Kritiky.cz >

Virtuální kancelář

Když začí­ná­te s pod­ni­ká­ním, je samo­zřej­mé, že začí­ná­te poma­lu. Jen málo­kdo jde do rizi­ka a nasta­ví si vyso­kou pres­tiž v podo­bě luxus­ní kan­ce­lá­ře na vyhlá­še­né adre­se, luxus­ním voze a jiných nále­ži­tos­tech typic­kých pro...Read more »

Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout

Pokud tedy pře­mýš­lí­te nad tím, co bys­te moh­li udě­lat pro úspěch Vašich strá­nek, je vždy dob­ré vědět, že tu pro Vás jsou mož­nos­ti, kte­ré by se Vám moh­ly líbit....Read more »

Pronajmout si svou vlastní kancelář

Začal jste pra­co­vat jako oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná a chys­tá­te si pro­najmout svo­ji vlast­ní kan­ce­lář? Možná zaží­vá­te tro­chu výraz­né a nepří­jem­né dile­ma. Dělat sám na sebe před­sta­vu­je vel­kou svo­bo­du, o kte­ré jste...Read more »

Útulná kancelář je určitě velmi důležitá

V prá­ci trá­ví­me mno­ho času, na tom se urči­tě všich­ni shod­ne­me. Není to prá­vě pří­jem­né, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mno­zí z nás trá­ví v hodi­ně...Read more »

Kvalitní vybavení do kanceláře

Mnoho lidí, kte­ří pra­cu­jí v pro­vo­zu a jsou zvyklí na těž­kou manu­ál­ní prá­ci, by prav­dě­po­dob­ně řek­li na adre­su tak­zva­ných kan­ce­lář­ských myší, že berou vyso­ký plat za žád­nou prá­ci. Jakoby veš­ke­rou prá­ci...Read more »

I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení

V sou­čas­né době je vel­mi roz­ší­řen a u spous­ty zaměst­nan­ců oblí­be­ný výkon prá­ce z domo­va, tedy home offi­ce. Ne kaž­dý zaměst­na­va­tel toto umož­ňu­je, ale kdo má tako­vou mož­nost, pak je jis­tě rád. Z této...Read more »

Víc než jen kvalitní kancelář

Kvalitní kan­ce­lář to je samo­zřej­mě kom­fort­ní vyba­ve­ní i záze­mí, kte­ré zod­po­věd­ný zaměst­na­va­tel zajis­tí svým pod­ří­ze­ným. Ostatně, když mys­lí na dru­hé, mys­lí tím samo­zřej­mě také na svůj vlast­ní zisk, pro­to­že spo­ko­je­ný...Read more »

Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

V dneš­ní době je veli­ce popu­lár­ní prá­ce z domo­va. Tato prá­ce se stá­vá stá­le více atrak­tiv­ní a vyu­ží­vá ji mno­hem více lidí, pokud to zaměst­na­va­tel umož­ňu­je. Ovšem pokud nedě­lá­te zaměst­na­va­te­le sami sobě...Read more »
Stránka načtena za 2,06903 s | počet dotazů: 161 | paměť: 27265 KB. | 04.03.2021 - 20:18:52