­cím stu­dia, fil­mo­vým pro­du­cen­tem, sce­náris­tou a obchod­ním part­ne­rem mno­ha dis­tri­buč­ních firem, reži­sé­rů a her­ců. Všechno chtěl dělat sám a o všem musel roz­ho­do­vat - to chod spo­leč­nos­ti pořád­ně zdr­žo­va­lo, pro­to­že šéf nemohl být na třech mís­tech sou­čas­ně. Jako sce­náris­tu se Braunerovi poda­ři­lo zís­kat pro­slu­lé­ho auto­ra Daniela Mainwaringa (1902-1977), kte­rý...

Autor:
1

Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

Po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře chtě­li také dal­ší pro­du­cen­ti nato­čit vlast­ní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojis­til prá­va na všech­ny romá­ny Karla Maye ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém zápa­dě, uza­vřel dlou­ho­do­bé smlou­vy s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty Lexem Barkerem a Pierrem Bricem a navíc byl zadob­ře s nej­moc­něj­ší dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Constantin Film, s níž se žád­ný rozum­ný pro­du­cent nechtěl dostat do spo­ru. Zdálo se tedy, že je zho­la nemož­né při­ži­vit se na úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek. Přesto se ale našel pro­du­cent, kte­rý...

Autor: