Štítky: Karel Koloušek

2

Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického

Normalizační agit­ka nebo nehr­din­ský a funkč­ní pohled do prá­ce kri­mi­na­lis­tů? V čes­kých inter­ne­to­vých vodách pla­tí hlav­ně u fil­mo­vé a seri­á­lo­vé pro­duk­ce dlou­ho­do­bý trend posí­lat oka­mži­tě do horou­cích pekel sko­ro všech­no, co vznik­lo před rokem 1989, tedy před Sametovou revo­lu­cí. Což o to, mno­hé pro­jek­ty té doby si to bez­po­chy­by zaslou­ží, ale zrov­na kri­mi­nál­ky mají v tomhle smě­ru urči­tou výho­du. Jednoduše pro­to, že se vraž­dí, kra­de či padě­lá pořád stej­ně bez ohle­du na režim a i meto­di­ce odha­lo­vá­ní stop na mís­tě činu nebo fun­go­vá­ní výsle­chu...

Autor: