Štítky: Kevork Malikyan

0

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější)

V době, kdy v Československu vrcho­lil rok 1989, tak v Americe nato­čil Steven Spielberg tře­tí díl Indiana Jonese. Je situ­o­ván dva roky po prv­ním dílu. Znovu Indiana Jones pokra­ču­je v boji pro­ti Nacistům a sna­ží se zachrá­nit dal­ší his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rým lze ovlád­nout svět. Scénář sepsal Jeffrey Boam, autor Smrtonosné zbra­ně 2 a 3. Na fil­mu...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA

Mezi Scottovy tvůr­čí spo­lu­pra­cov­ní­ky pat­ří na Oscara dva­krát nomi­no­va­ný fil­mo­vý archi­tekt Arthur Max a drži­tel­ka Oscara, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Janty Yatesová. Oba se podí­le­li na deví­ti před­cho­zích Scottových fil­mech, včet­ně Gladiátora a Promethea. „Myšlenka vybu­do­vat celý svět je vždy láka­vá,“ říká Scott. „Nejvíce je na tom při­taž­li­vý fakt, že všech­no jde, pokud to...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE

Když Ramses odmít­ne Mojžíšovy pros­by, aby nechal pro­ro­kův lid ode­jít, Egypt je zasa­žen sérií moro­vých ran. Ramsesovi porad­ci nabí­zí pro tyto jevy, kte­ré jsou vzru­šu­jí­cí ale i děsi­vou podí­va­nou, vědec­ky pod­lo­že­ná vysvět­le­ní. První z dese­ti ran při­chá­zí v momen­tě, kdy na sebe kro­ko­dý­li v Nilu začnou navzá­jem úto­čit a spo­lu s něko­li­ka egypt­ský­mi námoř­ní­ky se strh­ne...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ

Mnoho her­ců fil­mu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdr­že­lo v minu­los­ti význam­ná fil­mo­vá oce­ně­ní a pochá­zí z celé řady zemí. Ridley Scott vysvět­lu­je: „Egypt byl - a je tomu i nyní - sou­to­kem kul­tur, pro­to­že je kři­žo­vat­kou mezi Afrikou, Středním výcho­dem a Evropou. S ohle­dem na tuto roz­ma­ni­tost kul­tur jsme obsa­di­li her­ce růz­ných etnik - od Íránců přes Španěly...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

Do kin při­chá­zí nový film legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epic­ké dob­ro­druž­ství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - pří­běh o odva­ze jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý se doká­zal posta­vit impé­riu. Ridley Scott vyu­ží­vá nej­mo­der­něj­ších vizu­ál­ních efek­tů a 3D tech­no­lo­gie, aby vde­chl nový život do pří­bě­hu vzdor­né­ho vůd­ce Mojžíše (Christian Bale), jenž se vzbou­řil egypt­ské­mu...

Autor: