Štítky: Karlovy Vary

0

Tento film zvítězil ve Varech

Křišťálový glo­bus zís­kal na 53. roč­ní­ku MFF KV rumun­ský film Je mi jed­no, že vstou­pí­me do dějin jako bar­ba­ři.  Rumunský reži­sér Radu Juhe nato­čil film o ženě, per­for­mer­ce, kte­rá při­pra­vu­je rekon­struk­ci sku­teč­né udá­los­ti z roku 1941, když rumoné spácha­li etnic­ký masa­kr pod vede­ním mar­šá­la Antonesca, při kte­rém zemře­lo přes 380 tisíc Židů. Vítězný sní­mek...

Autor:
Roman Šmucler0

Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%

Plastická chi­rur­gie řeší nejen poúra­zo­vé sta­vy či vro­ze­né defor­ma­ce, ale také a to čím dál více este­tic­ké zákro­ky paci­en­tů, kte­rý mají něče­ho málo či nao­pak až moc. Se vzrůs­ta­jí­cím zájmem o tyto typy ope­ra­cí a počtem pro­ve­de­ných ope­ra­cí ros­te i počet nepo­ve­de­ných ope­ra­cí, rekla­ma­cí a také reo­pe­ra­cí, kdy chy­ba nepo­ve­de­né­ho zákro­ku může být na stra­ně jak špat­ně...

Autor:
Dnes ve Velkém sále hotelu Thermal světová premiéra filmu Čára0

Dnes ve Velkém sále hotelu Thermal světová premiéra filmu Čára

Slovensko - Ukrajinský kri­mi film Čára reži­sé­ra Petera Bebjaka, o paše­rá­ku  Adamu Krajňákovi, kte­ré­mu poho­dl­ný život zkom­pli­ku­je nedo­ru­če­ná zásil­ka cige­ret. V hlav­ní roli Tomáš Maštalíř, Emílie Vášáryová, Andrej Hryc, Zuzana Fialová a Eugen Libezňuk. Video zdroj : KVIFF

Autor:
C0

Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

Letošní 52. roč­ník byl zahá­jen, jak jinak, než opět v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal, kde se po čer­ve­ném kober­ci pro­šla řada osob­nos­tí. Mezi těmi čes­ký­mi nechy­běl pre­zi­dent fes­ti­va­lu Jiří Bartoška, pro­du­cent David Ondříček, herec Miroslav Donutil, hereč­ka Jitka Schneiderová, Jitka Čvančarová, Zuzana Stivínová, Jana Plodková. Nechyběla ani býva­lá prv­ní dáma Livie Klausová, minis­try­ně Karla...

Autor:
0

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí za vidě­ní a snad i něko­li­ka hodi­no­vou fron­tu před poklad­nou, pokud vám zrov­na nevy­jde před­pro­dej či rezer­va­ce. Součástí slav­nost­ní­ho páteč­ní­ho zahá­je­ní,...

Autor:
0

Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

Herečka a pro­du­cent­ka Uma Thurman pře­vez­me na slav­nost­ním zahá­je­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. S umě­lec­kým ředi­te­lem MFF KV Karlem Ochem hereč­ka letos zased­la v poro­tě  sou­těž­ní sek­ce Un cer­ta­in regard, kte­rá se zamě­řu­je na mla­dé reži­sé­ry. Herečka má na svém kon­tě něko­lik desí­tek...

Autor:
11110

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna Kos-Krauzeová při­je­de s posled­ním fil­mem nato­če­ným spo­leč­ně s Krzysztofem Krauzem. Snímek Ptáci zpí­va­jí v Kigali, kte­rý po man­že­lo­vě smr­ti v roce 2014 letos dokon­či­la, tema­ti­zu­je pří­ko­ří...

Autor:
Režisér vítězného snímku Rodinné štěstí Szabolcs Hajdu. Foto zdroj : Film Servis Festival Karlovy Vary0

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

Vítězem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se stal nezá­vis­lý maďar­ský film Rodinné štěs­tí. Režisér a scé­náris­ta Szabolcs Hajdu nato­čil pří­běh o dvou sestrách a jejich rodi­nách, kte­rý byd­lí na něja­ký čas spo­leč­ně v jed­nom bytě, což způ­so­bu­je neu­stá­lé tře­ni­ce. Příběh o sou­ži­tí rodin­ných pří­buz­ných, kte­rý dohro­ma­dy žijí v jed­nom bytě vzni­kl před rokem, když dostal nabíd­ku z diva­dla na napsá­ní něja­ké...

Autor:
MFF0

Co si nenechat ujít ve Varech

Dnes začí­ná Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, což je pro vyzna­va­če kva­lit­ních fil­mů, fil­mo­vým svát­kem. Program se při­pra­vo­val celý rok a pro­duk­ce vybí­ra­la zhru­ba z 1800 fil­mo­vých novi­nek, ze kte­rých nako­nec vybra­la ty kte­ré je zau­ja­li či zís­ka­li již uzná­ní na fes­ti­va­lech jiných. Filmy, kte­ré mají svým poje­tím zaujmout divá­ky, ...i když nikdy...

Autor:
Umělecký ředitel Karel Och. Foto zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary.0

Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och.

Karel Och je umě­lec­ký ředi­tel Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, kte­rý letos nabíd­ne 200 fil­mů téměř z celé­ho svě­ta. Vedle osob­nos­tí čes­ké­ho fil­mu se ho letos zúčast­ní napří­klad scé­náris­ta Charlie Kaufman, her­ci Willem Dafoe, Ulrich Tukur, Sergi López, Emma Suárez, Jamie Dornan či reži­sér Vitalij Manskij. Zahajovacím sním­kem fil­mo­vé­ho mara­to­nu je sní­mek Anthropoid. Být...

Autor:
plakát anthropoid0

MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid

V rám­ci slav­nost­ní­ho zahá­je­ní 51. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary bude uve­de­na svě­to­vá pre­mi­é­ra nové­ho kopro­dukč­ní­ho sním­ku Anthropoid reži­sé­ra Seana Ellise. Na slav­nost­ní svě­to­vé pre­mi­é­ře při­slí­bi­li účast kro­mě reži­sé­ra Seana Ellise her­ci Jamie Dornan, Charlotte Le Bon, Aňa Geislerová a Toby Jones.  „Vzhledem k  tomu, že sní­mek umě­lec­ky zpraco­vá­vá jed­nu ze zásad­ních udá­los­tí...

Autor: