Štítky: Kit Harington

Sansa0

Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 %

Tak to máme za sebou. Sedm dílů sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Zima se blí­ží mílo­vý­mi kro­ky, i hlav­ní posta­vy zakon­či­ly svo­ji sed­mie­pi­zod­ní ces­tu po krá­lov­ství. Cersei i Daenerys se set­ka­jí v Králově pří­sta­viš­ti. Sansa i Arya vyře­ší své pro­blémy na Zimohradě a dozví­me se dokon­ce i oprav­do­vý původ Jona Sněha, krá­le seve­ru. Je vidět, že sce­náris­té sed­mé sezó­ny mají nápa­dů dost, ale nehod­la­jí pokra­čo­vat v dlou­hém pří­bě­hu dle knih. Přemístění důle­ži­tých osob v prv­ních seri­ích z mís­ta na mís­to trva­lo vždy pěk­ně dlou­ho. V nové...

Autor:
Wall0

Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 %

Tak máme šes­tý díl šes­té sezó­ny. Opravdu před­po­sled­ní díl a za týden na nás čeká vyvr­cho­le­ní a potom dal­ší dlou­hé čeká­ní, mož­ná rok, mož­ná dva. Máme za sebou díl, kte­rý zase při­ne­sl mno­ho akce, mno­ho pře­kva­pe­ní, samo­zřej­mě i hod­ně úmr­tí, ale oče­ká­vá­ní se spl­ni­lo. Znova se vrá­til noč­ní král i dra­ci. Hodně to epi­zo­du vyzdvih­lo z pod­prů­měr­ných výšin. Je vidět, že už sce­náris­té nevy­mýš­le­jí svůj pří­běh pod­le knih, mají napros­tou vol­nost se svý­mi před­sta­va­mi, jak by měl pří­běh pokra­čo­vat, aby...

Autor:
S01230

S07E03: The Queen’s Justice - 45 %

Tak  ješ­tě čty­ři díly, než bude konec letoš­ní sezo­ny. A začí­nám oprav­du nadá­vat. Asi se pros­tě tvůr­cům neda­ří nala­dit moji pozor­nost na správ­nou vlnu. Čekal jsem, že se dal­ší díl to tro­chu změ­ní, ale oprav­du ne. Díl Spravedlnost pro krá­lov­nu mě zase zkla­mal. Nevím, jak to vidí ostat­ní, ale mně to pros­tě při­pa­dá, že si před sebou scé­náris­té vylo­ži­li situ­a­ce, kam chtě­jí, aby se oblí­be­né posta­vy dosta­ly, vymys­lí si, co by tak moh­ly říct za mono­lo­gy,...

Autor:
7d0

RECENZE: Sedm dní v pekle

   HBO při­šlo s novým spor­tov­ním pseu­do­do­ku­men­tem, kte­rý nám v bora­tov­ském sty­lu před­sta­vu­je nejdel­ší zápas v his­to­rii wim­ble­do­nu, kte­rý trval sedm dní. V rolích nesmi­ři­tel­ných teni­so­vých riva­lů se před­sta­vu­jí komik Andy Samberg a Kit Harington, kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.    Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn Nine-Nine, jsem se roz­ho­dl, že si ho troš­ku pro­lustru­ji a dám mu šan­ci i v něja­kých jiných rolích. O jeho kari­é­ru jsem se dopo­sud nijak extra neza­jí­mal a od 7 dní...

Autor:
game0

S07E02: Stormborn - 40 %

Tak jsem dneska čekal na osmou hodi­nu, abych se podí­val jako ostat­ní nor­mál­ní lidé, kte­ří nepo­no­cu­jí, na dal­ší díl seri­á­lu Hra o trů­ny. A zase mě pře­kva­pil, i v dob­rém, ale hlav­ně ve zlém, pro­to­že byl nejdří­ve doce­la nud­ný a potom zase akč­ní. Je vidět, že nás čeká méně epi­zod, než v před­cho­zích sezo­nách, a tak se oprav­du musí v kaž­dém díle něco dít. Začneme nud­ně, v Králově pří­sta­viš­ti se pro­za­tím nic nedě­je, Cersei pořád při­pra­vu­je své činy tak, aby doká­za­la sama vlád­nout, na...

Autor:
HR010

S07E01: Dragonstone - 80 %

Začala nová sezó­na, ten­to­krát bez kniž­ní před­lo­hy. Díky tomu se moh­li scé­náris­té a reži­sé­ři řídit jen vlast­ní fan­ta­zií a při­nést mno­ho nových moti­vů a nové her­ce do seri­á­lu. Mezi prv­ní­mi hvězda­mi, kte­ré nově pat­ří mezi herec­ké osa­zen­stvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít urči­tě vel­kou a důle­ži­tou roli. Druhý asi moc dlou­ho nezů­sta­ne, slav­né­mu zpě­vá­ko­vi tvůr­ci umož­ni­li slo­žit píseň a spřá­te­lit se s jed­ním hlav­ním hrdi­nou. Poslední díl loň­ské sezó­ny jsme opus­ti­li v půli ces­ty. Daenerys je na ces­tě...

Autor:
HraOtrunu090

Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %

Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy dou­fám, že ti, co čtou ten­to člá­nek, už před­po­sled­ní díl vidě­li a že ten­to spo­i­ler až tak neva­dí. Samozřejmě neřek­nu, kdo ho zabil a jak skon­či­la bitva o Zimohrad, ale to, že je vše už doko­ná­no, je to nej­lep­ší, co by mělo být v před­po­sled­ním díle. Žádné pokra­čo­vá­ní příš­tě, kte­ré by necha­lo fanouš­ky na holič­kách, už na nás neče­ká. Jedinou odboč­kou je Daenerysin pří­běh, kte­rý se vrá­ti­la do Meereenu se svý­mi dra­ky a odvrá­ti­la...

Autor:
Hra080

Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 %

Tak co pro nás při­pra­vi­li tvůr­ci pro díl, kte­rý je ješ­tě blí­že k vel­ké­mu finá­le letoš­ní sezó­ny? Zase něko­lik pře­kva­pe­ní, ale ten­to­krát není ten­to díl o posta­vě, kte­rá se vrá­ti­la po dlou­hé době. Je to spí­še o dovr­še­ní dvou pří­bě­hů, kte­ré zača­li před rokem. Dva pří­běhy, kte­ré se vče­ra dokon­či­ly je pří­běh Aryi a pří­běh Daenerys. Obě dvě se vrá­ti­ly do výcho­zí­ho sta­vu, pou­ze pou­če­né o své zku­še­nos­ti. Využili svých před­nos­tí, Arya umu mužů bez tvá­ře a Daenerys svo­jí nehoř­la­vost, a zís­ka­li tak...

Autor:
HraOTruny70

Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 %

Tak ješ­tě tři díly. Hra o Trůny se kou­sek po kous­ku rych­le posu­nu­je do posled­ní epi­zo­dy této sezó­ny. Sedmý díl nám zas při­ne­sl něko­lik nových věcí. Za prvé, nové rody, kte­ré jsme ješ­tě v celé sezó­ně nevi­dě­ly. Za dru­hé,  původ­ně mrt­vé posta­vy, kte­ré jsme opus­ti­li v době, kdy kle­pa­li na nebeskou brá­nu. Dojde na Aryu, kte­ré bohu­žel neby­lo odpuš­tě­no. Tentokrát se nese­ká­vá­me s pří­bě­hem, kte­rý jde s kon­ce sezó­ny mílo­vý­mi kro­ky, spí­še jde o pří­běh, kte­rý hlav­ním posta­vám dá pořád­ně zabrat. Jon Sníh se...

Autor:
Kit Harington at HBO's "Game Of Thrones" Season 3 Seattle Premiere at Cinerama0

Kit Harington

Christopher „Kit“ Catesby Harington (* 26. pro­sin­ce 1986) je brit­ský herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je Jon Snow v seri­á­lu Hra o trů­ny, dále také ztvár­nil Alberta v původ­ním wes­tend­ském uve­de­ní hry Válečný kůň.

Autor:
HRa060

Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %

Tak až máme 6. díl. Jako kaž­dý díl na nás čeká na něko­lik pře­kva­pe­ní, nový hrad a dal­ší návrat posta­vy až z prv­ní série. Shrnuje se k bitvám, kte­ré nás čeka­jí urči­tě na kon­ci série, pří­pad­ně na začát­ku dal­ší. Návrat k Nočním krá­lům už nově nepře­kva­pí, a tak se odbu­dou dal­ší důle­ži­té činy, kte­ré posu­nou dal­ší pří­běh o kus dál. Tentokrát to je nej­po­ve­de­něj­ší díl. Nudné pří­běhy postav se změ­ni­ly a dosta­lo se do nich tro­cha šťá­vy, kte­rá v před­cho­zích dílech chy­bě­la. Možná v tom­to...

Autor:
Hodor0

Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %

Tak máme za sebou půl letoš­ní sezó­ny Hry o trů­ny. Pátý díl zavr­šil část, kte­rá za sebou necha­la dal­ší nevy­svět­le­né prv­ky. Ale v sou­la­du s před­cho­zí­mi díly zase posu­nu­la děl dopře­du, hlav­ně pro Brana a jeho ochran­ce Hodora. Ostatní pří­běhy hlav­ních postav této epi­zo­dy pří­bě­hu se také posu­nu­ly o dal­ší kus dopře­du a tvůr­ci si při­pra­vi­li zase pár nových pře­kva­pe­ní. Linie Arye není zas tak záživ­ná, jak by měla být, Daenerys Targaryen už zase zís­ka­la armá­du, a tak pokud nás chtě­jí u Královny...

Autor:
HraOtruny0

Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %

Tak už po týd­nu máme čtvr­tý díl v tele­vi­zi. Série pokro­či­la, tak už víme, jak základ­ní posta­vy skon­či­ly a obje­vi­ly se i dal­ší, kte­ré jsme málem zapo­mně­ly. Včerejší díl zase posu­nul věci dál, aby se moh­lo při­hlá­sit polo-finále příští týden. Každý, kdo má rád pří­běhy a své hrdi­ny, tak se v tom­to díle dočká svých přá­ní. Konečně se setka­la Sansa s Jonem, Daenerys se poda­ři­lo vyře­šit svůj pro­blém s Dothraki a Lannisterové s Tyrelly se začí­na­jí bou­řit pro­ti sek­tě Vrabčáků. Díl je lep­ší než ten...

Autor:
Hra3c0

Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %

Tak se nám zase pří­běh posu­nul. Už máme 3. díl. Ti co nezvlá­da­jí tolik titul­ky, už HBO začí­ná vysí­lat i prv­ní díl s dabin­gem. Ale zpět ke tře­tí­mu dílu. První čás­ti byly sezna­mo­va­cí a rych­lé, ten tře­tí už pokra­ču­je s pří­bě­hem jed­not­li­vých postav. Nejedná se o rych­lý posun v jejich pří­bě­hu, postup­ně se zača­li hlav­ní hrdi­no­vé sezna­mo­vat s udá­lost­mi, kte­ré je zastih­ly. Jon se oprav­du vrá­til mrtvých, z Aryi se oprav­du stá­vá bojov­ni­ce Nikdo, a hlav­ně Ramsay Bolton je čim dál vět­ší „******“ (nebu­du tak...

Autor:
hra0

Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 %

Tak je  18 hodin od pre­mi­é­ry dru­hé­ho dílu Hry o Trůny. Scénáristé si pohrá­li a vymys­le­li zase dal­ší záplet­ky a dal­ší zají­ma­vé smr­ti. Na roz­díl od dílu prv­ní­ho, kde bylo vysvět­le­no něko­lik cli­f­fhan­ge­rů, dru­hý díl se pohnul dál. Všechno pokra­ču­je, vra­cí­me se postup­ně k Sanse, k Arie... zpět do Zimohradu a do Černého hra­du. Objeví se i posta­vy, kte­ré se neob­je­vi­ly něko­lik sérií. Bran se vrá­til k třío­ké vrá­ně, tro­chu vyros­tl, vra­cí se i Greyjoyové a jejich hrad. Návrat oblí­be­ných postav, kte­ré jsme del­ší dobu...

Autor:
Hra020

Hra o trůny - The Red Woman (S06E01) - 80 %

Tak se k nám zno­vu vrá­ti­la Hra o trů­ny. Po roč­ním čeká­ní pokra­ču­je­me v pří­bě­hu sed­mi krá­lov­ství. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a dal­ší posta­vy cli­f­fhan­ge­rem, a tak se prv­ní díl věno­val tomu, aby dovy­svět­lil otáz­ky, kte­ré fanouš­ky seri­á­lu tolik trá­pi­ly. Jestli Jon pře­ži­je, kdo zachrá­nil Daenerys a dal­ší... Jako prv­ní díl nové šes­té série není tato epi­zo­da až tak záživ­ná. Dozvíme se vět­ši­nu neza­po­vě­ze­ných otá­zek. Ale dal­ší otáz­ky, i nové, si nechá­va­jí tvůr­ci do dal­ších dílů. Znovu čeká něko­lik mrt­vol a krát­kých bitek....

Autor:
Snow0

Jon Snow – Hra o Trůny

„Nechci po tobě, aby zapo­mněl na své mrt­vé. Já na svo­je taky neza­po­me­nu. Ztratil jsem pade­sát bra­trů z Hlídky při Manceho úto­ku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď mys­lel na své děti. Nikdy nebu­dou mít svo­je děti, pokud teď nebu­de­me držet spo­lu. Dlouhá Noc při­chá­zí a mrt­ví s ní. Žádný klan je neza­sta­ví. Svobodní Lidé je neza­sta­ví, Noční Hlídka je neza­sta­ví a všich­ni již­ní krá­lo­vé je neza­sta­ví! Jen spo­leč­ně. My všich­ni. A dokon­ce ani to nemu­sí sta­čit, ale aspoň těm srá­čům...

Autor:
10

Jak vycvičit draka 2 - 70 %

Už žád­né psí a koči­čí maz­líč­ci, ale pořád­ný drak je tím správ­ným pří­te­lem člo­vě­ka. Alespoň tak to cho­dí na ost­ro­vě Blp u Vikingů. A musím kon­sta­to­vat, že by se mi občas něja­ký ocho­če­ný drak doce­la líbil. Život s dra­ky je dob­ro­druž­ný i bez­peč­ný záro­veň. To ví dob­ře Škyťák i jeho kama­rá­di. Vikingové jdou ve své obli­bě dra­ků tak dale­ko, že malé dráč­ky hýč­ka­jí v dra­čích škol­kách a pro star­ší dra­ky mají spa­ci­ál­ní služ­by včet­ně masá­ží. Prostě dra­ci a Vikingové k sobě pat­ří a žijí spo­lu v rados­ti...

Autor:
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK0

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK

 Čím to je, že se dra­čí pří­běh dotkl srd­cí toli­ka lidí? Producentka Bonnie Arnoldová nazna­ču­je, že za tím je uni­ver­zál­ní při­taž­li­vost vzta­hu Škyťáka a Bezzubky. „Je to popr­vé, co jsem pra­co­va­la na fil­mu, jehož obli­ba neu­stá­le ros­te,“ říká. „Pořád dostá­vá­me milé dopi­sy od dospě­lých, kte­ří říka­jí, ‘Měl bych se sty­dět za to, že mám tak rád Jak vycvi­čit draka a je mi 40 let?’ Je vzru­šu­jí­cí vědět, že lidé všech věko­vých kate­go­rií byli doja­tí pří­bě­hem a dob­ro­druž­stvím Škyťáka...

Autor:
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE0

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE

Umění a tech­no­lo­gie se ve spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation setká­va­jí ve vel­kém sty­lu. Technologie zde vždy slou­ží uměl­cům a ani­ma­ci. „Do tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­je zapo­ju­je­me uměl­ce a kon­co­vé uži­va­te­le, abychom se ujis­ti­li, že nevy­tvá­ří­me pou­ze tech­no­lo­gic­ká řeše­ní, ale prak­tic­ká řeše­ní pro sku­teč­né lidi, kte­ří děla­jí sku­teč­né věci,“ říká Kate Swanborgová, vedou­cí oddě­le­ní tech­no­lo­gic­ké komu­ni­ka­ce a stra­te­gic­kých ali­an­cí. Jinými slo­vy, stu­dio má zájem na tom, aby jeho uměl­ci zís­ka­li tvůr­čí svo­bo­du díky sofis­ti­ko­va­ným nástro­jům, kte­ré jim umož­ní rea­li­zo­vat jejich vizi bez vel­ké...

Autor: